Pregled oglasa

Traženo zanimanjeTehnički (Poslovni) sekretar OJ
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultetSSS (IV stepen obrazovanja) društvenog ili tehničkog smjera
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještineb) 6 (šest) mjeseci radnog iskustva stečenog isključivo poslije sticanja stručne spreme na istim ili sličnim poslovima c) poznavanje rada na računaru
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1 (jedan) izvršilac uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci.
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU UNIVERZITET U ZENICI, OJ Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKandidati za radno mjesto Tehnički (Poslovni) sekretar OJ obavezno prilažu: 1. Prijavu na oglas 2. Kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta 3. Izvod iz matične knjige rođenih 4. Diplomu o završenoj srednjoj školi 5. Uvjerenje ili potvrdu kao dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima 6. Uvjerenje ili potvrdu kao dokaz o poznavanju rada na računaru 7. Ukoliko kandidati imaju posebna priznanja ostvarena u toku školovanja (“učenik generacije”, “zlatna značka” i sl.) dužni su priložiti dokaze o istom 8. Ukoliko kandidati pripadaju kategoriji lica iz člana 15. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona’’, broj: 1/14) i člana 14. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, broj: 54/19), dužni su priložiti sve potrebne dokaze o ispunjenosti uvjeta za ostvarivanje prava iz navedenih članova Zakona Opis poslova za navedeno radno mjesto predviđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici, koji zainteresovani kandidati mogu pogledati na web stranici: www.unze.ba. III Prijavu na Oglas kao i kraću biografiju kandidati su dužni vlastoručno potpisati. Dokazi o ispunjavanju traženih općih i posebnih uvjeta moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od datuma objave Oglasa. Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidati su obavezni dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini. S kandidatima koji budu ispunjavali uvjete Oglasa za radno mjesto pod tačkom I Tehnički (Poslovni) sekretar OJ, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će u postupku izbora kandidata izvršiti prethodnu provjeru stručnih znanja i radnih sposobnosti kandidata putem usmenog intervjua sa svakim od kandidata. Oblast za usmeni intervju za radno mjesto pod tačkom I Tehnički (Poslovni) sekretar OJ je kancelarijsko i arhivsko poslovanje, a stručna literatura kako slijedi: Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH, Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u FBiH i Uredba o organizovanju i načinu vršenja arhivskih poslova u pravnim licima u FBiH. Ukoliko pozvani kandidati, koji budu ispunjavali uvjete Oglasa, ne pristupe prethodnoj provjeri stručnih znanja i radnih sposobnosti smatrat će se da su odustali od Oglasa. Izabrani kandidat dužan je u roku od 15 (petnaest) dana po konačnosti odluke o izboru dostaviti uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 3 (tri) mjeseca, uvjerenje o nevođenju sudskog postupka, ne starije od 3 (tri) mjeseca, uvjerenje o neosuđivanju, ne starije od 3 (tri) mjeseca i uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od 3 (tri) mjeseci, naslovljeno na Komisiju za izbor kandidata za prijem u radni odnos. Sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci. IV Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Oglasa dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: UNIVERZITET U ZENICI, ulica Fakultetska broj 3., 72000 Zenica, s naznakom “Prijava na oglas za radno mjesto Tehnički (Poslovni) sekretar OJ u organizacionoj jedinici Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici, s naznakom NE OTVARATI“ Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaOpći uvjeti za radno mjesto pod tačkom I u smislu člana 7. Pravilnika o radu JU Univerzitet u Zenici su: 1) da je državljanin BiH 2) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira 3) da se protiv kandidata ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup koji predstavlja smetnju za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira 4) da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup koji predstavlja smetnju za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, u periodu od pet godina prije objavljivanja oglasa
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2022-05-09
Oglas do2022-05-17
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 1 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »