Pregled oglasa

Traženo zanimanje3. Laborant/operater,
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultetSSS (IV stepen obrazovanja) tehničar mašinske ili elektro struke
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještineb) 6 (šest) mjeseci radnog iskustva stečenog isključivo poslije sticanja stručne spreme na istim ili sličnim poslovima
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1 (jedan) izvršilac,
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU UNIVERZITET U ZENICI- u organizacionoj jedinici Institut “Kemal Kapetanović” Univerziteta u Zenici
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataPripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto pod tačkom I.3. Laborant/operater: 908,94 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKandidati za radno mjesto pod tačkom I.3. Laborant/operaterobavezno prilažu: 1. Prijavu na oglas 2. Kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta 3. Izvod iz matične knjige rođenih 4. Diplomu o završenoj srednjoj školi 5. Uvjerenje ili potvrdu kao dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima 6. Ukoliko kandidati imaju posebna priznanja ostvarena u toku školovanja (“učenik generacije”, “zlatna značka” i sl.) dužni su priložiti dokaze o istom 7. Ukoliko kandidati pripadaju kategoriji lica iz člana 15. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona’’, broj: 1/14) i člana 14. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, broj: 54/19), dužni su priložiti sve potrebne dokaze o ispunjenosti uvjeta za ostvarivanje prava iz navedenih članova Zakona S kandidatima koji budu ispunjavali uvjete Oglasa za radno mjesto pod tačkom I.3. Laborant/operater, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će u postupku izbora kandidata izvršiti prethodnu provjeru stručnih znanja i radnih sposobnosti kandidata putem usmenog intervjua sa svakim od kandidata. Literatura za usmeni intervju za radno mjesto pod tačkom I.3. Laborant/operater je slijedeća stručna literatura: 1. Ispitivanje zaštite od direktnog i indirektnog dodira na oruđima za rad i električnim instalacijama, Egon Mileusnić, Zirs Zagreb. Ukoliko pozvani kandidati, koji budu ispunjavali uvjete Oglasa, ne pristupe prethodnoj provjeri stručnih znanja i radnih sposobnosti smatrat će se da su odustali od Oglasa. Izabrani kandidati dužni su u roku od 15 (petnaest) dana po konačnosti odluke o izboru dostaviti uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 3 (tri) mjeseca, uvjerenje o nevođenju sudskog postupka, ne starije od 3 (tri) mjeseca, uvjerenje o neosuđivanju, ne starije od 3 (tri) mjeseca i uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od 3 (tri) mjeseci, naslovljeno na Komisiju za izbor kandidata za prijem u radni odnos. Sa izabranim kandidatima zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme. IV Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Oglasa dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: UNIVERZITET U ZENICI, ulica Fakultetska broj 3., 72000 Zenica, s naznakom “Prijava na oglas za radno mjesto ______________________________________ Instituta “Kemal Kapetanović” Univerziteta u Zenici i s naznakom NE OTVARATI“ Ukoliko se kandidati prijavljuju za dva ili više radnih mjesta potrebno je dostaviti posebne prijave na Oglas s traženom dokumentacijom u odvojenim kovertama. Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Oglas objavljen u dnevnom listu Večernji list BiH dana 15.09.2021.godine
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaII Uvjeti: Opći uvjeti za radna mjestaiz tačke Iu smislu člana 7. Pravilnika o radu JU Univerzitet u Zenici su: a) da je državljanin BiH b) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira c) da se protiv kandidata ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup koji predstavlja smetnju za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira d) da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup koji predstavlja smetnju za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, u periodu od pet godina prije objavljivanja oglasa
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-09-15
Oglas do2021-09-23
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 5 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »