Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Pripravnik- sa završenim Šumarskim fakultetom…… 1 izvršilac VSS- VII.1/MA 300 ECTS/BA-240 ECTS 2. Pripravnik-sa završenim Pravnim fakultetom….1.izvršilac VSS- VII.1/MA 300 ECTS/BA-240 ECTS 3. Pripravnik- SSS / šumarski tehničar .......3 izvršioca SSS- IV stepen
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet1. Pripravnik- sa završenim Šumarskim fakultetom 2. Pripravnik-sa završenim Pravnim fakultetom 3. Pripravnik- SSS / šumarski tehničar
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoBez iskustva
Broj traženih zaposlenika5
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiII OPIS POSLOVA I MJESTO RADA: Pripravnik će obavljati poslove u svrhu stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad u profesiji za koju je obrazovan i sticanje radnog iskustva u struci poslije sticanja stručne spreme. Pripravnik će obavljati poslove na području kojim šumama i šumskim zemljištem gospodari poslodavac u teritorijalnim granicama Zeničko-dobojskog kantona. Za vrijeme obavljanja pripravničkog rada pripravnik ima pravo na 70% plaće utvrđene za poslove za koje se osposobljava.
Mjesto rada (općina)Pripravnik će obavljati poslove na području kojim šumama i šumskim zemljištem gospodari poslodavac u teritorijalnim granicama Zeničko-dobojskog kantona
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti3. Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje
Godine starosti
Očekivana plataZa vrijeme obavljanja pripravničkog rada pripravnik ima pravo na 70% plaće utvrđene za poslove za koje se osposobljava.
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeJ A V N I O G L A S za prijem pripravnika I PRIPRAVNICI 1. Pripravnik- sa završenim Šumarskim fakultetom……………………… 1 izvršilac VSS- VII.1/MA 300 ECTS/BA-240 ECTS 2. Pripravnik-sa završenim Pravnim fakultetom………………………...1 izvršilac VSS- VII.1/MA 300 ECTS/BA-240 ECTS 3. Pripravnik- SSS / šumarski tehničar …………………………............3 izvršioca SSS- IV stepen II OPIS POSLOVA I MJESTO RADA: Pripravnik će obavljati poslove u svrhu stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad u profesiji za koju je obrazovan i sticanje radnog iskustva u struci poslije sticanja stručne spreme. Pripravnik će obavljati poslove na području kojim šumama i šumskim zemljištem gospodari poslodavac u teritorijalnim granicama Zeničko-dobojskog kantona. Za vrijeme obavljanja pripravničkog rada pripravnik ima pravo na 70% plaće utvrđene za poslove za koje se osposobljava. III TRAJANJE RADNOG ODNOSA Sa najuspješnijim kandidatima zasniva se radni odnos na određeno vrijeme, u trajanju od jedne (1) godine za pripravnike sa VSS, a za pripravnike SSS u trajanju od 6 (šest) mjeseci , zaključen-jem Ugovora o radu sa pripravnikom u skladu s odredbama Zakona o radu FBiH i Pravilnikom o radu JP “ŠPD ZDK”d.o.o. Zavidovići. IV USLOVI ZA PRIJEM Za prijem u radni odnos pripravnik mora ispunjavati opće i posebne uslove, a to su: OPĆI USLOVI: 1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine 2. Da je stariji od 18 godina 3. Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje POSEBNI USLOVI: PRIPRAVNIK VSS 1. Završen odgovarajući fakultet VSS-VII.1/MA 300 ECTS/BA-240 ECTS, što dokazuju diplo-mom (ovjerena fotokopija) ili uvjerenjem o diplomiranju izdatim od strane visokoškolske ustanove, ne starijim od jedne godine od dana diplomiranja, odnosno od roka potrebnog za iz-davanje diplome (ovjerena fotokopija). U slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji - ovjerena fotokopija). 2. Da nema ostvaren radni staž i radno iskustvo u struci u trajanju od jedne (1) godine i više, nakon sticanja visoke stručne spreme. PRIPRAVNIK SSS 1. Završena odgovarajuća srednja škola IV stepen kojom se stiče zvanje šumarski tehničar, što dokazuju diplomom/svjedočanstvom (ovjerena fotokopija) izdatom od srednjoškolske ustanove, odnosno akreditovane ustanove za pružanje usluga formalnog obrazovanja odraslih . 2. Da nema ostvaren radni staž i radno iskustvo u struci u trajanju od 6 (šest) mjeseci i više, na-kon sticanja srednje stručne spreme. IV POTREBNI DOKUMENTI 1. Prijava na javni oglas 2. PBA-3 obrazac (CIPS potvrda o prebivalištu) – original ili ovjerena kopija 3. Dokaz o završenom obrazovanju (ovjerena kopija) : - Diploma ili uvjerenje o diplomiranju ( za pripravnike VSS) Uvjerenje o diplomiranju ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka po-trebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostri-ficirana (dokaz o nostrifikaciji). Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. -Diploma/Svjedočanstvo o završenom srednjoškolskom obrazovanju ( za pripravnike SSS) 4. Ovjerena izjava data pod punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću da kandidat nema ostvareno radno iskustvo, odnosno radni staž u struci u trajanju od 1 (jedne) godine ili više, nakon sticanja visoke stručne spreme ( za pripravnike VSS). Ovjerena izjava data pod punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću da kandidat nema ostvareno radno iskustvo, odnosno radni staž u struci u trajanju od 6 (šest) mjeseci ili više, nakon sticanja srednje stručne spreme, ( za pripravnike SSS). NAPOMENE ZA KANDIDATE: • Kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), osim za integrisane studije (integrisani studij je objedinjeni uni-verzitetski studij prvog i drugog ciklusa koji traje pet ili šest godina i čijim se zavšetkom stiče 300 odnosno 360 ECTS bodova) kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju. • Kandidati koji kao dokaz o završenom obrazovanju dostavljaju uvjerenje o diplomiranju: uz uvjerenje o diplomiranju moraju dostaviti i potpisano kratko obrazloženje - izjavu iz kojeg razloga dostavljaju uvjerenje, a ne ovjerenu kopiju univerzitetske diplome, te ukol-iko diploma nije izdata u predviđenom roku, u tom slučaju dostaviti potvrdu vi-sokoškolske ustanove da diploma nije izdata. • U slučajevima da visokoškolska ustanova dodatak diplomi studija po bolonjskom pro-cesu nije uopšte izdavala, ni za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, ni za jednog diplomca. • Ukoliko je postupak nostrifikacije/priznavanja započet ranije ili je u toku u momentu pri-javljivanja na oglas, kandidat je dužan uz prijavu i originalnu diplomu dostaviti i dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju/priznavanje diplome nadležnom organu. • Traženi dokumenti ne podliježu vraćanju. Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih objašnjenja Bajrić Vanesa. NAČIN PRIJAVE NA JAVNI OGLAS: Kandidati su dužni prijavu na javni oglas podnijeti na prijavnom obrascu koji je sastavni dio ovog javnog oglasa i isti se može preuzeti na web stranici preduzeća ili u sjedištu preduzeća ili u najbližoj poslovnoj jedinici preduzeća. Skreće se pažnja kandidatima da uredno popune prijavni obrazac i da ne dostavljaju doku-mentaciju koja nije tražena javnim oglasom. Upozoravaju se kandidati koji ne dostave prijavu na propisanom obrascu sa svim elementima navedenim u prijavi ili prijava ne bude potpisana od podnosioca prijave ili dostave prijavu koja je neblagovremena, nepotpuna ili neuredna, bit će isključeni iz dalje procedure javnog oglasa. KRITERIJI ZA BODOVANJE: • Postupak izbora za kandidate za poziciju pripravnika sa završenim visokim obrazovan-jem se zasniva na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i stručnom ispitu sa svakim kandidatom. Pismeni dio stručnog ispita kandidati polažu u vidu testa koji se sastoji od 15 pitanja i svaki tačan odgovor ocjenjuje se sa jednim bodom, a na usmenom stručnom ispitu kan-didate ocjenjuje svaki član komisije dodjeljujući određen broj bodova najviše do 5 bodova. Samo kandidati koji su na pismenom stručnom ispitu ostvarili najmanje 10 tačnih odgo-vora mogu pristupiti usmenom stručnom ispitu. • Postupak izbora za kandidate za poziciju pripravnika sa završenim srednjim obrazovan-jem zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata, koji će vršiti komisija koja ima za cilj da utvrdi personalne karak-teristike i iskazane sposobnosti kandidata za obavljanje poslova stručnog osposobljavan-ja za zanimanje šumarski tehničar u JP “ŠPD ZDK”d.o.o. Zavidovići . Kandidat će biti bodovan ocjenama od 1 do 5. • Konačna ocjena kandidata za mjesto pripravnika za koje je kao uslov propisano srednje obrazovanje čini zbir bodova datih od svakog člana komisije, a za mjesto pripravnika za koje je kao uslov propisano visoko obrazovanje konačnu ocjenu čini zbir bodova sa pismenog i usmenog dijela stručnog ispita. • Najbolje rangirani kandidati sa liste uspješnih kandidata, a shodno broju izvršilaca navedenih u ovom oglasu zasnovat će radni odnos sa pripravnikom na određeno vri-jeme. • O vremenu i mjestu održavanja postupka izbora poslodavac će obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi i to najmanje 5 dana prije održavanja ispita. U postupku izbora kandidata poslodavac će isključivo komunicirati sa kandida-tom pismenim putem. • Kandidati koji budu izabrani, dužni su u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najuspješnijem kandidatu, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog zani-manja za koje se prijavio, u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, od-nosno kandidat se uklanja sa liste uspješnih kandidata. Literatura iz koje će biti pismeni i usmeni stručni ispit: Za pripravnike VSS-završen Šumarski fakultet - Zakon o šumama (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”,broj: 8/13, 1/15 i 5/21) - Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona “, broj: 13/13), - Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 13/13), - Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 13/13), - Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izda-vanja otpremnog iskaza za drvo (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona “ ,broj: 13/13). - Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveta i grmlja (“Službene novine FBiH” broj: 71/05), Za pripravnike VSS-završen Pravni fakultet - Zakon o radu (“Službene novine FBiH” broj: 26/16; 89/18) - Pravilnik o radu JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići – novi prečišćeni tekst, - Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju (“Službene novine FBiH” broj: 13/18 , 93/19 , 90/21-US i 19/22), - Zakon o zdravstvenom osiguranju (Službene novine FBiH broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18) - Zakon o javnim preduzećima FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 8/05, 81/08, 22/09, 102/12). Prijava sa traženim dokumentima dostavlja se u roku od 8 dana od dana posljednje objave Javnog oglasa. Prijave na oglas se mogu lično predati na protokolu sjedišta Društva ili najbližih poslovnih jedinica, a mogu se dostaviti i preporučenom poštom na adresu: Javno preduzeće “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br. 25. Zavidovići, 72220 Zavidovići Sa naznakom:” Javni oglas za prijem pripravnika” Ovaj oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” i putem web stranice preduzeća (www.spdzdk.ba), kao i na web stranici osnivača – Zeničko-dobojski kanton (www.zdk.ba). Oglas se dostavlja i u JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona najkasnije na dan objave u dnevnom listu, koja ga isti dan objavljuje na svojoj web stranici.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaOPĆI USLOVI: 1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine 2. Da je stariji od 18 godina 3. Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-09-15
Oglas do2023-09-23
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 3 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »