Pregled oglasa

Traženo zanimanje2. LABORATORIJSKI TEHNIČAR
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultet- da ima završenu srednju medicinsku školu – smjer laboratorijski
Položen stručni ispit- da ima položen stručni ispit za zvanje laboratorijski tehničar
Posebna znanja i vještine- da ima 6 mjeseci radnog iskustva u struci, - da ima položen vozački ispit B kategorije.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1 IZVRŠILAC na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiKratak opis poslova: - preuzima materijal, sredstva i opremu za rad, održava i čuva, - vrši pripremne poslove, a naročito: destilaciju, redestilaciju i dejonizaciju vode, destilaciju organskih rastvarača priprema i učestvuje u spravljanju rastvora, tekućih i čvrstih podloga i vrši sterilizaciju materijala, sredstava i opreme, - uzima materijal za laboratorijske dijagnostičke pretrage, krv, briseve, sekrete i ekstrete, vrši želudačnu i duodenalnu tubažu, citološku i cito dijagnostike: uzima i preuzima uzorke životne sredine – vode za piće, otpadne vode, vazduh, tlo, robu široke potrošnje i životne namirnice, - određuje u oblasti hemotologije broj: eritrocita, leukocita, trombocita, retikulocita, vrijeme SE krvi i izračunava apsolutne vrijednosti u krvi, određuje vrijeme krvarenja (primarnog i sekundarnog, vrijeme zgrušavanja i protrombinsko vrijeme, bezofilno punktiranih eritrocita, količinu hemoglobina, i hematokrita, - vrši rutinski pregled urina (boja, bjelančevina, šećer, aceton, bilirubin, urobilonogen) i priprema sediment urina za mikroskopiranje, - učestvuje u poslovima bakteriološke, serološke, parazitološke i virusološke dijagnostike, po uputi specijaliste mikrobiologa, - radi na izradi histoloških i citoloških preparata, pretežno rutinskih, a manje posebnih metoda, - u oblasti sanitarne hemije, vrši određivanje fizikalnih i hemijskih svojstava (rutinskim metodama), svojstva vode za piće i životnih namirnica: kvalitativno i kvantitativno, - vodi dokumentaciju, evidenciju primljenog materijala dobivenih nalaza i pišu nalaze, - upravlja putničkim vozilom prilikom obavljanja kućnih posjeta i rada na terenu, - obavlja i druge poslove koje mu stavi u zadatak neposredni rukovodilac.
Mjesto rada (općina)JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM OLOVO, Mjesto rada: JU Dom zdravlja sa stacionarom Olovo.
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataVisina osnovne plate: cca 986,70 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na radsa početkom rada 21.12.2021. godine
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePostupak izbora kandidata vršit će se na osnovu razmatranja dostavljene dokumentacije te održanog pismenog i usmenog ispita odnosno intervjua sa svakim od kandidata koji je dostavio urednu, potpunu i blagovremenu prijavu zavisno od pozicije za koju se kandidat prijavio. Kriterij za bodovanje kandidata će biti pismeni i usmeni stručni ispit za poziciju 1, i održani intervju za poziciju 2. Pismeni i usmeni ispit kao i intervju će sadržavati pitanja iz oblasti struke kao i poznavanja poslova predviđenih radnim mjestom na koje se odnosi prijava kandidata. Svaki kandidat mora ostvariti najmanje 60% bodova na održanom pismenom ispitu odnosno održanom intervjuu (zavisno koja je pozicija u pitanju) da bi se smatrao uspješnim te da bi se našao na Listi uspješnih kandidata. Ukupan broj bodova koji se može ostvariti po osnovu pismenog ispita odnosno intervjua, kandidatima će biti saopšten prilikom pristupanja na intervju. IV Uz prijavu na javni oglas koja je zaseban dokument i koja mora biti potpisana, kandidati su dužni priložiti i sljedeće dokaze: - Kraću biografiju i kontakt telefon kandidata koja mora biti svojeručno potpisana; - Diplomu/diplome o završenoj školi; - Odobrenje za samostalan rad (za pozicije 1 i 2); - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za pozicije 1 i 2); - Potvrda ili uvjerenje kao dokaz o radnom iskustvu izdat od strane poslodavca kod kojeg je ostvareno radno iskustvo ili Uvjerenje izdato od strane Porezne uprave ili PIO/MIO Federacije BiH; - Uvjerenje o državljanstvu; - Izvod iz matične knjige rođenih; - Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije, - CIPS-ova potvrda o prebivalištu. Dokazi se prilažu u originalu ili ovjerenim fotokopijama. NAPOMENA: Izabrani kandidati će biti u obavezi da, u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljih kandidata, dostave ljekarska uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa na navedenim radnim mjestima. Ukoliko kandidat/i u ostavljenom roku, ne dostavi/e ljekarsko uvjerenje smatrat će se da je/su odustao/li od zaposlenja. Poslodavac ima pravo poništiti Javni oglas ili jedan dio oglasa, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi. V Prijava na javni oglas se podnosi na adresu: JU Dom zdravlja sa stacionarom Olovo, UI. Branilaca Olova bb, 71 340 Olovo, ili lično na protokol Doma zdravlja sa stacionarom u zatvorenoj koverti, sa obaveznom naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO __________________________________ “. Na koverti se obavezno navodi za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje kao i ime, prezime i adresa pošiljaoca. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će odbaciti. VI Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim novinama Oslobođenje, na web stranici osnivača – općine Olovo, i web stranici JU Službe za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona, Zenica, računajući rok od njegove posljednje objave. VII Kontakt osoba za davanje dodatnih obavještenja je Emir Muminović, broj telefona za dodatna obavještenja je 032/828-080 lokal 101 ili 121.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaKandidati treba da ispunjavaju sljedeće opće uslove za prijem u radni odnos: - da su državljani Bosne i Hercegovine; - da su stariji od 18 godina i - da imaju zdravstvenu sposobnost za zasnivanje radnog odnosa za gore navedena radna mjesta.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-11-05
Oglas do2021-11-13
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 1 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »