Pregled oglasa

Traženo zanimanjeSamostalni zdravstveni analitičar u Službi za promociju zdravlja i kvalitet u zdravstvu
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultet- SSS IV stepen zdravstvenog smjera
Položen stručni ispit- licenca nadležne komore
Posebna znanja i vještine- 6 mjeseci radnog iskustva u struci
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenikaBroj izvršilaca:1
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati– Učestvuje u radu tima u izradi analize i programa zdravstvenog stanja stanovništva, prikuplja obrađuje I sačinjava podatke o prirodnom kretanju stanovništva na području Knatona; – Obrađuje I sortira podatke o zdravstvenom stanju stanovništva po populacionim grupama; – Vrši obradu i kontrolu individuanih izvještaja; – Obavlja poslove pripreme pripravnika za polaganje stručnog ispita; - obavlja i druge poslove definisane Pravilnikom o radu poslodavca i opisom poslova za predviđeno radno mjesto.
Mjesto rada (općina)JU INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataIznos osnovne plaće: 978,90 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeLiteratura potrebna za pripremu usmenog ispita/intervju: Zakon o osnivanju JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, opće znanje stečeno tokom školovanja Uslovi Oglasa: Pored općih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o radu Instituta naznačene za svako radno mjesto. Kandidati su dužni uz popunjen prijavni obrazac (preuzeti na web stranici www.inz.ba) priložiti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata koji su dokaz općih i posebnih uslova traženih konkursom i to: - Potpisana biografija, - Diploma o završenom obrazovanju, - Licenca nadležne komore - Dokaz o položenom stručnom ispitu - Uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu nakon završenog obrazovanja - Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci računajući od datuma objavljivanja konkursa-dostavlja samo izabrani kandidat). - Prijava mjesta prebivališta (ne starije od šest mjeseci računajući od datuma objavljivanja konkursa). Radno iskustvo na poslovima sa traženom stručnom spremom koja je predviđena za radno mjesto koje se popunjava dokazuje se potvrdom izdatom od prethodnog poslodavca, koja mora sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime kandidata, poslove koje je kandidat kod poslodavca obavljao, u kojem periodu, da je navedene poslove obavljao nakon sticanja tražene stručne spreme, te prikaz ukupnog staža/iskustva kod poslodavca koji potvrdu izdaje. Uvjerenja o uplaćenim doprinosima neće se priznavati kao dokaz. Sa kandidatima čije prijave budu blagovremene i potpune, održat će se usmeni ispit /intervju. Kandidat slanjem svoje prijave daje saglasnost JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica da njegove lične podatke obrađuje u postupku selekcije u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Ocjena i bodovanje kandidata će se izvršiti u skladu sa Uputstvom o načinu provjere stručne i radne sposobnosti radnika broj 02-1945/19 od 26.07.2019. godine. Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave. Javni oglas bit će objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici Instituta, Zeničko-dobojskog kantona i nadležne Službe za zapošljavanje. Prijave na Oglas se mogu predati neposredno na protokol JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica ili putem pošte na adresu: JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica ul. fra Ivana Jukića br. 2. 72 000 Zenica Sa naznakom „Prijava na javni oglas, Ne otvarati“ Dokumentacija kandidata dostavljena u orginalu ili ovjerenoj kopiji neće se vraćati kandidatima, osim uz poseban zahtjev kandidata koji su učestvovali u konkursnoj proceduri, a po završetku konkursne procedure. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Ispunjavanje uslova utvrđenih oglasom računa se danom predaje prijave. Kontakt telefon za dodatne informacije u vezi provođenja konkursne procedure 032/448-013.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaOpći uslovi: - da je kandidat stariji od 18 godina, - da je kandidat državljanin BiH, - da kandidat posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje Dokaze o ispunjavanju općih uslova dostavlja samo kandidat koji bude izabran na Javnom oglasu u roku od od 15 dana od dana zaprimanja odluke o prijemu u radni odnos.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-11-16
Oglas do2021-11-24
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 1 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »