Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Blagajnik - 1 (jedan) izvršilac uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova i radnih zadataka 1. Radno mjesto “Blagajnik”: Prima i isplaćuje sve vrste uplata i isplata i o tome ispostavlja potrebnu dokumentaciju, podiže gotovinu iz banke za isplatu iz blagajne, svakodnevno polaže gotovinu na žiro račun preduzeća, sve dokumente provodi kroz blagajnički dnevnik, svakodnevno sastavlja blagajnički izvještaj i vrši popis gotovine u blagajni, blagajničke dokumente ovjerene i likvidirane predaje u knjigovodstvo, vodi knjigu putnih naloga, vodi blagajnu goriva za službeno vozilo, vodi knjigu faktura, radi i ostale poslove za potrebe preduzeća u vezi finansijsko-materijalnog poslovanja, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Pripadajuća osnovna neto plata: 596,00 KM.
Mjesto rada (općina)JP \\\"VAREŠ-STAN\\\" d.o.o. Vareš
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz javnog oglasa, kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju: 1. Svojeručno potpisanu prijavu na javni oglas sa kraćom biografijom, 2. Diploma stručne spreme odgovarajuće struke, 3. Dokaz (potvrdu ili uvjerenje) o traženom radnom iskustvu, 4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), 5. Izvod iz matične knjige rođenih. Dokumenti koje kandidati prilažu uz svojeručno potpisanu prijavu moraju biti originali ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 (šest) mjeseci, računajući od dana objave javnog oglasa. Izabrani kandidat će biti dužan naknadno, u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata, dostaviti ljekarsko uvjerenje. V Napomena za kandidate : Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave na ovaj oglas, kao i prijave sa kopijama tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje. Kandidati koji budu ispunjavali uslove javnog oglasa, pismenim putem će biti pozvani i obavješteni o terminu održavanja intervjua. Za radna mjesta za koja je kao uslov propisano srednje obrazovanje postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervju sa svakim od kandidata. Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove (što dokazuju priloženom dokumentacijom) obaviti će se intervju u vidu usmenog razgovora u toku kojeg će se Komisija za izbor upoznati sa dosadašnjim poslovima koje su kandidati obavljali i njihovim kvalifikacijama za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je objavljen javni oglas. Nakon održanog intervjua, Komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata sa postignutim ocjenama na intervju. Kandidat koji bude prvorangirani na listi uspješnih kandidata biti će izabran za prijem u radni odnos. U slučaju da neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet pri zapošljavanju. Prioritet pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentom (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, u skladu sa Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine FBiH”, broj: 54/19). VI Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje”, web stranici osnivača – Općina Vareš i web stranici JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona. Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave u dnevnom listu “Oslobođenje”. Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja: Ivan Miletović, tel: 032/843-011. Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu sa naznakom: JP”VAREŠ-STAN”d.o.o. VAREŠ ul. Korovinjići br.1, 71330 Vareš “PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – NE OTVARATI”
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaKandidati koji se prijavljuju na javni oglas potrebno je da ispunjavaju opće i posebne uslove i to: Opći uslovi: 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koji se prijavljuje. Posebni uslovi: 1. SSS – IV stepen obrazovanja ekonomskog smjera ili gimnazija, 2. radno iskustvo 6 (šest) mjeseci.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-03-28
Oglas do2023-04-05
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 9 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »