Pregled oglasa

Traženo zanimanjeKONKURS za izbor i imenovanje direktora JU“ Dječiji vrtić“ Maglaj na period od 4 (četiri) godine
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine- Da ima završen VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje prvi studijski ciklus sa najmanje 240 ETCS bodova u području predškolskog odgoja, pedagogije, specijalne pedagogije ili psihologije i najmanje pet godina rada na poslovima odgoja i obrazovanja. Izuzetno, za direktora predškolske ustanove može biti imenovan i nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja, - da se naročito ističe svojim radom u organizaciji odgojno-obrazovne djelatnosti, pedagoškoj teoriji i praksi, - sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije, - komunikacijske i organizacijske sposobnosti, - rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere. Pored općih i posebnih uslova kandidat za poziciju direktora JU „Dječiji vrtić“ Maglaj je dužan u konkursnoj proceduri priložiti i Programsku koncepciju rada razvoja Ustanove za naredne 4 godine.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)Javna ustanova „Dječiji vrtić“ Maglaj
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerenu kopiju): a) Svojeručnu potpisanu prijavu na Javni konkurs sa kontakt podacima (ime i prezime kandidata, adresa stanovanja, broj telefona i e-mail adresa) i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže na Javni konkurs, b) Biografija kandidata (CV), c) Izvod iz matične knjige rođenih, d) Uvjerenje o državljanstvu, e) Diploma o završenoj stručnoj spremi, f) Ovjerena izjava da nema privatni finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje, g) Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (dužan je dostaviti kadidat koji bude imenovan), h) Uvjerenje/dokaz da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup (dužan je dostaviti kandidat koji bude imenovan), i) Dokaz da kandidat ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja (Radna knjižica, Potvrda ili Uvjerenje o radnom iskustvu ili Uvjerenje nadležne porezne uprave), j) Programsku koncepciju rada i razvoja u JU u četverogodišnjem periodu, k) Ljekarsko uvjerenje dužan je dostaviti kandidat koji bude izabran. Dokumeti koji se traže po konkursu i prilažu treba da budu originali ili ovjerene fotokopije, ne stariji od 3 (tri) mjeseca. III Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“, na internet stranici općine Maglaj, na stranici JU Službe za zapošljavanje ZDK, na oglasnoj ploči Službe Biroa za zapošljavanje Maglaj i JU „Dječiji vrtić“ Maglaj. IV Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevni avaz“, a najkasnije do 28.03.2023.godine do 15:00 sati. V Prijave na javni konkurs dostaviti putem pošte, preporučeno na adresu: JU „Dječiji vrtić“ Maglaj, Ul. Civilnih žrtava rata bb,74 250 Maglaj, BiH Sa naznakom: „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora JU „Dječiji vrtić“ Maglaj - NE OTVARATI“ VI Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, bit će pozvani na intervju koji će se održati u prostorijama ustanove. O terminu intervjua kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa će biti blagovremeno obavješteni. O odluci o imenovanju direktora Ustanove, u roku od osam dana od donošenja odluke obavještavaju se ostali učesnici konkursa. Neblagovreme i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. VII Za direktora će konačno biti imenovan kandidat uz prethodno pribavljenu saglasnost osnivača.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaa ) Opće: - da je državljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da nema privatni finansijski interes u instituciji u koju se kandiduje, - da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup koji je nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora, - da se protiv kandidata ne vodi krivični postupa.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-03-13
Oglas do2023-03-28
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 14 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »