Pregled oglasa

Traženo zanimanjeDefektolog (edukator - rehabilitator)
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 izvršitelj: 50 % radne norme, na određeno vrijeme, a najkasnije do 30.06.2022. godine.
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU OSNOVNA ŠKOLA “MAK DIZDAR” ZENICA
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe USLOVI KONKURSA I Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati na konkursu za nastavnike/ stručne saradnike moraju ispunjavati i posebne uvjete u pogledu stručne spreme, utvrđene Zakonom o osnovnoj školi, Pedagoškim standardima za osnovnu školu, NPP-om za osnovnu školu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji poslova i radnih zadataka škole u koju se kandidat prijavljuje. II Kandidati su uz potpisanu prijavu, dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije): 1. Dokaz o stručnoj spremi, 2. Izvod iz Matične knjige rođenih, 3. Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci ), 4. Uvjerenje o nekažnjavanju ( kandidat dostavlja po izvršenom prijemu ), 5. Ljekarsko uvjrenje ( ne starije od 6 mjeseci, po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao). III Pored dokumentacije iz tačke III kandidati su obavezni dostaviti i dodatnu dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije) koje posjeduju, a na osnovu koje će se izvršiti bodovanje i prijem kandidata u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 10-34-432/18. od 09.01.2018. godine (objavljen u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/18. od 02.02. 2018 .godine). IV Ako se na konkurs ne prijave osobe koje ispunjavaju uslove za nastavnika/stručnog saradnika, prijem će se izvršiti u skladu sa Uputstvom za angažovanje nestručnih nastavnika/stručnih saradnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave, u školskoj 2021/22. godini, broj 10-34-7752/21. od 01.06. 2021. godine. V U prijavi na konkurs kandidati su obavezni napisati tačnu adresu stanovanja, kontakt telefon i e-mail adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. VI Preliminarne rang liste bit će objavljene 14.01. 2022. godine na Oglasnoj tabli škole. Na preliminarne liste kandidati mogu uložiti prigovor, obrazložen u pisanoj formi Komisiji za bodovanje u roku od 2 (dva) dana. VII Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. O rezultatima izbora kandidata svi će biti obavješteni u zakonskom roku, putem e-mail adrese. NAPOMENA: U skladu sa Instrukcijom Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog- kantona, broj: 10-38-7466-63/16. od 22.06.2016. godine, obavještavamo sve kandidate da nakon isteka žalbenog roka kandidati koji nisu primljeni imaju obavezu da u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 30 dana, lično preuzmu dostavljenu dokumentaciju, u suprotnom škole nisu dužne čuvati navedenu dokumentaciju kandidata. Kontakt telefon za davanje dodatnih obavještenja: 032/460-348 VIII Prijava treba da je uredna potpuna i blagovremena. Prijave sa dokazima o ispunjavanja uslova konkursa dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili na adresu poslodavca: JU Osnovna škola „MAK DIZDAR“ ZENICA Čurukovića put 17, 72000 ZENICA ( sa naznakom: „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA KONKURS“ )
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2022-01-04
Oglas do2022-01-12
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 9 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »