Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Nastavnik/ca turskog jezika – 4 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka uposlenica s porodiljskog bolovanja a najkasnije do 15.08.2023. godine 2. Nastavnik/ca muzičke kulture- 2 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15. 08. 2023. godine
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)OSNOVNA ŠKOLA “ MULA MUSTAFA BAŠESKIJA “ DONJE MOŠTRE
Radno vrijemeOdređen broj sati
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePored općih uslova propisanih Zakonom, svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove u pogledu stručne spreme utvrđene NPP i Zakonom o Osnovnoj školi ZE-DO kantona. Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom, svi kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije): 1. Diploma o stručnoj spremi i dodatak diplomi za kandidate koji su završili po Bolonjskom procesu, 2. Izvod iz matične knjige rođenih (trajni), 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 4. Ljekarsko uvjerenje (dostaviti prije stupanja na posao, ne starije od 6 mjeseci). III Kandidati trebaju dostaviti traženu i propisanu dokumentaciju u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona (u daljem tekstu Kriteriji), broj: 10-34-7779/22 („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 10/22 od 20.05.2022.g.),a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba. Navedeni dokumenti koji su kandidati obavezni priložiti uz prijavu na konkurs, kao i propisani dodatni dokumenti prema Kriterijima, treba da budu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. IV Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom i navedenim Kriterijima. V Ako se na konkurs ne prijave stručni nastavnici prijem će se izvršiti prema Uputstvu za angažovanje nestručnih nastavnika u redovnoj i instruktivnoj nastavi školske 2022/2023. godine, broj: 10-34-7482/21 od 01.06.2022.godine. Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stručne spreme trebaju dostaviti slijedeće ovjerene dokumente: Uvjerenje fakulteta o godini studija, Uvjerenje o položenim ispitima. VI Prijave slati u zatvorenoj koverti na adresu: OŠ “Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, 71305 Donje Moštre, Visoko, sa naznakom „Prijava na konkurs – obavezno navesti radno mjesto na koje se konkuriše“ Na koverti OBAVEZNO navesti ime, prezime, punu adresu, kontakt telefon i e-mail adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem e-maila (Odluka o izboru kandidata). Kandidati koji ne budu primljeni svoju dokumentaciju ukoliko žele mogu podići u Sekretarijatu škole najdalje u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke, a ista im se neće vraćati poštom. Poslije ostavljenog roka škola nema obavezu čuvanja dokumentacije.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-01-24
Oglas do2023-02-01
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »