Pregled oglasa

Traženo zanimanjeReferent za finansijsko-računovodstvenu operativu i koordinaciju sa trezorom općine,VSS, na neodređeno vrijeme, 1 (jedan) izvršilac, bez ugovaranja probnog rada.
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiIV Kratak opis poslova iz Pravilnika o unutrašnjoj oragnizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove • obavlja sve poslove koordinacije između Centra i Trezora po pitanju obezbjeđenja potrebne dokumentacije, obrade i slanje dokumantacije Centra za plaćanje i knjiženje Trezoru Općine Kakanj (u daljem tekstu: Trezor); • vrši kontrolu i dostavlja spiskove bankama za isplatu grantova pojedincima iz domena Centra, a uz koordinaciju sa Trezorom; • u koordinaciji sa Trezorom prati trošenje budžetskih pozicija Centra i blagovremeno reaguje na uslove eventaulnih prekoračenja rashoda; • organizuje i vrši pripremu i realizaciju obaveza koje se odnose na nabavku materijalno-tehničkih sredstava i opreme, kancelarijskih sredstava, opreme i pribora, skladišti i čuva ta sredstva i opremu koja se nabavlja putem postupaka javne nabavke Centra; • vrši izradu periodičnih i godišnjih finansijskih i operativnih planova i finansijskih izvještaja i iste blagovremeno dostavlja Trezoru; • izvršava i sve druge poslove i zadatke iz oblasti finansijsko-računovodstvenog poslovanja, kontroliše materijalnu i formalnu ispravnost dokumentacije iz oblasti finansijskog poslovanja Centra. • obavlja sve poslove vezane javne nabavke i tendere i to: • u saradnji sa direktorom Ustanove učestvuje u izradi plana javnih nabavki Centra; • izrađuje i direktoru Centra dostavlja prijedlog odluke o pokretanju postupka javnih nabavki, izrađuje odluku o pokretanju postupka javnih nabavki, odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, kao i druge odluke i akte u postupku javnih nabavki; • priprema i obrađuje cjelokupnu tendersku dokumentaciju, te vrši dostavu poziva za dostavu ponuda ponuđačima uz praćenje i poštovanje rokova predaje dokumentacije za nabavku; • u svojstvu predsjednika komisije radi u komisiji za javne nabavke; • rješava po prigovoru ponuđača na odluke u postupku javnih nabavki i provodi druge potrebne radnje vezane za prigovore i žalbe u postupku javne nabavke • prati i osigurava pravilnu primjenu i provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti računovodstva, finansija i javnih nabavki, a po potrebi o istima informiše direktora Centra; • obavlja i druge poslove po nalogu direktora Centra.
Mjesto rada (općina)JU Centar za socijalni rad Kakanj
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna neto plaća radnog mjesta: 1.275,12 KM.
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePotrebna dokumentacija Kandidati za prijem u radni odnos po ovom javnom oglasu dužni su da dostave sljedeću oglasnu dokumentaciju: a) Prijavu na javni oglas (svojeručno potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt podacima; b) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 (šest) mjeseci); c) Izvod iz matične knjige rođenih (ako na obrascu nema naznake da su bez roka važenja, isti ne mogu biti stariji od 6 mjeseci); d) Ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da je kandidat fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandiduje, e) Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; f) Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno, da nije pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nije odbio povinovati se naredbi da se pojavi pred Tribunalom, ovjerena u opštinskom organu uprave (ovjerena kod nadležnog organa); g) svjedočanstvo-diploma o stečenoj stručnoj spremi navedenoj u posebnim uslovima za radno mjesto, te rješenje o nostrifikaciji, ukoliko je navedena isprava stečena van Bosne i Hercegovine nakon 06. 04.1992. godine. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja; h) potvrdu ili uvjerenje o potrebnom radnom stažu u struci od poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima koje je kandidat obavljao. Napomena: Kandidati nisu dužni da u konkursnoj dokumentaciji dostave dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova na koje se kandidiraju (ljekarsko uvjerenje) niti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, te dokaze će pribaviti i dostaviti samo izabrani kandidat u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata,. Potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje uslova navedenih u konkursu (originali ili ovjerene fotokopije, ne može biti starija od 6 (šest) mjeseci do dana prijave na oglas. Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije. Izjava mora biti ovjerena kod nadležnog organa. VII Ostale napomene Oglasna komisija će na osnovu podnesenih prijava i ispunjenja potrebnih uslova za obavljanje poslova utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa. Kandidati koji budu ispunjavali tražene uslove će biti pozvani na stručni pisani i usmeni ispit poznavanja relevantnih propisa za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta iz oblasti: finansija, računovodstva i knjigovodstva. Potrebna literatura za pomenute oblasti: • Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH, • Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa, • Zakon o doprinosima, • Zakon o unutrašnjem platnom prometu, • Zakon o porezu na dodatu vrijednost BiH, • Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem, • Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dohodak, • Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, • Zakon o porezu na dodatu vrijednost BiH, • Zakon finansijskom poslovanju, • Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH. Komisija će izvršiti rangiranje kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, a na osnovu kriterija. Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su: znanje iz navedenih oblasti i literature, komunikacijske vještine i sposobnost timskog rada, gdje će se svaki član komisije vršiti bodovanje kandidata i to: • stručni pisani ispit poznavanja gore pobrojanih oblasti i literature za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta: 1 do 7 bodova po odgovorenom pitanju; • usmeni stručni ispit, poznavanja gore pobrojanih oblasti i literature za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta: 1 do 7 bodova po odgovorenom pitanju. Ukupan broj bodova se sastoji od zbira bodova pisanog i usmenog stručnog ispita. Komisija će o vremenu i mjestu održavanja intervjua odnosno pisanog i usmenog stručnog ispita obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. U postupku izbora kandidata poslodavac će isključivo komunicirati sa kandidatom pisanim putem. Komisija sačinjava listu uspješnih kandidata i dostavlja Direktoru Ustanove na izbor najuspješnijeg kandidata Na osnovu dostavljene rang liste koju je utvrdila Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos, Direktor JU Centar za socijalni rad Kakanj donosi Odluku o prijemu radnika u radni odnos prvorangiranog kandidata sa liste, odnosno najbolje rangiranog kandidata, najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja liste uspješnih kandidata, te nakon konačnosti iste zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom. Najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja odluke o prijemu u radni odnos, u pisanom obliku će se obavijestiti svi prijavljeni kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto za koje je provedena procedura prijema u radni odnos. VIII. Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja . Prijave sa traženim dokumentima uz naznaku - redni broj radnog mjesta, naziv radnog mjesta potrebno je dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: JU Centar za socijalni rad Kakanj, Ul. 309. Brdske brigade br.13 Kakanj 72240 Na koverti naznačiti: „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS.“ Napomene: - Oglasna komisija ispituje blagovremenost, urednost i potpunost prijava, te ispunjenost uslova iz oglasa. Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove, neće biti uzete na razmatranje. - Po okončanju procedure po oglasu, dokumenta priložena prijavi neće se vraćati kandidatima. - Za sva dodatna obavještenja pozvati na broj telefona: 032-553-076.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaOpći uslovi: Kandidati koji se prijavljuje na oglas moraju ispunjavati sljedeće opće uslove: a) da je državljanin Bosne i Hercegovine, b) da je stariji od 18 godina, c) da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, d) da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove, e) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine), f) da se protiv njega ne vodi krivični postupak. Posebni uslovi: Kandidati koji se prijavljuje na oglas moraju ispunjavati sljedeće posebne uslove; a) VSS - VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - Ekonomski fakultet . b) 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2022-01-10
Oglas do2022-01-25
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 9 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »