Pregled oglasa

Traženo zanimanje- Radnik na održavanju javne higijene
Tražena školska spremaNekvalifikovani radnik (NK)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenikajedan izvršilac na neodređeno vrijeme, uz ugovoreni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova: - Vrši poslove održavanja javne higijene, ručno i mašinsko čišćenje, održavanje ulica, trgova i drugih javnih površina, - Radi na održavanju javnih zelenih površina, odstranjuje uginule biljke, vrši grabljenje, - Obavlja utovar smeća u cisternu ili na kamion, - Vrši poslove košenja, - Radi na poslovima dekorisanja, - Radi na pranju ulica, raznim iskopima, čišćenju odvodnih kanala, - Po potrebi radi i na drugim poslovima u skladu sa svojom kvalifikacijom i zadacima koje mu daju nadređeni, a u skladu sa svojim psihofizičkim sposobnostima. Iznos osnovne plate je 408 x 1,70.
Mjesto rada (općina)KJD d.o.o. Maglaj
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKandidati su dužni dostaviti: a) Potpisanu prijavu na javni oglas, koja sadrži kraću biografiju, sa podacima o adresi, broju telefona i e – mail adresi, ukoliko istu posjeduju;, b) Izvod iz matične knjige rođenih; c) Dokaz o boračkom statusu (ukoliko je kandidat pripadnik boračke kategorije). Kandidati su dužni uz prijavu priložiti naprijed navedenu traženu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati čije prijave budu potpune, blagovremene i uredne će biti pozvani na intervju. Postupak izbora za radno mjesto Radnik na održavanju javne higijene zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata. Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu za prijem u radni odnos. Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos. Urednom prijavom na javni oglas smatra se prijava koja je potpisana od strane podnosioca. Krajnji rok za podnošenje prijava je 07.04.2023.godine. Izabrani kandidat na radno mjesto traženo oglasom će biti u obavezi u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o njegovom izboru , dostaviti ljekarsko uvjerenje. Prijava na javni oglas se podnosi na adresu: KJD d.o.o. Maglaj, Ulica mladih br. 4 Maglaj, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“. Za sva dodatna obavještenja pozvati na broj telefona 032-603-523.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaOpšti uslovi za obavljanje poslova su: da je kandidat stariji od 18 godina i da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-03-28
Oglas do2023-04-07
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »