Pregled oglasa

Traženo zanimanjeRadnik na selekciji otpada i izdvajanju korisnih komponenti
Tražena školska spremaNekvalifikovani radnik (NK)
Završena škola / fakultet- završena osnovna škola.
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještineIzabrani kandidati će zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju do 18 mjeseci. Ugovori o radu zaključuju se na puno radno vrijeme (40 radnih sati sedmično) u skladu sa Zakonom o radu a raspored radnog vremena je regulisan Odlukom direktora. Izabrani kandidati će biti raspoređeni u Službi za tehničke poslove. Za oglašeno radno mjesto nije predviđen probni rad.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenikapet (5) izvršilaca
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiKratak opis poslova radnog mjesta: Radnik na selekciji otpada i izdvajanju korisnih komponenti vrši poslove izdvajanja korisnih materijala iz otpada na odlagalištu (PET ambalaža, papir-karton, tvrda plastika, metal, drvo, najlon i dr.), te njihov prenos i utovar u vozilo za odvoz. Pored toga, obavlja i ostale fizičke odnosno pomoćne poslove po potrebi i nalogu neposrednog rukovodioca.
Mjesto rada (općina)„REGIONALNA DEPONIJA MOŠĆANICA“ d.o.o. ZENICA
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna plata radnog mjesta iznosi: 700 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeDokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova po Javnom oglasu: Uz prijavu na Javni oglas, koja sadrži kraću biografiju, adresu prebivališta i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti dokumente kojim dokazuju ispunjavanje općih i posebnih uslova: - Izvod iz matične knjige rođenih; - Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (da datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci od dana objave Javnog oglasa); - Potvrdu o prebivalištu (CIPS) - (da datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci od dana objave Javnog oglasa); - Diplomu/Svjedočanstvo o završenoj školi (ovjerena kopija). Kandidati uz prijavu, osim obaveznih dokumenata, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata, kao što je pripadnost jednoj od niže navedenih kategorija, i to: - članovi porodice poginulog borca odnosno porodice šehida (dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog organa o statusu člana porodice poginulog borca odnosno porodice šehida); - ratni vojni invalid, demobilisani branilac u smislu Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine FBiH”, br. 54/19), te članovi porodica RVI i demobilisanog branioca ako žive u zajedničkom domaćinstvu i do navršene 25 godine života (dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog organa o statusu demobilisanog branioca, RVI i uvjerenje službe za zapošljavanje da se nalazi na listi nezaposlenih lica, ovjerena kućna lista), - porodica bez prihoda (dokaz: ovjerena kućna lista sa potvrdama o nezaposlenosti izdata od strane nadležnog zavoda za zapošljavanje, kopija zdravstvene knjižice za članove koji nisu prijavljeni kod navedenog zavoda, potvrda o redovnom školovanju). Kandidati koji dostave dokumente kojim dokazuju pripadnost jednoj od navedenih kategorija, imat će prednost u odnosu na istorangiranog kandidata. Izabrani kandidat dužan je dostaviti Izjavu o prihvatanju zaposlenja u roku od tri dana od dana prijema obavještenja o izboru. Po okončanju procedure provođenja Javnog oglasa, izabrani kandidati će u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru biti dužni dostaviti Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (Uvjerenja ne mogu biti starija od šest mjeseci). U slučaju da izabrani kandidat ne dostavi navedenu izjavu i uvjerenja u ostavljenom roku nakon njegovog izbora, za predmetno radno mjesto će biti odabran slijedeći kandidat sa liste uspješnih kandidata, koji ispunjava uslove za prijem u radni odnos. Sva dokumentacija (osim kopije zdravstvene knjižice) mora biti u originalu ili u kopiji ovjerenoj od nadležnog organa. V Pravo učešća u postupku izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene. Sve blagovremeno zaprimljene prijave razmotriti će posebno formirana komisija. Postupak izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata. Kandidatima koji budu ispunjavali uslove Oglasa i koji budu dostavili dokumentaciju traženu Oglasom biti će dostavljeni pisani pozivi na adrese naznačene na prijavi da pristupe na intervju, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena na prijavi. Kandidati koji se ne odazovu na zakazani intervju gube pravo učešća u daljoj proceduri izbora. Ocjenjivanje i bodovanje kandidata će se obaviti u skladu sa Pravilnikom o postupku prijema u radni odnos u PD \\\'\\\'RDM\\\'\\\' d.o.o. Zenica. Nakon okončanja postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, Komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata, u skladu sa ocjenama postignutim na intervju, koju uz izvještaj o provedenom postupku dostavlja direktoru. Direktor donosi odluku o prijemu u radni odnos potrebnog broja radnika za radno mjesto koje se popunjava sa liste uspješnih kandidata koji su najbolje rangirani. VI Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu ‘’Oslobođenje’’, te na web stranicama Grada Zenica (www.zenica.ba) i Privrednog društva ‘’Regionalna deponija Mošćanica’’ d.o.o. Zenica (www.rdm.ba), a dostaviti će se i JU Služba za zapošljavanje ZDK koja ga objavljuje na svojoj web stranici. Svi zainteresovani kandidati, prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu dostaviti u zatvorenoj koverti na protokol Društva ili putem pošte na adresu: ‘’Regionalna deponija Mošćanica’’ d.o.o. Zenica Mošćanica bb., 72000 Zenica Sa naznakom: ‘’Prijava na Javni oglas za prijem radnika u radni odnos’’ – NE OTVARATI Javni oglas ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja u listu \\\'\\\'Oslobođenje\\\'\\\'. Kontakt tel. 032/446-630. Dokumentacija koju kandidati dostave na Oglas, neće se vraćati kandidatima. Neuredne, nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se uzeti u razmatranje. Nakon provedenog postupka, kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezultatima provedenog Javnog oglasa.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaPrijavljivanje na Javni oglas vrši se pisanom prijavom koja mora biti potpisana od strane kandidata, u suprotnom smatrati će se da je neuredna. Kandidati koji se prijavljuju na Oglas, moraju da ispunjavaju sljedeće opće i posebne uslove: Opći uslovi za zasnivanje radnog odnosa: - da je stariji od 18 godina, - da je državljanin BiH i da ima prebivalište u BiH, - da ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje i - da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-03-17
Oglas do2023-03-27
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 14 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »