Pregled oglasa

Traženo zanimanje- Šumarski tehničar primač-otpremač, - Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu,- Vozač – pomoćni radnik- Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu- Sjekač-radnik u šumarstvu- Radnik u šumarstvu- Kočijaš-pomoćni radnik
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultetSSS – IV šumarski tehničar Vozač-pomoćni radnik: - SSS-IV/KV-III Vozač zglobnog traktora – radnik u šumarstvu: - KV-III/PKV-II Sjekač- radnik u šumarstvu: - KV-III/PKV-II, Radnik u šumarstvu: - KV – III/PKV – II Kočijaš-pomoćni radnik: - KV – III/PKV – II
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine-Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci : najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci Vozač-pomoćni radnik: položen vozački ispit “C” kategorija, najmanje 1 godina radnog iskustva Vozač zglobnog traktora – radnik u šumarstvu:položen vozački ispit B kategorije, potvrda/uvjerenje o osposobljenosti upravljanja šumskim zglobnim traktorom, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima u šumarstvu Sjekač- radnik u šumarstvu: potvrda/uvjerenje o osposobljenosti rada motornom pilom, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima sjekača u šumarstvu Radnik u šumarstvu: Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima u šumarstvu Kočijaš-pomoćni radnik: - Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima u šumarstvu
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenikaA) RADNA JEDINICA OLOVO - Šumarski tehničar primač-otpremač - 3 izvršioca - Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 1 izvršilac B) RADNA JEDINICA SOLUN - Vozač – pomoćni radnik - 1 izvršilac - Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 1 izvršilac - Sjekač-radnik u šumarstvu - 4 izvršioca - Radnik u šumarstvu - 4 izvršioca - Kočijaš-pomoćni radnik - 2 izvršioca
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiŠumarski tehničar primač-otpremač: organizuje i izvodi sve radove na poslovima šumsko-uzgojnih radova i zaštiti šuma, obavlja poslove organizacije izvoza i primanja drvnih sortimenta koji se izvezu komorom ili mehanizovanim sredstvima od šuma-panja do traktorske vlake ili šumarskog stovarišta – međustovarišta, vrši primanja učinka i unosi podatke u knjigu premjerbe po sortimentima, unosi podatke u radni nalog za one zaposlenike kojima je vršio primanje učinka, po potrebi mjeri udaljenosti, distancu izvoza drvnih sortimenata, vodi računa da se drvni sortimenti iz šume izvoze po napadu, odgovoran je za kretanje šumske mehanizacije u sječini, u skladu sa projektom za izvođenje radova, dužan je voditi računa da prilikom primicanja i izvoza drvnih sortimenata ne šteti dubeća stabla, šumski podmladak, druge sortimente i šumski red, organizuje i odgovoran je za pravilno sortiranje drvnih sortimenata na stovarištu, rukovodi utovarom svih drvnih sortimenata, odgovoran je za primjenu propisa i sredstava HTZ-a za radnike na izvozu, utovaru ili na šumsko-uzgojnim radovima, odgovoran je za isporuku sortimenata kupcima po dispozicijama, utvrđenim klasama i napadu izveženih drvnih sortimenata, otprema šumske sortimente pri čemu je odgovoran za količinu i kvalitet otpremljene robe uz koju sastavlja i izdaje otpremnicu, vodi propisane evidencije i sastavlja izvještaje, brine se i odgovara te preuzima mjere propisa Zakona o šumama, zaštite na radu i opštih akata društva, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 791,12 KM. Vozač-pomoćni radnik: Obavlja poslove prevoza zaposlenika društva do radnog mjesta, vrši i sve vrste prevoza po putnom radnom nalogu, vodi svoj dnevnik rada i uredno popunjava radne naloge, odgovoran je za ispravnost i unutaranju čistoću vozila, vožnju prilagođava prema svim uslovima puta po kojima se kreće i po potrebi posla bez obzira na vremenske uslove, brine se o montaži zimske opreme na vozilu, pravilno vodi evidenciju putnog radnog naloga i druge dokumentacije, brine se i odgovara za pravilno korištenje i održavanje vozila, pridržava se i odgovoran je za primjenu i sprovođenje propisa i naredbi iz oblasti saobraćaja, izvještava neposrednog rukovodioca o kvarovima na vozilu, pomaže mehaničaru pri većim opravkama, manje kvarove otklanja samostalno, vrši redovne preglede vozila i stara se o blagovremenoj zamjeni ulja za podmazivanje, odgovoran je za nastale štete na vozilu koja nastane krivicom vozača, odgovoran je za pravilnu upotrebu HTZ sredstava, pomaže otpremaču pri otpremi tanke oblovine, održava izvozne šumske puteve i planke, a po potrebi izgrađuje i nove, vrši raščišćavanje šumskih puteva, odvraća vodu, čisti snijeg i blato, po potrebi postavlja talpe i plančone, radi na izradi i postavljanju mostića i propusta, na stazi izvoza vrši popraćaj trupaca i zaštitu stabala, vrši poslove kod primanja učinaka sjekačima na način da nosi čekić za prijem šumskih drvnih sortimenata i vrši žigosanje panjeva i izrađenih šumskih drvnih sortimenata, nosi čekić za pločice za numeraciju drvnih sortimenata, vrši numerisanje izrađenih šumskih drvnih sortimenata sa čekićem za pločice, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 740,08 KM. Vozač zglobnog traktora – radnik u šumarstvu: obavlja poslove primicanja, privlačenja i sortiranja drvnih sortimenata iz šume (od panja, šumskog i među stovarišta) do stovarišta na kamionskim putevima, prilikom izvoza sortimente izvozi po redu (napadu) a rasute-izvučene sortimente povremeno kupi sa i oko izvozne vlake, vrši manje opravke i redovno održava tra-ktor (čišćenje, pranje, podmazivanje, montiranje guma i kontrola ispravnosti), obavezno vodi dnevnik rada traktora i upisuje učinak, potrošnju goriva i maziva, rezervnih dijelova, sajli i sajlica u radni nalog koji mu poslovođa radilišta ili primač na stovarištu na kraju radnog dana ovjerava, brine se i odgovara za ispravnost, pravilno korištenje i održavanje traktora, pomaže mehaničaru pri većim opravkama, pomoćniku traktoriste i drugim vozačima zglobnih trakto-ra kod formiranja ture ili otežanom kretanju po izvoznim vlakama, brine se o pravilnom ko-rišćenju i održavanju izvoznih vlaka i manjih opravkama istih, odgovoran je za pravilnu upo-trebu HTZ sredstava, u slučajevima zastoja (kvar traktora i sl.) dužim od dva dana obavlja poslove radnika u šumarstvu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 740,08 KM. Sjekač- radnik u šumarstvu: rukuje motornom pilom, istu čisti i održava, snabdijeva gori-vom i mazivom, oštri lanac, određuje smjer rušenja stabla, zasijeca, reže (pila) i obara stablo, kreše deblje grane, kroji i izrađuje drvne sortimente u skladu sa standardom, guli koru, kreše grane sjekirom, cijepa i slaže sortimente, nosi motornu pilu u sječinu, nosi gorivo i mazivo, vrši doradu drvnih sortimenata na stovarištima, prerezivanje sortimenata prilikom otpreme kupcima, vrši izradu štila za sjekire i capine, uspostavlja šumski red, a po potrebi vrši lifra-nje, primjenjuje propise zaštite na radu, u slučajevima zastoja (kvar motorne pile i sl.) dužim od dva dana obavlja poslove radnika u šumarstvu, obavlja i druge poslove po nalogu nepo-srednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 714,56 KM. Radnik u šumarstvu: : pomaže motoristi u radu, priprema alat, vrši podguljivanje, keglova-nje čišćenje oko stabla, pomaže motoristi pri rušenju stabla, kreše grane i guli stablo i okreće trupce, cijepa i slaže sortimente, odgovoran za uspostavljanje šumskog reda u šumi, vrši iz-radu štila za sjekire i capine, priprema, izvlači sajle i kači tovar za traktor, prati traktor i uk-lanja kamen i šumske drvne sortimente sa traktorskih vlaka koji smetaju pri izvozu, prilikom rasipanja-izvlačenja tovara pri vuči ponovo priprema i kači isti, na stovarištu odkačuje (iski-va) tovar i uklanja (obara) sa vlaka na stovarište, stalno ide uz traktor i prati rad traktora, za vrijeme kraćih zastoja traktora priprema tovare za izvoz ili pomaže traktoristi ako je to potre-bno pri opravkama, sipanju goriva i maziva i slično, prerezuje duže komade oblovine, vrši slaganje kao i utovar oblovine i cijepanih sortimenata i izgradnju privremenih utovarnih rampi, po potrebi lifra građu u šumi do mjesta odakle je prihvata zaprega ili traktor, po potre-bi rukuje traktorom i izvozi oblovinu četinara i lišćara na stovarištu, vrši slaganje (meglanje) trupaca, primjenjuje propise zaštite na radu, odgovara za pravilnu upotrebu HTZ sredstava, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 663,52 KM. Kočijaš-pomoćni radnik: hrani i čisti konje, vrši izvoz drvnih sortimenata, brine se o ispravnosti opreme za konje i o eventualnoj njihovoj povredi ili oboljenju, čisti konje i pere poslije radnog vremena, izvlači šumske drvne sortimente do traktorske vlake ili na glavno stovarište - na utovarnu rampu, učestvuje u potkivanju konja, primjenjuje propise o zaštiti na radu, uredno koristi HTZ-opremu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 714,56 KM.
Mjesto rada (općina)Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići, POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ OLOVO- A) RADNA JEDINICA OLOVO, B) RADNA JEDINICA SOLUN
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeDOKAZI KOJI SE DOSTAVLJAJU NA OGLAS: 1. Prijava na oglas 2. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija) 3. Potvrda o prebivalištu CIPS (original ili ovjerena kopija) 4. Diploma o završenom obrazovanju (ovjerena kopija) 5. Potvrda o radnom iskustvu ili uvjerenje Porezne uprave ( original ili ovjerena kopija) 6. Ovjerena kopija vozačke dozvole za radno mjesto “Vozač-pomoćni radnik” 7. Potvrda/Uvjerenje o osposobljenosti upravljanja šumskim zglobnim traktorom za radno mjes-to “Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu” ( original ili ovjerena kopija) 8. Potvrda/Uvjerenje o osposobljenosti rada motornom pilom za radno mjesto “Sjekač-radnik u šumarstvu” ( original ili ovjerena kopija). Jednom prijavom se može konkurisati na više radnih mjesta (precizno označiti radno mjesto, poslovnu jedinicu, radnu jedinicu) . NAPOMENE ZA KANDIDATE: Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju do 90 dana a najduže do 30.06.2021. godine. Za oglašena radna mjesta nije predviđen probni rad. Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja Šarić Edisa, sekretar društva. Prijava na javni oglas mora biti potpisana od podnosioca prijave, u suprotnom će se smatrati neurednom prijavom. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavu na konkurs ne dostave traženu dokumentaciju, neće biti razmatrane. KRITERIJI ZA BODOVANJE: Postupak izbora za kandidate za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i sred-nje obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata koji će vršiti komisija koja ima za cilj da utvrdi personalne karakteristike i is-kazane sposobnosti kandidata za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta. Kandidat će biti bodovan ocjenama od 1 do 5. Za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više i visoko obrazovanje postupak izbora se zasniva na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i stručnom ispitu sa svakim kandidatom. Pismeni dio stručnog ispita kandidati polažu u vidu testa koji se sastoji od 15 pitanja i svaki tačan odgovor ocjenjuje se sa jednim bodom, a na usmenom stručnom ispitu kandidate ocjenjuje svaki član komisije dodjeljujući određen broj bodova najviše do 5 bodova. Samo kandidati koji su na pismenom stručnom ispitu ostvarili najmanje 10 tačnih odgovora mogu pristupiti usmenom stručnom ispitu. Konačna ocjena kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje čini zbir bodova datih od svakog člana komisije, a za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više ili visoko obrazovanje konačnu ocjenu čini zbir bodova sa pismenog i usmenog dijela stručnog ispita. Izuzetak čini radno mjesto “Referent šumarstva” gdje kao poseban uslov propisan BA-180ECTS-šumarski fakultet/odsjek šumarstvo/SSS-IV šumarski tehničar, postupak izbora kandidata vršit će se na način koji je propisan za visoko stručno obrazovanje. Osnovna plaća je proizvod najniže neto plaće i koeficijenta složenosti poslova. Najniža neto plaća utvrđuje se u iznosu od 55% prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH prema posljednjim ob-javljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu za mjesečni fond od 176 sati te se koriguje za efektivni fond sati za tekući (obračunski) mjesec. Prijave na oglas se mogu lično predati u Poslovnoj jedinici, a mogu se dostaviti i preporučenom poštom na adresu: Javno preduzeće “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br. 25. Zavidovići, 72220 Zavidovići (sa naznakom –NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS) Ovaj oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” i putem web stranice preduzeća (www.spdzdk.ba), kao i na web stranici osnivača – Zeničko-dobojski kanton (www.zdk.ba). Oglas se dostavlja i u JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona najkasnije na dan obja-ve u dnevnom listu, koja ga isti dan objavljuje na svojoj web stranici. Prijava sa traženim dokumentima dostavlja se u roku od 8 dana od dana njegove posljednje objave.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaOPĆI USLOVI: 1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine 2. Da je stariji od 18 godina 3. Da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova predviđenih za radno mjesto na koje bude iza-bran.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-02-19
Oglas do2021-02-27
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 9 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »