Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. DOKTOR MEDICINE
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet- da ima završen medicinski fakultet;
Položen stručni ispit- da ima položen stručni ispit;
Posebna znanja i vještine- da ima položen vozački ispit B kategorije.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 IZVRŠILAC na određeno vrijeme u trajanju od po 6 mjeseci
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiKratak opis poslova: - utvrđuje potrebu i daje nalog za obavljanje laboratorijskih i drugih dijagnostičkih pretraga i konsultativnih specijalističkih pregleda sa ciljem utvrđivanja konačne kliničke dijagnoze, odnosno kontrole liječenja, - ocjenjuje radnu sposobnost i upućuje bolesnika na ljekarski i invalidsko – penzijsku komisiju radi ocjene privemene nesposobnosti i preostale radne sposobnosti, - propisuje, ordinira, prati i kontroliše tok njege i liječenja, - pruža prvu i hitnu medicinsku pomoć u zdravstvenoj organizaciji, na mjestu udesa, i u toku transporta, obavlja dežurstvo u Službi hitne pomoći, - prati zdravstveno stanje stanovništva i predlaže mjere za unapređenje zdravlja, - učestvuje u organizaciji i sprovođenju mjera (specifičnih, općih i ostalih) kod prevencije i suzbijanja bolesti i povreda, a posebno zaraznih bolesti, - vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, evidenciju i izvještaje, a neposredno upisuje podatke o posjeti bolesnika, dijagnozu i šifru konačne (glavne) dijagnoze i itd. - upravlja putničkim vozilom prilikom obavljanja kućnih posjeta i rada na terenu, - obavlja i druge poslove koje mu stavi u zadatak neposredni rukovodilac.
Mjesto rada (općina)JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM OLOVO, Mjesto rada: JU Dom zdravlja sa stacionarom Olovo i područne Ambulante.
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataVisina osnovne plate: cca 1.930,50 KM.
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePostupak izbora kandidata vršit će se na osnovu razmatranja dostavljene dokumentacije te održanog pismenog i usmenog ispita odnosno intervjua sa svakim od kandidata koji je dostavio urednu, potpunu i blagovremenu prijavu zavisno od pozicije za koju se kandidat prijavio. Kriterij za bodovanje kandidata će biti pismeni i usmeni stručni ispit za poziciju 1, i održani intervju za poziciju 2. Pismeni i usmeni ispit kao i intervju će sadržavati pitanja iz oblasti struke kao i poznavanja poslova predviđenih radnim mjestom na koje se odnosi prijava kandidata. Svaki kandidat mora ostvariti najmanje 60% bodova na održanom pismenom ispitu odnosno održanom intervjuu (zavisno koja je pozicija u pitanju) da bi se smatrao uspješnim te da bi se našao na Listi uspješnih kandidata. Ukupan broj bodova koji se može ostvariti po osnovu pismenog ispita odnosno intervjua, kandidatima će biti saopšten prilikom pristupanja na intervju. IV Uz prijavu na javni oglas koja je zaseban dokument i koja mora biti potpisana, kandidati su dužni priložiti i sljedeće dokaze: - Kraću biografiju i kontakt telefon kandidata koja mora biti svojeručno potpisana; - Diplomu/diplome o završenoj školi; - Odobrenje za samostalan rad (za pozicije 1 i 2); - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za pozicije 1 i 2); - Potvrda ili uvjerenje kao dokaz o radnom iskustvu izdat od strane poslodavca kod kojeg je ostvareno radno iskustvo ili Uvjerenje izdato od strane Porezne uprave ili PIO/MIO Federacije BiH; - Uvjerenje o državljanstvu; - Izvod iz matične knjige rođenih; - Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije, - CIPS-ova potvrda o prebivalištu. Dokazi se prilažu u originalu ili ovjerenim fotokopijama. NAPOMENA: Izabrani kandidati će biti u obavezi da, u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljih kandidata, dostave ljekarska uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa na navedenim radnim mjestima. Ukoliko kandidat/i u ostavljenom roku, ne dostavi/e ljekarsko uvjerenje smatrat će se da je/su odustao/li od zaposlenja. Poslodavac ima pravo poništiti Javni oglas ili jedan dio oglasa, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi. V Prijava na javni oglas se podnosi na adresu: JU Dom zdravlja sa stacionarom Olovo, UI. Branilaca Olova bb, 71 340 Olovo, ili lično na protokol Doma zdravlja sa stacionarom u zatvorenoj koverti, sa obaveznom naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO __________________________________ “. Na koverti se obavezno navodi za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje kao i ime, prezime i adresa pošiljaoca. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će odbaciti. VI Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim novinama Oslobođenje, na web stranici osnivača – općine Olovo, i web stranici JU Službe za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona, Zenica, računajući rok od njegove posljednje objave. VII Kontakt osoba za davanje dodatnih obavještenja je Emir Muminović, broj telefona za dodatna obavještenja je 032/828-080 lokal 101 ili 121.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaKandidati treba da ispunjavaju sljedeće opće uslove za prijem u radni odnos: - da su državljani Bosne i Hercegovine; - da su stariji od 18 godina i - da imaju zdravstvenu sposobnost za zasnivanje radnog odnosa za gore navedena radna mjesta.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-11-05
Oglas do2021-11-13
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 1 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »