Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. DOMAR ŠKOLE
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultetSSS-VK ili KV radnik mašinske ili građevinske struke, stolar,bravar,moler
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)Zenica
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti6. Ljekarsko uvjerenje
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeOGLAS ZA NENASTAVNO OSOBLJE 1. DOMAR ŠKOLE - puna radna norma, na neodređeno vrijeme, Pored općih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i ostale uslove propisane Zakonom o osnovnoj školi , Pedagoškim standardima i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta Kandidati treba da prilože sljedeće dokumente: 1. Prijavu sa biografijom 2. Diplomu o školskoj spremi (SSS-VK ili KV radnik mašinske ili građevinske struke, stolar,bravar,moler) 3. Izvod iz matične knjige rođenih 4. Uvjerenje o državljanstvu 5. Uvjerenje o nekažnjavanju (po prijemu) 6. Ljekarsko uvjerenje (po prijemu) 7. Ostala relevantna dokumenta Kandidati su dužni priložiti originale ili ovjerene kopije, a dokumenti pod rednim brojem 4.,5. i 6. ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. Pošto će se prijem izvršiti na osnovu Kriterija o načinu bodovanja kandidata (Službene novine Zeničko – dobojskog kantona broj 10/22 od 16.05.2022.godine , potrebno je dostaviti i dodatnu dokumentaciju : -Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme, -Potvrda ili drugi adekvatan akt o volontiranju izdata od strane nadležne institucije -Potvrda Porezne uprave ili PIO/MIO kao dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju. Kandidati koji se prijavljuju kao tehnološki višak, uz dokumente koji su obavezni za sve kandidate dostavljaju i zahtjev za prijem u radni odnos, obavezno treba da prilože rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne Komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području Zeničko-dobojskog kantona . Ovi kandidati se primaju do kraja školske godine. Za osobe iz člana 15.stav 1. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica potrebno je dostaviti sljedeće dokumente: -Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida; -Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca; -Uvjerenje Službe za zapošljavanje ZDK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe ili važeći ugovor o radu na određeno vrijeme u školi, -Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području ZDK-a posljednja 24 mjeseca. Takođe,osobe iz člana 15. navedenog Zakona, a koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata i članova njihovih porodica,dužni su priložiti važeću ugovor o radu na određeno vrijeme ili posljednje Rješenje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao i dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom, ili da im je nakon prestanka radnog odnosa isplaćena otpremnina. -Kandidati koji su zaposleni treba da dostave i original ili ovjerenu kopiju trenutno važećeg Ugovora o radu. Osobe u statusu civilne žrtve rata obavezne su, pored Uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području ZDK-a posljednja 24 mjeseca , dostaviti Uvjerenje nadležne službe sa područja ZDK-a kojom se potvrđuje status civilne žrtve rata. Osobe kojima je utvrđen status invalida, obavezne su, Uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području ZDK-a posljednja 24 mjeseca , dostaviti Uvjerenje nadležne službe sa područja ZDK-a kojom se potvrđuje status invalidne osobe. Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stručne spreme, treba da prilože dodatne dokumente i to: Uvjerenje fakulteta o godini studija i uvjerenje o položenim ispitima. Dokumentacija za kandidate se neće vraćati, a istu kandidati koji ne budu primljeni mogu podići kod sekretara škole u roku od 30 dana po okončanju konkursne procedure. Poslije tog roka škola nema obavezu čuvanja dokumentacije. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.l Prijave slati na adresu škole: JU OŠ „Skender Kulenović“, prof. Mustafe Čauševića 1, Zenica
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika1. Prijavu sa biografijom 2. Diplomu o školskoj spremi (SSS-VK ili KV radnik mašinske ili građevinske struke, stolar,bravar,moler) 3. Izvod iz matične knjige rođenih 4. Uvjerenje o državljanstvu 5. Uvjerenje o nekažnjavanju (po prijemu) 6. Ljekarsko uvjerenje (po prijemu) 7. Ostala relevantna dokumenta
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-09-09
Oglas do2023-09-17
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »