Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Doktor medicine
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit• Da imaju položen stručni ispit za traženo zvanje • Da imaju važeću licencu za samostalno obavljanje poslova, izdate od strane nadležne komore
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika– 6 izvršioca sa probnim radom u trajanju od 6 mjeseci u punom radnom vremenu.
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiDoktor medicine je generalno odgovoran za obim i kvalitet pruženih usluga svim pacijentima koji su se prijavili u Službu sa urednom dokumentacijom za ostvarivanje prava po osnovu zdravstvene zaštite. Obavlja i druge poslove koji neposredno proističu iz kategorije poslova doktora medicine. Poslovi detaljno opisani u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka u Javnoj ustanovi «Dom zdravlja» Maglaj
Mjesto rada (općina)JAVNA USTANOVA „DOM ZDRAVLJA“ MAGLAJ
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna plata za radno mjesto doktora medicine u JU Dom zdravlja Maglaj za 165 radnih sati iznosi 1.819,00 KM.
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeIII POTREBNA DOKUMENTACIJA Uz prijavu na oglas (pisana prijava sa podacima o kandidatu, podacima o radnom mjestu na koje se kandidat prijavljuje), koja mora biti poseban potpisan dokument od strane podnosioca, kandidati su dužni priložiti i slijedeće dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji: • Kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom kandidata i e-mail adresom, • Diplomu o završenom fakultetu, • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, • Licencu izdatu od strane nadležne komore, • Izvod iz matične knjige rođenih, • Uvjerenje o državljanstvu, • Čekanje na posao nakon sticanja stručne spreme (na osnovu evidencije Biroa za zapošljavanje), • Dokaz o pripadnosti braniocima ili članovima njihovih porodica (ratni vojni invalid, član porodice šehida i poginulih boraca, demobilisani borac, član porodice ratnog vojnog invalida, član porodice demobilisanog borca) izdat od strane ovlaštene institucije, ako ih ima • Uvjerenje o radnom iskustvu iz porezne uprave ili listing iz PIO-a, • Dokazi o stručnom usavršavanju ako ih ima. NAPOMENA: samo izabrani kandidati će biti u obavezni da u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljih kandidata, dostaviti ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o ne vođenju krivičnog postupka. Ukoliko kandidat/i, u ostavljenom roku, ne dostavi/e ljekarsko uvjerenje smatrat će se da je/su odustao/li od zaposlenja. IV POSTUPAK IZBORA I BODOVANJA Postupak izbora kandidata vršit će se na osnovu razmatranja dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog i usmenog ispita te intervjuom sa svakim od kandidata koji je dostavio urednu, potpunu i blagovremenu prijavu. Kriterij za bodovanje kandidata će biti pismeni i usmeni stručni ispit , kao i dostavljena dokumentacija. Svaki kandidat mora odgovoriti na najmanje 5 postavljenih pitanja (ostvariti 60 % bodova od mogućeg broja bodova) da bi se kvalifikovao za usmeni stručni ispit, u suprotnom se smatra da nije uspješno riješio test i isključuje se iz dalje oglasne procedure. Svaki kandidat mora odgovoriti na najmanje 5 postavljenih pitanja (ostvariti 60 % bodova od mogućeg broja bodova) da bi se smatrao uspješnim na usmenom ispitu. Ukupan broj bodova koji se može ostvariti po osnovu pismenog i usmenog stručnog ispita, kandidatima će biti saopšten prilikom pristupanja na pismeni i usmeni stručni ispit. Svi kandidati će biti naknadno obavješteni o sadržaju iz kojih će pismeni i usmeni dio ispita biti pripremljen. V POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Naša riječ“ Zenica. Kandidati su u prijavi obavezni navesti tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima ( znanje stranih jezika i poznavanje rada na računaru, podatke o stručnom usavršavanju), kao i lične podatke, te tačnu kontakt adresu i kontakt telefon, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno. Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor sa naznakom „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ na sljedeću adresu: J.U. „ Dom zdravlja “ Maglaj, Ilijasa Smajlagića b.b. 74250 M a g l a j Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje. J.U. „ Dom zdravlja “ Maglaj nema obavezu vračanja dokumentacije kandidatima. Osoba ovlaštena za davanje dodatnih obavještenja je Almin Pašić, telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 032 465 670. JU „Dom zdravlja“ Maglaj nema obavezu vraćanja dokumentacije.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaOPŠTI USLOVI • Da je državljanin BiH • Da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-11-16
Oglas do2021-11-24
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 1 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »