Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Savjetnik za kulturno-umjetničke programe
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakulteta) VSS - najmanje VII stepen ili visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova – društvenog ili humanističkog smjera,
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještineb) najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima nakon završene VSS, c) poznavanje rada na računaru, d) poznavanje jednog od stranih jezika, e) dugogodišnja prisutnost u kulturnim projektima, f) predlaganje strategije programa iz kulture i umjetnosti za Centar, g) ostvareni rezultati rada u prethodnom radnom angažmanu.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1 (jedan) izvršilac
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati2. OPIS POZICIJE: - obavlja poslove vezane uz programske aktivnosti Centra, - piše novinske članke, uređuje web stranicu Centra, - izrađuje planove i projekte iz oblasti kulture, - savjetuje direktora i odlučuje o kulturno-umjetničkim programima, - istražuje i prikuplja materijale o kulturnim aktivnostima, - zadužen za konstantan rad na planiranju usavršavanja i poboljšanja programa, - koordinira poslove sa voditeljima, urednicima, novinarima, web urednicima na različitim projektima, - komunicira sa sponzorom projekta, - kreira preporuke za partnerstvo ili sufinanciranje po projektu s različitih nivoa vlasti, - uključuje zainteresirane strane, - planira resurse potrebne za implementaciju projekta, - održava i ažurira projektnu dokumentaciju i bazu podataka, - nadgleda budžet i troškove projekta, - priprema i dostavlja izvještaj o projektu, - obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i općim aktima po nalogu direktora Centra.
Mjesto rada (općina)JU Centar za kulturu i edukaciju Vareš
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataPripadajuća osnovna neto plaća iznosi 1.353,00 KM
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe4. POTREBNA DOKUMENTACIJA Uz svojeručno potpisanu prijavu kandidata potrebno je dostaviti EU CV/biografiju, kontakt telefon i e-mail, kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju: a) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), b) izvod iz matične knjige rođenih, c) potvrdu o prebivalištu, d) potvrdu o radnom stažu, e) diplomu o završenoj VSS, (original ili ovjerena kopija) f) uvjerenje ili potvrdu o dugogodišnjoj prisutnosti i iskustvu u kulturnim projektima, potvrdu o ostvarenim rezultatima rada u prethodnom radnom angažmanu, (potvrda/uvjerenje trebaju biti izdati od strane poslodavca kod kojeg je to iskustvo stečeno, a u čijem sadržaju treba da bude navedeno: naziv radnog mjesta na koje je kandidat bio raspoređen, stručna sprema, opis poslova i precizan period angažovanja kandidata na tim poslovima), potvrdu ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO) ili ugovor o radu. g) ovjerena izjava kandidata vezana za ispunjavanje uvjeta pod tačkom 3. stav 3.1. alineje d), e), f), g). Dokumenti koji se prilažu moraju biti originali ili ovjerene kopije. Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju, shodno posebnim zakonima, dužni su dostaviti uvjerenja/potvrde kojima dokazuju prioritet u zapošljavanju, koje prilažu uz prijavu, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost. Liječničko uvjerenje, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak dostavlja samo odabrani kandidat i to u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavještenja o njegovom prijemu. Dokumentacija predata za Javni oglas za izbor savjetnika za kulturno-umjetničke programe Javne Ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš, neće se vraćati. 5. OSTALE NAPOMENE Javni oglas će biti objavljen u listu Oslobođenje, na web stranici Općine Vareš, na oglasnoj ploči Centra, te dostavljen JU Služba za zapošljavanje ZDK. Za navedeno radno mjesto nije predviđen probni rad. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog oglasa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali opće i posebne uslove iz ovog javnog oglasa, o polaganju pismenog i usmenog stručnog ispita, biti će blagovremeno obaviješteni pismenim putem. U pozivu na razgovor Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će svim kandidatima uputiti naznake oblasti i literature iz koje će se vršiti pismeni i usmeni stručni ispit. Kriteriji na osnovu kojih će Komisija vršiti bodovanje kandidata biti će objavljena u Poslovniku o radu Komisije, i biti će dostupni na oglasnoj ploči Centra. Izbor kandidata izvršit će se u roku od 8 (osam) dana od dana okončanja oglasa. Kandidati će biti pisano obaviješteni o ishodu oglasa, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno poštom sa naznakom na koverti: “Prijava na Javni oglas za popunu radnih mjesta za JU Centar za kulturu i edukaciju Vareš - NE OTVARATI” na adresu: JU Centar za kulturu i edukaciju Vareš Organizaciona jedinica RADNIČKI DOM Vareš Ul.: Zvijezda 16 , 71330 Vareš
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika3.1 Opći uslovi: a) da je državljanin Bosne i Hercegovine, b) da je stariji od 18 godina, c) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se prijavljuje, d) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije, e) da nije osuđivan za krivično djelo, f) da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prestupa i da im nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti, g) da se na njega ne odnosi odredba člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-03-17
Oglas do2023-03-25
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 12 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »