Pregled oglasa

Traženo zanimanje 1. razredna nastava - puna nastavna norma, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice s porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15.08.2023.godine, 2. razredna nastava - puna nastavna norma, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023. godine, 3. katolički vjeronauk -1 čas (u PŠ „Vijesolići“), na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine, 4. biologija - 6 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2023.godine, 5. defektolog (edukator, rehabilitator) – 50% radne norme, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 30.06.2023.godine.
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU OŠ „ENVER ČOLAKOVIĆ“ BREZA
Radno vrijemeOdređen broj sati
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnoj školi, Nastavnim planom i programom, Pedagoškim standardima za Osnovnu školu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova JU OŠ „Enver Čolaković“ Breza. Za radno mjesto, pod red. br. 3. kandidati trebaju ispunjavati i dodatni uslov iz člana 4.Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH. Zakonom o osnovnoj školi (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 3/18), u članu 76. stav 1. propisano je koja su lica nepodobna za rad sa djecom osnovnoškolskog uzrasta, gdje stoji: “Za rad sa djecom osnovnoškolskog uzrasta nepodoban je radnik škole koji je pravosnažnom presudom osuđen na kazna zatvora za krivično djelo protiv ustavnog poretka, protiv čovječnosti i međunarodnog prava, protiv života i tijela, protiv imovine, protiv dostojanstva lica i morala, protiv braka i porodice, protiv službene i druge odgovorne dužnosti, kao i drugih krivičnih djela koji zbog svoje prirode ne dozvoljavaju rad sa djecom – učenicima, odnosno rad u školi, osim ako je nastupila rehabilitacija po posebnom zakonu”. Uz prijavu na konkurs (koja treba biti svojeručno/vlastoručno potpisana i sadržavati kraću biografiju (CV, kontakt telefon), kandidati će dostaviti obavezne i dodatne dokumente u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona broj: 10-34-7779/22. od 16.05.2022. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/22), a koji su već objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba. Kandidati su dužni priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata. a)Obavezni dokumenti: -izvod iz matične knjige rođenih (koji nema ograničen rok važenja), -uvjerenje o državljanstvu (da nije starije od 6 mjeseci, računajući od datuma izdavanja), -diploma/dokaz o stručnoj spremi. -za radno mjesto pod red. br. 3, kandidati su dužni dostaviti imenovanje od strane službenog tijela ili predstavnika njegove crkve ili vjerske zajednice. b)Dodatni dokumenti: -rješenje o o proglašenju tehnološkim viškom, -uvjerenje o položenom stručnom ispitu, -uvjerenje Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona o dužini ćekanja naposao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme, -uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi, -uvjerenje, potvrda ili drugi adekvatan ovjereni akt visokoškolske ustanove kao dokaz o ostvarenoj izvrsnosti tokom školovanja, -odgovarajuća potvrda izdata od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, -uvjerenje, potvrda ili dokaz o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa članom 34.Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine. c)Dodatni dokumenti za osobe iz člana 15. stav 1. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica: -rješenje nadležne gradske/općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, -rješenje/uvjerenje nadležne gradske/općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca, -rješenje/uvjerenje nadležne gradske/općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, -uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, -posljednje rješenje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov radni odnos nije prestao njihovom krivicom ili da im je nakon prestanka radnog odnosa isplaćena otpremnina, -osobe u statusu civilne žrtve rata obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i uvjerenje kojim se potvrđuje statutus civilne žrtve rata, -osobe kojima je utvrđen status invalida, obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i uvjerenje resorne službe kojim se potvrđuje status invalidne osobe, -osobe kojima je utvrđen status logorašaa, obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i dokaz koji se potvrđuje status logoraša. Kandiati koji imaju utvrđen status tehnološkog viška u školama na području Zeničko-dobojskog kantona uz prijavu na konkurs, prilažu samo rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području Zeničko-dobojskog Kantona i odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Izabrani kandidati (osim kandidata u statusu utvrđenog tehnološkog viška) dužni su prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, kao i uvjerenje o nekažnjavanju, koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci. Izabrani kandidati će prije zakljućenja ugovora o radu dostaviti obavještenje iz CIPS-a (MUP) o evidenciji prebivališta-boravišta (sa važećim podacima). Bodovanje kandidata će se izvršiti na osnovu Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/22), Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane NPP-om, prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Uputstvom Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za angažovanje nestručnih nastavnika i stručnih saradnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2022/2023.godini (broj: 10-34-7482/21. od 01.06.2022. godine). Kandidati koji ne ispunjavaju uvjete propisane stručne spreme dužni su priložiti uvjerenje Fakulteta o godini studija i uvjerenje Fakulteta o položenim ispitima. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana, od dana objavljivanja. Konkurs će biti objavljen u listu/izdanju „Naša riječ“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave na konkurs sa dokazima u zatvorenoj koverti (sa naznakom „prijava na konkurs“) potrebno je dostaviti putem pošte na adresu JU OŠ „Enver Čolaković“ Breza, ul. Šehidska br. 32, Breza 71370, BiH, ili predati lično u Školu radnim danom u vremenu od 9,00 do 11,00 sati. Nakon isteka žalbenog roka kandidati koji nisu primljeni imaju obavezu, u što kraćem roku, lično preuzeti dostavljena dokumenta.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-03-14
Oglas do2023-03-22
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 15 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »