Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. NK radnik u jami
Tražena školska spremaNekvalifikovani radnik (NK)
Završena škola / fakultet- NK završena osnovna škola
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine- Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima (minimalno 6 mjeseci) - Poznavanje propisa iz oblasti zaštite na radu
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika22 izvršilaca za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci:
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiKratak opis poslova: Radi na dopremi repromaterijala. - Radi na donošenju jamske građe na radilište. - Pomaže u vađenju i postavljanju jamske građe po uputama kopača. - Vrši utovar uglja u transportere. - Pravi glinene čepove za punjenje minskih bušotina. - Vrši razbijanje većih komada uglja, samo kad je transporter isključen. - U svom radu dužan je da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu, upozorenja, naređenja i uputstava. - Dužan je koristiti lična zaštitna sredstva i opremu. - O svakoj opasnosti koju primjeti dužan je obavijestiti kopača ili drugo odgovorno lice. - Za rad koristi alat: krampa, lopata, testera, čekić. - Poslove i radne zadatke dobiva od kopača, palioca mina i nadzornika smjene-rudarskog. - Radi na donošenju eksploziva od glavnog magaciona (pomoćnog skaldišta), do priručnih spremišta. - U slučaju potrebe obavlja radne zadatke rukovaoca gumenog i grabuljastog transportera pod uslovom da je stručno osposobljen za rukovanje i posjeduje uvjerenje o položenom internom ispitu za rukovanje gumenih i grabuljastih transportera. - Povremeno može da obavlja i poslove i radne zadatke radnog mjesta za koje ima izvršenu obuku i položen ispit za to radno mjesto i položen kontrolni ispit iz oblasti zaštite na radu za to radno mjesto. - U slučaju potrebe obavlja i druge radne zadatke u sklopu organizacione jedninice (službi prerade uglja, pilana itd.). - Obavlja i druge poslove i radne zadatke koje mu naredi poslovođa smjene, palioc mina ili kopač i njima je odgovoran za svoj rad u okviru njegove opšte stručnosti. - Radnik je dužan, pored poslova iz opisa radnog mjesta obavljati i druge neophodne poslove, a naročito je obavezan: po potrebi obavljati i poslove niže složenosti, kada od toga zavisi izvršenje određenih procesa ili blagovremeni završetak posla. - Po potrebi vrši radne zadatke u sklopu organizacionih jedinica „Sretno i Kamenice“, RJ Površinska eksploatacija i RJ Održavanje. - Za svoj rad neposredno je odgovoran kopaču na datom radilištu.
Mjesto rada (općina)JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente: 1. potpisanu pismenu prijavu na Oglas sa naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, broj telefona i adresa stanovanja podnosioca prijave; 2. kraća biografija; 3. diploma o stečenoj stručnoj spremi koja se traži oglasom; 4. Uvjerenje o državljanstvu ( da nije starije od 6 mjeseci) ; 5. Uvjerenje o nekažnjavanju (da nije starije od 6 mjeseci); 6. za radno mjesto pod brojem 1. dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima Pored navedene dokumentacije: Kandidati koji su demobilisani borci, članovi porodice šehida ili poginulih boraca, zatim kandidati koji imaju status ratnog vojnog invalida, trebaju dostaviti dokaz o navedenoj činjenici u skladu sa propisima kojima se reguliše oblast boračko-invalidske zaštite. Sva tražena dokumentacija koju kandidati prilažu uz prijavu dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji, ovjerena kod nadležnog organa. Društvo neće vršiti povrat priložene dokumentacije uz prijavu na oglas. Neblagovremene, neuredne, nepotpune te prijave koje su kandidati pismeno povukli, kao i prijave uz koje su priložene neovjerene kopije dokumenata, neće se uzeti u razmatranje. PODNOŠENJE PRIJAVE Svi zainteresirani kandidati, prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti mogu podnijeti u predviđenom roku od 15 dana, a koji počinje teći prvog dana od posljedne objave, na Protokolu Društva ili putem pošte na adresu poslodavca: RMU „Breza“ d.o.o. Breza Branilaca grada bb 71370 Breza sa naznakom „Prijava na oglas za radno mjesto: ___________________ Javni oglas će se objaviti u jednom dnevnom listu, lokalnoj radio stanici i na web stranici Društva www.rmubreza.ba. Kandidati koji budu izabrani biće prije zaključivanja ugovora o radu upućeni na ljekarski pregled radi utvrđivanja zdravstvenog stanja i radne sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koja budu izabrani.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaOpći uslovi za zasnivanje radnog odnosa za sva radna mjesta: a.) da je državljanin Bosne i Hercegovine b.) potvrda o prebivalištu c.) da nije stariji od 35 godina, kao ni mlađi od 18 godina (obzirom da se radi o radnom mjestu koje je vezano za podzemu eksploataciju) d.) da ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-03-20
Oglas do2023-04-04
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »