Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Kućni majstor– 1 izvršitelj
Tražena školska spremaKvalifikovani radnik (KV)
Završena škola / fakultet-Diplomu o završenoj školi za KV radnika
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati Kućni majstor u granicama stručne osposobljenosti i obučenosti obavlja sljedeće poslove u Centralnom objektu i područnim ambulantama: • Vrši popravke sitnog inventara i alata, • Vrši popravke osnovnih sredstava, • Rukuje sustavom centralnog grijanja i vrši nadzor nad radom istog, • Po potrebi obavlja poslove „Vozača hitnog medicinskog prijevoza 1“, • Obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenoga.
Mjesto rada (općina)Usora
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata165 radnih sati iznosi 825,00 KM.
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeJ A V N I O G L A S za prijem u radni odnos I RADNO MJESTO 1. Kućni majstor– 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana u punom radnom vremenu. Osnovna plaća za radno mjesto Kućni majstor u JU Dom zdravlja ¨Prim.dr.Mijo Grgić¨ Usora 165 radnih sati iznosi 825,00 KM. Opis poslova: Kućni majstor u granicama stručne osposobljenosti i obučenosti obavlja sljedeće poslove u Centralnom objektu i područnim ambulantama: • Vrši popravke sitnog inventara i alata, • Vrši popravke osnovnih sredstava, • Rukuje sustavom centralnog grijanja i vrši nadzor nad radom istog, • Po potrebi obavlja poslove „Vozača hitnog medicinskog prijevoza 1“, • Obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenoga. II U V J E T I Kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete za obavljanje poslova i radnih zadataka definirane Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta kako slijedi: OPĆI UVJETI -Da je državljanin BiH -Da ima opću zdravstvenu i poslovnu sposobnost POSEBNI UVJETI Posebni uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati za navedeno radno mjesto su: - Škola za KV radnika - Položen vozački ispit B kategorije - godinu dana radnog iskustva na poslovima vozača III POTREBNA DOKUMENTACIJA Uz prijavu na oglas, koja mora biti posebno potpisan dokument od strane podnositelja, kandidati su dužni priložiti i sljedeće dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji: -Kraći životopis s adresom i kontakt telefonom kandidata, -Diplomu o završenoj školi za KV radnika, -Izvod iz matične knjige rođenih, -Uvjerenje o državljanstvu, -Dokaz o radnom iskustvu na poslovima vozača (potvrda i uvjerenje izdato od strane ranijeg poslodavca) -Dokaz o položenom vozačkom ispitiu B katergorije (ovjerena kopija vozačke dozvole) Kandidati mogu dostaviti dokaz o statusu branitelja ili članova njihovih obitelji u smislu članka 2., 3. i 4. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (Sl.novine ZDK 1/14), koji je prijavljen na evidenciji Službe za zapošljavanje. NAPOMENA: samo izabrani kandidat će biti u obvezi u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru najboljeg kandidata, dostaviti liječničko uvjerenje, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka. Ukoliko kandidat u navedenom roku, ne dostavi liječničko uvjerenje smatrat će se da je odustao od zaposlenja. IV POSTUPAK IZBORA I BODOVANJA Postupak izbora kandidata vršit će se na osnovu razmatranja dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog i usmenog stručnog ispita te intervjuom sa svakim od kandidata koji je dostavio urednu, potpunu i blagovremenu prijavu. Kriterij za bodovanje kandidata će biti pismeni i usmeni ispit, kao i dostavljena dokumentacija. Svaki kandidat mora odgovoriti na najmanje 5 postavljenih pitanja (ostvariti 60 % bodova od mogućeg broja bodova) kako bi se kvalificirao za usmeni stručni ispit, u suprotnom se smatra da nije uspješno riješio test i isključuje se iz daljne oglasne procedure. Ukupan broj bodova koji se može ostvariti po osnovu pismenog i usmenog stručnog ispita, kandidatima će biti priopćen prilikom pristupanja na pismeni i usmeni stručni ispit. Svi kandidati će biti naknadno obavješteni o sadržaju pismenih i usmenih ispita. V POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Dnevni list“ Mostar. Kandidati su u prijavi obvezni navesti točne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima , kao i osobne podatke, te točnu kontakt adresu i kontakt telefon, a točnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantira kazneno i materijalno. Prijave s potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj koverti Povjerenstvu za izbor s naznakom „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ na sljedeću adresu: J.U. Dom zdravlja ¨Prim. dr. Mijo Grgić¨ Usora, Srednja Omanjska bb, 74 230 Usora Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje. J.U. Dom zdravlja ¨Prim. dr. Mijo Grgić¨ Usora nema obvezu vraćanja dokumentacije kandidatima. Osoba ovlaštena za davanje dodatnih obavještenja je Anto Matić, telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 032 893 426.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaOPĆI UVJETI -Da je državljanin BiH -Da ima opću zdravstvenu i poslovnu sposobnost
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-09-14
Oglas do2023-09-22
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »