Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Operator-šalterski radnik,2. Poštar,3. Manipulativni radnik-razmjena zaključaka
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultetZa radna mjesta pod rednim brojevima 1, 3, 4 i 5 „operator-šalterski radnik“ i 2 i 6 „poštar“ završena srednja škola – IV ili III stepen Za radno mjesto „manipulativni radnik – razmjena zaključaka“, pod rednim brojem 7. završena osnovna škola – NS sprema
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenikaPošta I reda 72101 Zenica 1. Operator-šalterski radnik - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme 2. Poštar - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme Pošta II reda 74250 Maglaj 3. Operator-šalterski radnik - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme Pošta III reda 74260 Tešanj 4. Operator-šalterski radnik - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme Pošta II reda 71300 Visoko 5. Operator-šalterski radnik - 2 izvršioca na neodređeno vrijeme Pošta III reda 71370 Breza 6. Poštar - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme Služba Poštanski-centar 7. Manipulativni radnik-razmjena zaključaka - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova za radno mjesto „operator-šalterski radnik“ pod rednim brojem 1, 3, 4 i 5: Vrši sve vrste uplata i isplata po platnom prometu, uputničkoj i štednoj službi; Obavlja poslove mjenjačke službe; na šalteru prima sve vrste poštanskih pošiljaka i vodi evidenciju dnevnih radova; Trebuje i preuzima poštanske marke i vrijednosnice i vrši prodaju istih na šalteru pošte; Pruža telegrafske i faks usluge; Obavlja poslove pružanja telefonsih usluga putem kabinskih posrednika; Po potrebi organizuje tehnološki proces rada u pošti; vrši nadzor i kontrolu popunjavanja statističkih obrazaca; Vrši raspoređivanje radnika; Prati primjenu cjenovnika poštanskih usluga, te usluga platnog prometa; Organizuje i prati proces gotovog novca i daje potrebna uputstva za njihovu pravilnu primjenu; Preduzima odgovarajuće mjere za obezbjeđenje radne discipline u pošti; Odgovoran je za pravilno i bezbjedno rukovanje gotovim novčanim sredstvima; Organizuje tehnološki proces rada u svojoj smjeni; Odgovoran je za pravilno i bezbjedno rukovanje gotovim novčanim sredstvima; Interveniše u slučaju smetnji i zastoja u radu; Vodi dnevnu i mjesečnu evidenciju i popunjava statističke obrasce pošte; vodi kreditnice za korisnike; Vodi knjigu prispjelih i primljenih potražnica; Vrši kontrolu rada glavne i pomoćne blagajne; Vrši kontrolu prijema telegrama i vođenja računa telegrafskih usluga; Vrši kontrolu pregleda rada; Vrši svakodnevnu kontrolu unosa podataka i odgovoran je za tačnost istih; Po potrebi obavlja i poslove Blagajnika; Po nalogu neposrednog rukovodioca obavlja i druge poslove koji su u skladu sa prirodom i vrstom poslova koje obavlja. Opis poslova za radno mjesto „ Poštar “ pod rednim brojem 2 i 6 : Vrši preuzimanje i upis preporučenih pošiljaka u dostavne knjižice; Vrši pripremu svih pošiljaka za dostavu; Vrši dostavu svih poštanskih pošiljaka na domu prema propisima i uputstvima koja reguliraju dostavu poštanskih pošiljki;Vrši isplatu svih novčanih doznaka na domu; Vrši prijem uplata na domu; Vrši pražnjenje poštanskih kovčežića;Vrši dostavu pošiljaka Brze pošte na domu; Vrši prijem pošiljki na adresi pošiljaoca. Vodi ličnu evidenciju za svaki mjesec, a po potrebi i druge evidencije po nalogu nadređenih; Prati evidenciju zaprimljenih „raspoložbi“ i otvorenih poštanskih pretinaca i postupa po istim; Vodi i ažurira evidenciju o dostavnom reonu a koja se tiče nove/stare numeracije, adrese „bb“, adrese „do broja ??“ i dr.; Po povratku s terena vrši obračun i razduženje novčanih zaduženja kod obračunskih radnika u blagajni kao i razduženje ostalih poštanskih pošiljaka kod kartista. Poslove Poštara obavlja vozilom ili bez njega. Po potrebi obavlja poslove Dostavljača. Po nalogu neposrednog rukovodioca obavlja i druge poslove koji su u skladu sa prirodom i vrstom poslova koje obavlja. Opis poslova za radno mjesto „Manipulativni radnik-razmjena zaključaka“ pod rednim brojem 7: Vrši razmjenu zaključaka sa jedinicama poštanske mreže i odgovoran je za tačan prijem i predaju zaključaka; vrši utovar i istovar zaključaka u transportna sredstva; preuzima pakete i druge zaključke iz prijemne pošte u okviru Centra pošta, dijeli obične pakete po pravcima. Po nalogu neposrednog rukovodioca obavlja i druge poslove koji su u skladu sa prirodom i vrstom poslova koje obavlja.
Mjesto rada (općina)JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo - Centar pošta Zenica
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeOpći i posebni uslovi za prijem u radni odnos: Za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 3, 4 i 5 „operator-šalterski radnik“ i 2 i 6 „poštar“ kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju: 1. Izvod iz matične knjige rođenih - rodni list; 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); 3. Prijava o mjestu prebivališta (ne starija od 6 mjeseci), 4. Svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi – IV ili III stepen; 5. Dokaz o 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na poslovima sa SSS nakon završenog školovanja; Za radno mjesto „manipulativni radnik – razmjena zaključaka“, pod rednim brojem 7. kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:  Izvod iz matične knjige rođenih - rodni list;  Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);  Prijavu mjesta prebivališta (ne stariju od 6 mjeseci);  Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi – NS sprema; NAPOMENA: Demobilizirani branilac i članovi porodice demobiliziranog branioca, da bi mogli ostvariti pravo na prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim u uvjetima u skladu sa Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine FBiH„ br.54/19), dužni su, uz prijavu na radno mjesto za koje su se prijavili, pored ostalih dokaza dostaviti i sljedeće dokaze: 1. Dokaz o statusu demobiliziranog branioca ili člana porodice demobiliziranog branioca (potvrda, uvjerenje i sl.) 2. Dokaz da se demobilizirani branilac ili član porodice demobiliziranog branioca, koji se prijavljuje na oglas vodi na evideciji nezaposlenih lica, ne stariji od 30 dana. Probni rad nije predviđen ni za jedno radno mjesto. Radno iskustvo na poslovima sa stručnom spremom, koja je predviđena za radno mjesto na koje se kandidat prijavio dokazuje se potvrdom prethodnog poslodavca koja pored osnovnih podataka sadrži podatke na kojim poslovima je radio ili radi, sa kojom stručnom spremom i sa precizno navedenim periodom angažovanja ili Uvjerenjem porezne uprave –prijavno-odjavni segment koje pored osnovnih podataka sadrži podatke na kojim poslovima je radio ili radi, sa kojom stručnom spremom i sa precizno navedenim periodom angažovanja. Radno iskustvo stečeno stručnim osposobljavanjem ili volontiranjem dokazuje se potvrdom prethodnog poslodava koja sadrži osnovne podatke o kandidatu, na kojim poslovima je radio , sa kojom stručnom spremom, sa precizno navedenim periodom angažovanja, broj i datum ugovora o stručnom osposobljavanju, odnosno volontiranju. Uvjerenja o uplaćenim doprinosima (PIO listing) se neće priznavati kao dokaz za traženo radno iskustvo. Potvrda prethodnog poslodavca ili Uvjerenje porezne uprave koja ne sadrži sve tražene podatke neće se priznavati kao dokaz za traženo iskustvo. Potvrda prethodnog poslodavaca koja ne sadrži sve tražene podatke i u kojoj nije naveden broj i datum ugovora o volontiranju, odnosno stručnom osposobljavanju neće se priznavati kao dokaz za traženo radno iskustvo. Proces izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostvaljene dokumentacije, pismenom i usmenom dijelu ispita. Polaganju ispita mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli urednu, potpunu i blagovremenu prijavu. Kandidat je položio pismeni dio ispita i ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita ako njegov ukupan broj bodova na pismenom dijelu ispita iznosi najmanje 70% od maksimalnog broja bodova ,koliko se može ostvariti na pismenom dijelu ispita. Procedura izbora kandidata i obavještavanje kandidata o provođenju pojedinačnih faza postupka izbora kandidata provodi se u skladu sa Odlukom o postupku prijema u radni odnos broj: U.D.-01-04-15015-1/21 od 26.10.2021. godine i Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine. NAPOMENA: Za sva radna mjesta, pored pitanja iz općeg znanja, ostali dio pitanja na pismenom dijelu ispita odnosi se na: oblast poslova kojim se bavi Društvo, Zakon o poštama BiH, Zakon o poštama Federacije BiH, Opće uvjete za obavljanje poštanskih usluga BiH i druge zakonske i podzakonske akte koji reguliraju oblast poslova kojim se bavi Društvo. Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa. Kandidati koji polože pismeni dio ispita polažu i usmeni dio ispita. O datumu, vremenu i mjestu održavanja pismenog dijela ispita kandidati će biti obaviješteni u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena kandidatu na kućnu adresu koja je navedena u prijavi na oglas, kao i na e-mail adresu, ukoliko je ista navedena na prijavi i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. Ako uredno obaviješten kandidat ne pristupi polaganju pismenog ili usmenog dijela ispita, smatra se da je odustao od učešća u oglasnoj proceduri i neće biti pismeno obaviješten o ishodu javnog oglasa. Nakon održanog pismenog dijela ispita, o datumu i vremenu polaganju usmenog dijela ispita kandidati će biti obaviješteni pismenim putem ili usmeno, odmah nakon polaganja pismenog dijela ispita, ukoliko se prijavi manji broj kandidata. Pitanja na usmenom dijelu ispita imaju za cilj da utvrde stepen znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio. Prijavljivanje na oglas: Uz obavezno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom i jasnom naznakom na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje, kandidati su dužni dostaviti dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji koji su nabrojani za radno mjesto na koje se prijavljuje. Svjedočanstvo/diploma o završenoj školi dostavlja se u ovjerenoj kopiji, budući da se dostavljena dokumentacija neće vraćati. Samo izabrani kandidat će imati obavezu da dostavi ljekarsko uvjerenje. Kandidat se može prijaviti na više radnih mjesta, ali za svako radno mjesto mora podnijeti posebnu prijavu i navesti na istoj za koje se radno mjesto prijavio, uz napomenu da je dovoljno da ovjerene kopije dokaza priloži samo za jedno radno mjesto, a za druga radna mjesta na koja se prijavio samo kopije dokaza o ispunjavanju uslova, uz napomenu da u prijavi navede na koje radno mjesto je dostavio ovjerene kopije dokaza. Sve prijave se mogu staviti u jednu kovertu i na koverti navesti redne brojeve svih radnih mjesta na koje se kandidat prijavio. Potpisane prijave na oglas sa tačnom adresom, e-mailom, biografijom i dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama „Oslobođenje“ na adresu: „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo - Centar pošta Zenica, Bulevar kralj Tvrtka I br. 2. 72000 Zenica sa naznakom na koverti: Prijava na javni oglas, uz naznaku - redni broj radnog mjesta, naziv radnog mjesta i poštu. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-11-15
Oglas do2021-11-23
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 1 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »