Pregled oglasa

Traženo zanimanjeBibliotekar
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakulteta) VSS – (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje po Bolonjskom sistemu studiranja, sa najmanje 240 ECTS bodova, studij bibliotekarstva ili studij informacijskih znanosti),
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještineb) poznavanje rada na računaru.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenikajedan (1) izvršilac,
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiRad sa korisnicima bibliotekarske građe, Detaljan opis poslova radnog mjesta propisan je Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JU „Opća biblioteka“ Žepče.
Mjesto rada (općina)JU „Opća biblioteka“ Žepče
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeIII Potrebni dokumenti Svi kandidati uz potpisanu prijavu na oglas, sa kraćom biografijom (obvezno navesti adresu, broj telefona, e-mail adresu), trebaju dostaviti i sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji: * uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci) * izvod iz matične knjige rođenih * diplomu o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme * dokaz o poznavanju rada na računaru (za kandidate koji u obrazovnom programu nisu imali predmet informatike) Napomena: Kandidat koji bude izabran dužan je, u roku od 15 dana, dostaviti i slijedeća uvjerenja u originalu (ne starije od tri mjeseca): * ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, * uvjerenje o ne vođenju krivičnog postupka. U slučaju da izabrani kandidat ne dostavi navedena uvjerenja u ostavljenom roku, za predmetno radno mjesto će biti odabran slijedeći kandidat sa liste koji ispunjava uslove za prijem u radni odnos. Izabrani kandidat će proći period probnog rada u trajanju od 6 mjeseci. Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, na stranici Biblioteke, web-stranici Općine Žepče i web stranici Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana njegove posljedne objave. Prijave s dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa kandidati mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom, u zatvorenoj koverti, na adresu: Opća biblioteka, Sarajevska, 72230 Žepče, sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – NE OTVARATI“ Napomena: Sve blagovremene prijave će razmotriti posebno formirana Komisija. Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove bit će obavljena provjera znanja kroz intervju. O mjestu i terminima održavanja intervjua kandidati će biti obavješteni unaprijed. Kandidati koji ne pristupe na intervju u zakazano vrijeme gube pravo učešća u daljnjoj proceduri za izbor. Nakon provedene procedure javnog oglašavanja, direktor će, na prijedlog Komisije, donijeti odluku o prijemu lica sa kojim će se zaključiti ugovor o radu. Svi prijavljeni kandidati će biti pisanim putem obavješteni o ishodu oglasa, a priložena dokumentacija se neće vraćati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JAVNA USTANOVA “OPĆA BIBLIOTEKA” ŽEPČE
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaOpći uslovi za obavljanje poslova su: a) da je državljanin BiH, b) da je zdravstveno sposoban, c) da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-09-14
Oglas do2021-09-22
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 5 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »