Pregled oglasa

Traženo zanimanje- Pomoćni radnik za jednostavne poslove
Tražena školska spremaNekvalifikovani radnik (NK)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika- Pomoćni radnik za jednostavne poslove u Odjeljenju za održavanje vodovoda i kanalizacije, 1 izvršilac na period od 2 mjeseca, - Pomoćni radnik za jednostavne poslove u Odjeljenju ljetnog i zimskog održavanja javnih površina, 3 izvršioca na period od 2 mjeseca, predviđena osnovna plaća u iznosu od 406,56 KM - Pomoćni radnik za jednostavne poslove u Odjeljenju prikupljanja i deponovanja otpada, 1 izvršila na period od 2 mjeseca, predviđena osnovna plaća u iznosu od 406,56 KM
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiPomoćni radnik za jednostavne poslove u Odjeljenju za održavanje vodovoda i kanalizacije obavlja poslove ručnog iskopavanja i zatrpavanja kanala, vrši polaganje vodovodnih i kanalizacionih cijevi, kao i druge poslove koje mu odredi nadređeni. Pomoćni radnik za jednostavne poslove u Odjeljenju ljetnog i zimskog održavanja javnih površina obavlja poslove metanja i pranja javnih površina, sakupljanja otpada na javnim površinama, čiščenje snijega i leda, košenje trave, okopavanja cvijetnjaka kao i druge poslove koje mu odredi nadređeni. Pomoćni radnik za jednostavne poslove u Odjeljenju prikupljanja i deponovanja otpada obavlja poslove ručnog utovara i istovara komunalnog i ostalog otpada u kamione, obavlja poslove čišćenja divljih deponija, poslove uklanjanja uginulih životinja, kao i druge poslove koje mu odredi nadređeni.
Mjesto rada (općina)Javno preduzeće Vodokom d.o.o. Kakanj
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su tačno navesti na koju poziciju se prijavljuju. Kandidati koji se prijavljuju na radna mjesta treba da ispunjavaju uslove utvrđene sistematizacijom radnih mjesta preduzeća i da dostave sljedeću dokumentaciju: 1. potpisanu pismenu prijavu na javni oglas, 2. potpisanu biografiju sa adresom stanovanja i brojem telefona, 3. svjedočanstvo o završenoj školi (nije obavezno ali se može dostaviti ako isto kandidat posjeduje), 4. uvjerenje o prebivalištu iz evidencije prebivališta koja se vodi kod nadležnog organa (original ne stariji od 30 dana ili ovjerena fotokopija originala koji nije stariji od 30 dana), 5. izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija), 6. uvjerenje o državljanstvu – (original ne stariji od 30 dana ili ovjerena fotokopija originala koji nije stariji od 30 dana), 7. dokaz o radnom stažu ako je ranije radio, fotokopija radne knjižice ili potvrda iz PIO-a ili Porezne uprave. Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom isteka roka za predaju prijava. Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, te prijave koje su kandidati pismeno povukli kao i prijave uz koje su priložene neovjerene fotokopije dokumenata, neće se uzeti u razmatranje. Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove javnog oglasa i koji budu dostavili traženu dokumentaciju bit će pozvani na intervju. O datumu, mjestu i vremenu održavanja intervjua bit će telefonski obavješteni. Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatra se da su odustali od prijave i njihova prijava se neće dalje razmatrati u konkursnoj proceduri. Postupak izbora radnika provodi Komisija za izbor kandidata u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona i Pravilnika o postupku prijema radnika u radni odnos u JP Vodokom d.o.o. Kakanj. Komisija će sačiniti listu uspješnih kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova a na osnovu bodovanja kako slijedi: a) bodovanje radnog iskustva kandidata - kandidati koji imaju do 10 godina radnog staža dobijaju 2 boda, - kandidati koji imaju od 10 do 20 godina radnog staža dobijaju 4 boda, - kandidati koji imaju preko 20 godina radnog staža dobijaju 6 bodova. b) članovi komisije nakon intervjua vrednuju opći dojam kandidata (komunikacijske vještine, poznavanje posla, itd.) i to na način da kandidata boduju pojedinačno od 1 do 7 bodova. Konačan izvještaj Komisije će sadržavati jedinstvenu listu uspješnih kandidata koja će se dostaviti direktoru preduzeća. Svi prijavljeni kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o rezultatima raspisanog oglasa, a dokumenti priloženi uz prijavu na oglas se neće vraćati kandidatima. Izabrani kandidati su obavezni u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljih kandidata, dostaviti ljekarsko uvjerenje. Oglas se objavljuje u dnevnim novinama Oslobođenje, web stranici JP VODOKOM d.o.o. Kakanj, web stranici osnivača-Općine Kakanj i web stranici Zavoda za zapošljavanje ZDK biro rada kakanj i ostaje otvoren 8 dana računajući od dana 16.11.2021. godine i ostaje otvoren do 24.11.2021. godine. Prijave sa nazivom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje i traženom dokumentacijom dostavljaju se na protokol preduzeća ili poštom na adresu Javno preduzeće Vodokom d.o.o. Kakanj, Ulica Alije Izetbegovića 117/1, 72240 Kakanj. Za sve dodatne informacije kandidati mogu nazvati na broj: 032/465-928. Na koverti u kojoj se dostavlja prijava obavezno napisati „NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-11-16
Oglas do2021-11-24
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 1 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »