Pregled oglasa

Traženo zanimanje2. Viši laborant
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetVSS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS) inženjer elektrotehnike, elektroenergetskog smjera
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještineb) 2 (dvije) godine radnog iskustva stečenog isključivo poslije sticanja stručne spreme na istim ili sličnim poslovima c) poznavanje jednog svjetskog jezika d) poznavanje rada na računaru
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1 (jedan) izvršilac
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU UNIVERZITET U ZENICI- u organizacionoj jedinici Institut “Kemal Kapetanović” Univerziteta u Zenici
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataPripadajuća osnovna neto plaća za radna mjesta pod tačkom I.1. Viši laborant i pod tačkom I.2. Viši laborant: 1239,03 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKandidati za radna mjestapod tačkom I.1. Viši laborant ipod tačkom I.2. Viši laborantobavezno prilažu: 1. Prijavu na oglas 2. Kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta 3. Izvod iz matične knjige rođenih 4. Diplomu o završenom visokom obrazovanju 5. Uvjerenje ili potvrdu kao dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima 6. Uvjerenje ili potvrdu kao dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika 7. Uvjerenje ili potvrdu kao dokaz o poznavanju rada na računaru 8. Ukoliko kandidati imaju posebna priznanja ostvarena u toku školovanja (“učenik generacije”, “zlatna značka”, “nagrada dekana”, “nagrada rektora” i sl.) dužni su priložiti dokaze o istom 9. Ukoliko kandidati pripadaju kategoriji lica iz člana 15. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona’’, broj: 1/14) i člana 14. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, broj: 54/19), dužni su priložiti sve potrebne dokaze o ispunjenosti uvjeta za ostvarivanje prava iz navedenih članova Zakona Opis poslova za navedena radna mjesta predviđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici, koji zainteresovani kandidati mogu pogledati na web stranici: www.unze.ba. III Prijavu na Oglas kao i kraću biografiju kandidati su dužni vlastoručno potpisati. Dokazi o ispunjavanju traženih općih i posebnih uvjeta moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od datuma objave Oglasa. Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidati su obavezni dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini. S kandidatima koji budu ispunjavali uvjete Oglasa za radna mjesta pod tačkom I.1. Viši laborant i pod tačkom I.2. Viši laborant, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će u postupku izbora kandidata izvršiti prethodnu provjeru stručnih znanja i radnih sposobnosti kandidata putem pismenog i usmenog stručnog ispita sa svakim od kandidata. Literatura za pismeni i usmeni Viši laborant i pod tačkom I.2. Viši laborant, je slijedeća: 1. Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za obavljanje periodičnih pregleda, i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima, električnim instalacijama i izdavanju isprava („SI. novine FBiH“, broj 18/15); 2. Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne struje („SI. list SR BIH“, broj 34/88); 3. Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice (Službeni list SFRJ broj 65/91); 4. Pravilnik o zaštiti od požara građevina za javnu upotrebu („SI. novine FBiH“, broj 86/11). Ukoliko pozvani kandidati, koji budu ispunjavali uvjete Oglasa, ne pristupe prethodnoj provjeri stručnih znanja i radnih sposobnosti smatrat će se da su odustali od Oglasa. Izabrani kandidati dužni su u roku od 15 (petnaest) dana po konačnosti odluke o izboru dostaviti uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 3 (tri) mjeseca, uvjerenje o nevođenju sudskog postupka, ne starije od 3 (tri) mjeseca, uvjerenje o neosuđivanju, ne starije od 3 (tri) mjeseca i uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od 3 (tri) mjeseci, naslovljeno na Komisiju za izbor kandidata za prijem u radni odnos. Sa izabranim kandidatima zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme. IV Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Oglasa dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: UNIVERZITET U ZENICI, ulica Fakultetska broj 3., 72000 Zenica, s naznakom “Prijava na oglas za radno mjesto ______________________________________ Instituta “Kemal Kapetanović” Univerziteta u Zenici i s naznakom NE OTVARATI“ Ukoliko se kandidati prijavljuju za dva ili više radnih mjesta potrebno je dostaviti posebne prijave na Oglas s traženom dokumentacijom u odvojenim kovertama. Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Oglas objavljen u dnevnom listu Večernji list BiH dana 15.09.2021.godine
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaII Uvjeti: Opći uvjeti za radna mjestaiz tačke Iu smislu člana 7. Pravilnika o radu JU Univerzitet u Zenici su: a) da je državljanin BiH b) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira c) da se protiv kandidata ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup koji predstavlja smetnju za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira d) da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup koji predstavlja smetnju za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, u periodu od pet godina prije objavljivanja oglasa
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-09-15
Oglas do2021-09-23
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 5 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »