Pregled oglasa

Traženo zanimanjeJAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet1. Da posjeduje visoku stručnu spremu - VII stepen, odnosno završeno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova,
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine OPĆI I POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA DIREKTORA Opći uslovi: 1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: Uvjerenje o državljanstvu), 2. Da je stariji od 18 godina na dan imenovanja (dokaz: Izvod iz matične knjige rođenih) 3. Da u toku trajanja mandata neće steći uslove za sticanje prava na starosnu penziju prema propisima više pravne snage, odnosno prema Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju Federacije BiH („Službene novine FBiH“, br. 13/18), 4. Da se na kandidata ne odnosi član IX, stav 1. Ustava BiH (dokaz: Izjava ovjerena kod nadležne institucije) 5. Da protiv kandidata nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, niti je izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora do 5 (pet) godina ili novčana kazna kao glavna kazna, (dokaz: Uvjerenje nadležnog suda) 6. Da kandidat nije pravosnažnom odlukom suda osuđivan za privredni prijestup, niti mu je izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti u posljednjih 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti, niti je otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, 7. Da kandidat nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, (dokaz: Izjava ovjerena od nadležne institucije), 8. Da kandidat nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH, (dokaz: Izjava ovjerena kod nadležne institucije) 9. Da kandidat nema pravni/finansijski interes u preduzeću i da se ne smatra povezanim licem u smislu odredbi člana 34. Zakona o privrednim društvima, (dokaz: Izjava ovjerena kod nadležne institucije) 10. Da kandidat nije predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora nekog drugog društva ili institucije sa većinskim državnim kapitalom, (dokaz: Izjava ovjerena kod nadležne institucije) 11. Da kandidat nije dioničar sa 50% i više dionica, direktor ili član bilo kojeg dioničarskog društva, kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor ili član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću sa učešćem državnog kapitala ili fondovima, agencijama, komisijama, ustanovama i drugim pravnim licima osnovanim od općine, kantona ili Federacije, (dokaz: Izjava ovjerena kod nadležne institucije), 12. Da kandidat nije istovremeno predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora društva sa učešćem državnog kapitala ili institucije drugog društva (dokaz: izjava ovjerena kod nadležne institucije) 13. Uvjerenje o radnoj sposobnosti (dokaz: Ljekarsko uvjerenje)
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1-na mandatni period od 4 (četiri) godine
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiKRATAK OPIS POSLOVA Uz pripadajuće nadležnosti i odgovornosti iz domena Uprave Preduzeća, direktor ima nadležnost i odgovornosti za sljedeće poslove: a) organizacija i vođenje poslova Preduzeća, b) izvještavanje Nadzornog odbora preduzeća na zahtjev Nadzornog odbora, c) izvještava Nadzorni odbor o svim informacijama koje uprava pribavi o neuobičajenom, nedjelotvornom ili nezakonitom ponašanju koje direktno ili indirektno utiče na poslovanje preduzeća, d) provedba Statuta, Etičkog kodeksa i drugih akata Preduzeća, e) izrada i nadgledanje realizacije planova poslovanja, f) izrada provedbenih propisa za postupak nabavki i provedba važećih zakona i propisa o postupku nabavki, g) priprema prijedloga o raspodjeli dobiti, h) zapošljavanje i otpuštanje radnika u skladu sa postupcima utvrđenim u pravilniku ili pravilnicima, te važećim zakonima, i) zastupanje preduzeća prema trećim licima, j) staranje i odgovornost za zakonitost rada javnog preduzeća, k) distribucija i implementacija Etičkog kodeksa u Javnom preduzeću, l) obezbjeđenje postupanja svih odgovornih lica u skladu sa Etičkim kodeksom, tako što će se protiv lica koja krše navedeni kodeks provesti disciplinski postupak, m) drugi poslovi neophodni za nesmetano obavljanje organizacije i vođenja poslovanja preduzeća.
Mjesto rada (općina)JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE \"GRADSKA GROBLJA\" d.o.o. VISOKO
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKandidati su obavezni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 3 (tri) mjeseca, kojima se dokazuje ispunjenje traženih općih i posebnih uslova, i to: 1. Svojeručno potpisana prijava na Javni konkurs, sa kontakt podacima (adresa, broj kontakt telefona i ako ima e-mail adresa), tačnom naznakom pozicije na koju se prijavljuje, te naznakom dokumentacije koju kandidat prilaže uz prijavu na konkurs, 2. Biografija (CV), 3. Uvjerenje o državljanstvu, 4. Izvod iz Matične knjige rođenih, 5. Dokaz o vrsti i stepenu školske spreme (diploma ili uvjerenje o završenom obrazovanju), iz kojih se vidi da je sa uspjehom završio obrazovanje i stekao potrebno zvanje. 6. Potvrda o radnom iskustvu u struci nakon sticanja zvanja (potvrdu ili uvjerenje poslodavca kod kojih je kandidat radio ili trenutno radi ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO) ili ugovor o radu). Uz uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji nadležne institucije, obavezno je dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga), tako da se može vidjeti sa kojom stručnom spremom je kandidat radio. Ukoliko se kao dokaz o iskustvu dostavlja potvrda poslodavca, ista je obavezna da sadrži sljedeće podatke: naziv i sjedište poslodavca, broj, datum i mjesto izdavanja potvrde, podatke o nazivu radnog mjesta, odnosno vrsti poslova koje je kandidat obavljao, obavezno naznačenu školsku spremu sa kojom je obavljao navedene poslove, period obavljanja poslova, potpis ovlaštenog lica i pečat. Kao dokaz o radnom iskustvu neće se uzimati u razmatranje radna knjižica, pismo preporuke i ugovor o djelu. 7. Program rada za mandatni period, 8. Izjava ovjerena kod nadležne ustanove da se na kandidata ne odnosi član IX, stav 1. Ustava BiH, 9. Izjava ovjerena kod nadležne ustanove da protiv kandidata nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, niti je izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora do 5 (pet) godina ili novčana kazna kao glavna kazna, 10. Izjava ovjerena kod nadležne ustanove da kandidat nije pravosnažnom odlukom suda osuđivan za privredni prijestup, niti mu je izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnost ili dužnosti u posljednjih 5 (pet) godina od strane pravosnažnosti, niti je otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, 11. Izjava ovjerena kod nadležne institucije da kandidat nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, 12. Izjava ovjerena kod nadležne institucije da kandidat nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasi u Federaciji BiH, 13. Izjava ovjerena kod nadležne institucije da kandidat nema pravni/finansijski interes u preduzeću i da se ne smatra povezanim licem u smislu odredbi člana 34. Zakona o privrednim društvima, 14. Izjava ovjerena kod nadležne institucije da kandidat nije predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora nekog društva ili institucije sa većinskim državnim kapitalom, 15. Izjava ovjerena kod nadležne institucije da kandidat nije dioničar sa 50% i više dionica, direktor ili član bilo kojeg dioničarskog društva, kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor li član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću sa učešćem državnog kapitala ili fondovima, agencijama, komisijama, ustanovama i drugim pravnim licima osnovanim od općine, kantona ili federacije, 16. Izjava ovjerena kod nadležne institucije da kandidat nije istovremeno predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora društva sa učešćem državnog kapitala ili institucije drugog društva, 17. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (kandidat koji bude izabran obavezan je dostaviti prije stupanja na dužnost) 18. Uvjerenje o nekažnjavanju (kandidat koji bude izabran obavezan je dostaviti prije stupanja na dužnost) 19. Uvjerenje o radnoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje (kandidat koji bude izabran obavezan je dostaviti prije stupanja na dužnost) Napomena: Dostavljena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima. V Kandidati koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali sve opće i posebne uslove iz javnog konkursa, obavezni su pristupiti polaganju pismenog i usmenog testa o čijem terminu će biti blagovremeno obavješteni. VI Literatura za pismeni i usmeni test: - Zakon o javnim preduzećima Federacije BiH („Službene novine FBiH“, br: 8/05, 29/05, 81/08, 22/09 i 109/12), - Zakon o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj 81/15) - Zakon o radu FBiH („Službene novine FBiH“, br: 26/16 i 89/18) - Zakon o komunalnim djelatnostima (\"Sl. novine ZDK\", br. 17/08 i 09/11) VII Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su: rezultati testa, predznanje o poslu, fleksibilnost/prihvatanje drugačijeg mišljenja, motivisanost/entuzijazam, relevantno radno iskustvo, analitičke sposobnosti, sposobnost iznalaženja rješenja, vještina komunikacija i potencijal za razvoj. O rezultatima Javnog konkursa kandidati koji ne budu izabrani će biti blagovremeno obavješteni. Javni konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Avaz“, na web stranici JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko, web stranici Osnivača, te dostavljen Službi za zapošljavanje ZE-DO kantona, BIRO Visoko. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog javnog konkursa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje. Sva dodatna objašnjenja možete dobiti na broj telefona: 032/738-556. Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 8 (osam) dana računajući od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“. Prijave sa traženom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: JKP \"Gradska groblja\" d.o.o. Visoko Ulica Mule Hodžića broj 108, 71300 V I S O K O - Za Komisiju za provođenje konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko - - sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS“ Na poleđini koverte je obavezno naznačiti ime i prezime, te adresu podnosioca prijave.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika2. Da ima najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja, 3. Da uz prijavu na javni konkurs dostavi program rada i razvoja Preduzeća za mandatni period koji, prije imenovanja, treba biti prihvaćen od strane Nadzornog odbora.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-01-23
Oglas do2023-01-31
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 4 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »