Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Rukovodilac Službe za ekonomske poslove
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetRadno mjesto pod rednim brojem 1. – Rukovodilac Službe za ekonomske poslove - da ima završen VII. stepen stručne spreme-VSS, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet,
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine- da poznaje rad na računaru, - da ima najmanje 3 godine radnog iskustva u struci i sličnim poslovima.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenikana neodređeno vrijeme, uz uslov probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, ................................................................................1 (jedan) izvršilac,
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova radnog mjesta: saradnja sa šefovima odjeljenja u cilju planiranja dnevnih aktivnosti i analize tekuće problematike; raspodjela zadataka među koordinatorima odjeljenja, davanje instrukcija i naloga za rad u Službi; koordiniranje i organiziranje procesa rada u odjeljenjima Službe za ekonomske poslove u cilju osiguranja efikasnog i efektivnog izvršavanja radnih procedura; praćenje i staranje o primjeni propisa iz oblasti ekonomskih poslova; planiranje aktivnosti za narednu godinu koji je osnova za dodjeljivanje zadataka odjeljenjima u Službi; u saradnji sa šefovima odjeljenja Službe za ekonomske poslove priprema prijedlog trogodišnjeg i godišnjeg finansijskog plana i plana javnih nabavki Preduzeća; koordinira izradu finansijskih analiza, izvještaja za potrebe Uprave i Nadzornog odbora; vodi računa o zakonitosti i primjeni odredaba Zakona o javnim preduzećima u oblasti rada Službe, kao i o primjeni Zakona o javnim nabavkama; pokreće izradu uputstava i naredbi za pojedine aktivnosti u radu Službe za ekonomske poslove; surađuje s Odjeljenjem za internu reviziju na kvalitetnoj pripremi podataka i dokumentacije za provođenje interne revizije; provodi mjere za otklanjanje nedostataka koji se utvrde prilikom provođenja interne revizije; odobrava službene i privatne izlaske radnika Službe za ekonomske poslove; izvršava ostale poslove prema ukazanoj potrebi i po nalogu direktora/izvršnog direktora za pravne i ekonomske.
Mjesto rada (općina)Javno preduzeće „Grijanje“ d.o.o. Zenica
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna plaća radnog mjesta iznosi 1.656,48 KM.
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz javnog konkursa, kandidati su dužni dostaviti: - potpisanu prijavu na javni konkurs, koja obavezno sadrži: prezime i ime, adresu prebivališta, kontakt telefon i e-mail, naziv radnog mjesta za koje se konkuriše, spisak dokumentacije koja se prilaže uz prijavu, datum prijave, - potpisanu biografiju (CV) koja sadrži lične i poslovne reference, - izvod iz matične knjige rođenih (rodni list), - uvjerenje o državljanstvu, - diplomu o završenom obrazovanju, kao dokaz o stečenom zvanju i stručnoj spremi, koja se traži za radno mjesto na koje kandidat aplicira, - potvrda ili uvjerenje koje je izdato od ranijeg poslodavca, kao dokaz o radnom iskustvu u struci i sličnim poslovima, nakon sticanja visoke stručne spreme, uz obavezno navedena radna mjesta na kojima je radio, stručnom spremom predviđenom za to radno mjesto i sa periodima trajanja rada na tom navedenom radnom mjestu (od-do), - potvrda ili uvjerenje ili druga odgovarajuća isprava, kao dokaz o poznavanju rada na računaru, - ljekarsko uvjerenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti izdatoj od nadležne zdravstvene ustanove (dostavlja kandidat koji bude izabran, prije početka rada). III. Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 (šest) mjeseci, računajući do dana objave javnog konkursa, osim za rodni list-za koji je neograničen rok važenja odnosno datum izdavanja. Kandidati uz prijavu na javni konkurs i potrebna dokumenta, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata. IV. Kandidati koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove bit će pozvani na pismeni i usmeni stručni ispit, uz pripremu za ispit na osnovu literature/propisa, po radnim mjestima, kako slijedi: Radno mjesto pod rednim brojem 1.: Zakon o javnim preduzećima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 8/05, 81/08, 22/09, 109/12), Zakon o radu u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 26/16, 89/18), Zakon o finansijskom poslovanju Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 48/16), Zakon o unutrašnjem platnom prometu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 48/15, 79/15, 4/21), Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 15/21), Zakon o doprinosima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16), Zakon o porezu na dobit Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 15/16, 15/20), Zakon o porezu na dohodak Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13, 65/13), Zakon o poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14, 91/15), Zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 52/14), Uredba o raspolaganju gotovim novcem PUFBiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 72/15, 82/15), Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 28/21), Zakon o komunalnim djelatnostima ZDK („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ br. 17/08, 9/11), Odluka o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora grada Zenice daljinskim grijanjem i Uslova za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz vrelovodne mreže („Službene novine općine Zenica“ br. 7/02, 6/13). Pismeni stručni ispit, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos (u daljem tekstu: Komisija), će provesti na način da će svaki od kandidata dobiti 5 (pet) pitanja iz stručne oblasti pri čemu se svaki tačan odgovor boduje sa 5 bodova, te ukoliko kandidat ostvari manje od 15 bodova, smatra se da kandidat nije položio stručni ispit i isti ne učestvuje u daljem postupku. Usmeni stručni ispit, se obavlja na način da svaki član Komisije postavlja po 2 (dva) pitanja svakom kandidatu, koja će biti ista za sve kandidate. Kandidati će se ocjenjivati ocjenom od 1 do 5, a rezultat će biti zbir bodova koji su dali svi članovi Komisije, podijeljen sa brojem članova Komisije. Kandidati će o terminu održavanja pismenog i usmenog stručnog ispita biti obaviješteni na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje 5 (pet) dana prije održavanja ispita. Ako kandidat ne pristupi polaganju pismenog ili usmenog stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure. Nakon održanog pismenog i usmenog stručnog ispita, Komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata, u skladu sa postignutim ocjenama odnosno uspješnosti na pismenom i usmenom stručnom ispitu, koju zajedno sa izvještajem o provedenoj konkursnoj proceduri dostavlja Upravi preduzeća. Uprava preduzeća će u roku od 8 (osam) dana od dana prijema izvještaja sa listom uspješnih kandidata, donijeti rješenje o prijemu u radni odnos prvorangiranog kandidata sa liste. Lista uspješnih kandidata predstavlja i rezervnu listu, te će se u slučaju odustanka izabranog kandidata, donijeti rješenje o prijemu u radni odnos kandidata prema redoslijedu uspješnih kandidata sa liste. Kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto, bit će pismeno obaviješteni na adresu prebivališta o izboru kandidata za prijem u radni odnos, sa poukom o pravnom lijeku, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja rješenja o prijemu u radni odnos. Kandidat koji nije izabran može po prijemu obavještenja podnijeti zahtjev za uvid u dokumentaciju u vezi sa provedenom procedurom prijema u radni odnos, a poslodavac će najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahtjeva omogućiti kandidatu uvid u dokumentaciju u vezi sa provedenom procedurom prijema u radni odnos, osim dokumentacije koja se odnosi na lične podatke drugih kandidata. V. Sa kandidatom koji bude primljen u radni odnos, na radno mjesto pod rednim brojem 1., zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, a sa kandidatom koji bude primljen u radni odnos na radno mjesto pod rednim brojem 2. zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najduže u trajanju do 12 (dvanaest) mjeseci. U slučaju da kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada na radnom mjestu pod rednim brojem 1., prestat će mu radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze odrađivanja otkaznog roka. U tom slučaju, Uprava preduzeća će donijeti rješenje o prijemu u radni odnos sljedećeg kandidata sa liste uspješnih kandidata. U slučaju da u toku trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme za radno mjesto pod rednim brojem 2. prestanu razlozi zbog kojih je zaključen ugovor o radu, Uprava preduzeća će donijeti rješenje o prestanku ugovora o radu. VI. Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje”, web stranici Grada Zenica, web stranici Javnog preduzeća “Grijanje” d.o.o. Zenica i bit će dostavljen JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, koja je dužna javni konkurs objaviti isti dan na svojoj web stranici. Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave u dnevnom listu ¨Oslobođenje¨. Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih informacija: 032/206-982. Prijave sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično u sjedište Preduzeća ili preporučenom poštom, na adresu i sa naznakom: Javno preduzeće „GRIJANJE“ d.o.o. Zenica Ul. Bilmišće br. 107 72000 Zenica „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA RADNO MJESTO: _____________________________________________ (navesti redni broj i puni naziv radnog mjesta iz javnog konkursa) NE OTVARATI“ Neuredne, nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. Kandidati koji nisu pozvani na pismeni i usmeni stručni ispit, odnosno kandidati koji nisu izabrani, mogu preuzeti svoju dokumentaciju u sjedištu Preduzeća, uz predočenje lične karte.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaII. Prijava na javni konkurs vrši se pisanom prijavom koja mora biti potpisana od strane kandidata. Kandidati koji se prijave na javni konkurs, moraju da ispunjavaju opće i posebne uslove i to: a) OPĆI USLOVI: - da je stariji od 18 godina, - da je državljanin Bosne i Hercegovine, - da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2022-01-06
Oglas do2022-01-14
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 9 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »