Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Ljekar specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet- VSS završen medicinski fakultet
Položen stručni ispit- Specijalizacija iz anesteziologije i reanimatologije i intenzivne medicine - Da nije otpušten sa posla kao rezultat disciplinske mjere - Položen stručni ispit - Licenca za samostalan rad
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika2 izvršioca-* Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od 1 mjeseca. Radno vrijeme: redovno, 7,30 sati dnevno Pogodnost radnog mjesta: po potrebi poslodavac daje na besplatno korištenje stan.
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova : Poslovi na bolničkom odjelu i OP sali: Učestvuje u realizaciji operativnog programa. Vrši potrebne dijagnostičke i terapijske intervencije po stručno metodološkom uputstvu. Postavlja dijagnozu, propisuje terapiju i liječenje i brine o zdravstvenom stanju pacijenta sve dok se nalazi u jedinici intenzivne nege. Obavlja pregled i liječenje pacijenata u okviru svoje specijalnosti. Vodi medicinsku dokumentaciju u skladu sa propisima o evidenciji u zdravstvu.
Mjesto rada (općina)JU Opća bolnica Konjic , Mjesto rada: JU Opća bolnica Konjic, Bolnička b.b. Konjic, Odjel intenzivne njege i OP sala.
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službedokumentaciju: - Prijavu (Obrazac prijave nalazi se na web stranici poslodavca, kao i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž) - Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci - Potvrdu o prebivalištu (CIPS) - Potvrda od prethodnog poslodavca da nije otpušten sa posla kao rezultat disciplinske mjere - Diploma o završenoj VSS - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu - Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu - Licencu za samostalan rad Traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama ne starijim od 3 mjeseca i ne podliježu vraćanju. Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK („Službene novine HNK“ broj: 6/18). Dokaz da kandidat ima status lica na koje se primjenju odredbe iz člana 18. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK je: Rješenje, potvrda, uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva. Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio. Kandidate koji ispunjavaju formalno-pravne uslove iz javnog oglasa o mjestu i vremenu održavanja usmenog odnosno pismenog ispita Komisija će obavjestiti u pisanom obliku i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. Direktor će imenovati Komisiju za izbor kandidata za prijem u radni odnos. Podaci o Komisiji bit će objavljeni na web stranici JU Opća bolnica Konjic. Javni oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Tekst javnog oglasa je objavljen na web stranici JU Opća bolnica Konjic: www.bolnicakonjic.com , web stranici Službe za zapošljavanje HNK/Ž : www.szhn-k.ba i oglasnoj tabli JU Opća bolnica Konjic. Neuredne, neblagovremene i nepotpune prijave će se odbaciti i neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa dokumentacijom je potrebno dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave javnog oglasa, neposredno na protokol ustanove ili putem pošte, preporučeno na adresu: J.U. Opća bolnica Konjic Bolnička b.b. 88400 Konjic sa naznakom “PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO: ______________ -NE OTVARATI”
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaOpći uslovi: -Da je državljanin BiH -Da je stariji od 18 godina -Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavlju
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2022-01-22
Oglas do2022-01-31
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 9 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »