Pregled oglasa

Traženo zanimanjeRukovoditelj RJ vodovoda i kanalizacije ( 1 izvršitelj- Referent za skladište i materijalno knjigovodstvo - Radnik na čišćenju ulica i na iskopima
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultetRadno mjesto Rukovoditelj RJ vodovoda i kanalizacije : VŠS/SSS, tehničke struke Radno mjesto Referent za skladište i materijalno knjigovodstvo SSS (IV stupanj), Radno mjesto Radnik na čišćenju ulica i na iskopima NSS ili OŠ,
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika3
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiII Radno mjesto Rukovoditelj RJ vodovoda i kanalizacije Opis poslova: - rukovodi svim poslovima u okviru RJ vodovod i RJ Kanalizacija; - neposredno organizira rad radnika na izvršavanju konkretnih poslova na vršenju komunalnih i drugih poslova, održavanju i popravcima komunalnih objekata, postrojenja i uređaja vodovoda, kanalizacije i drugih sredstava rada, te vrši kontrolu izvršenja konkretnih poslova i daje stručna uputstva za rad; - brine se o sigurnosti rada radnika u provođenju mjera iz oblasti zaštite na radu; - poduzima blagovremeno aktivnosti i mjere za otklanjanje uočenih kvarova; - organizira isključenje sa vodovoda dužnika komunalnih usluga; - u svom radu svakodnevno surađuje i koordinira rad sa tehnologom; - vodi izradu operativnog plana za RJ vodovod i RJ Kanalizacija; - radi i druge poslove po nalogu direktora i neposrednog rukovodioca. Radno mjesto Referent za skladište i materijalno knjigovodstvo Opis poslova: - vodi materijalno zaduženje magacinskog prostora, vrši prijem, uskladištenje i sortiranje materijala u skladištu; - vrši izdavanje materijala, vodi skladišnu kartoteku i odgovoran je za stanje materijala prema skladišnoj evidenciji ; - vodi i kontroliše ulaze i izlaze robe (materijala); - izrađuje mjesečni izvještaj o stanju zaliha, najmanje jednom mjesečno usklađuje skladišnu evidenciju sa robnim i materijalnim knjigovodstvom; - na temelju specifikacija rukovoditelja službi priprema i izrađuje nacrte godišnjih planova nabave; - po potrebi i ovlaštenju nadležnog rukovoditelja vrši nabavu sve vrste materijala, sredstava zaštite na radu, rezervnih dijelova i drugih potrebnih sredstava od dobavljača; - vrši ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i direktora Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme Radno mjesto Radnik na čišćenju ulica i na iskopima Opis poslova: - čišćenje i metenje javnih površina i saobraćajnica; - čišćenje uličnih slivnika; - deponovanje smeća na određeno mjesto; - uređenje staza i ostalih površina; - košenje trave i prikupljanje iste; - sasjecanje rastinja na pokosu rijeke; - pranje saobraćajnih površina; - okopavanje raznih zasada i formiranje sadnica; - uređenje staza i ostalih površina; - Vrši ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.
Mjesto rada (općina)Žepče
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnostiNAPOMENA: Izbrani kandidati će biti u obvezi da u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljih kandidata, dostave liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa.
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna plaća radnika za 160 sati rada iznosi: - Rukovoditelj RJ vodovoda i kanalizacije ( 963,20 KM) - Referent za skladište i materijalno knjigovodstvo ( 739,20 KM) - Radnik na čišćenju ulica i na iskopima (672,00 KM)
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeJ A V N I N A T J E Č A J za prijem u radni odnos I JP \\\"Komunalno\\\" d.o.o. Žepče prima u radni odnos radnike: 1. na neodređeno vrijeme: - Rukovoditelj RJ vodovoda i kanalizacije ( 1 izvršitelj) 2. na neodređeno vrijeme: - Referent za skladište i materijalno knjigovodstvo ( 1 izvršitelj) uz probni rad od dva (2) mjeseca 3. na neodređeno vrijeme: - Radnik na čišćenju ulica i na iskopima (1 izvršitelj) uz probni rad od dva (2) mjeseca Osnovna plaća radnika za 160 sati rada iznosi: - Rukovoditelj RJ vodovoda i kanalizacije ( 963,20 KM) - Referent za skladište i materijalno knjigovodstvo ( 739,20 KM) - Radnik na čišćenju ulica i na iskopima (672,00 KM) II Radno mjesto Rukovoditelj RJ vodovoda i kanalizacije Opis poslova: - rukovodi svim poslovima u okviru RJ vodovod i RJ Kanalizacija; - neposredno organizira rad radnika na izvršavanju konkretnih poslova na vršenju komunalnih i drugih poslova, održavanju i popravcima komunalnih objekata, postrojenja i uređaja vodovoda, kanalizacije i drugih sredstava rada, te vrši kontrolu izvršenja konkretnih poslova i daje stručna uputstva za rad; - brine se o sigurnosti rada radnika u provođenju mjera iz oblasti zaštite na radu; - poduzima blagovremeno aktivnosti i mjere za otklanjanje uočenih kvarova; - organizira isključenje sa vodovoda dužnika komunalnih usluga; - u svom radu svakodnevno surađuje i koordinira rad sa tehnologom; - vodi izradu operativnog plana za RJ vodovod i RJ Kanalizacija; - radi i druge poslove po nalogu direktora i neposrednog rukovodioca. Uvjeti: VŠS/SSS, tehničke struke, - dvije godine radnog iskustva, poznavanje rada na računaru Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme. Radno mjesto Referent za skladište i materijalno knjigovodstvo Opis poslova: - vodi materijalno zaduženje magacinskog prostora, vrši prijem, uskladištenje i sortiranje materijala u skladištu; - vrši izdavanje materijala, vodi skladišnu kartoteku i odgovoran je za stanje materijala prema skladišnoj evidenciji ; - vodi i kontroliše ulaze i izlaze robe (materijala); - izrađuje mjesečni izvještaj o stanju zaliha, najmanje jednom mjesečno usklađuje skladišnu evidenciju sa robnim i materijalnim knjigovodstvom; - na temelju specifikacija rukovoditelja službi priprema i izrađuje nacrte godišnjih planova nabave; - po potrebi i ovlaštenju nadležnog rukovoditelja vrši nabavu sve vrste materijala, sredstava zaštite na radu, rezervnih dijelova i drugih potrebnih sredstava od dobavljača; - vrši ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i direktora Uvjeti: -SSS (IV stupanj), - 6 mjeseci radnog iskustva, poznavanje rada na računaru Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme Radno mjesto Radnik na čišćenju ulica i na iskopima Opis poslova: - čišćenje i metenje javnih površina i saobraćajnica; - čišćenje uličnih slivnika; - deponovanje smeća na određeno mjesto; - uređenje staza i ostalih površina; - košenje trave i prikupljanje iste; - sasjecanje rastinja na pokosu rijeke; - pranje saobraćajnih površina; - okopavanje raznih zasada i formiranje sadnica; - uređenje staza i ostalih površina; - Vrši ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja. Uvjeti: NSS ili OŠ, - šest mjeseci radnog iskustva. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme III Uz prijavu (popunjen prijavni obrazac), kandidati su obvezni priložiti i slijedeću dokumentaciju - Izvod iz matične knjige rođenih, - Uvjerenje o prebivalištu (ne starije od šest mjeseci), - Uvjerenje o državljanstvu, - Diploma o završenoj stručnoj spremi, - Dokaz o radnom iskustvu, uvjerenje ili potvrda izdat od strane poslodavca kod kojeg je ostvareno radno iskustvo sa točno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža, ili uvjerenja/potvrde o radnom stažu sa točno naznačenim poslovima i radnim zadacima koje izdaje fond za PIO/MIO, odnosno Porezna uprava. Dovoljno je da kandidat dostavi samo jedan od traženih dokaza, iz kojeg je vidljivo da ispunjava tražene uvjete navedene u natječaju o radnom iskustvu. Dokazi se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji ( ovjera notara ili nadležne općinske službe), i ne smiju biti stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja ili ovjere. IV Postupak izbora kandidata vršit će se na temelju razmatranja dostavljene dokumentacije i održanog intervjua sa kandidatima za radna mjesta \\\'\\\'Referent za skladište i materijalno knjigovodstvo\\\'\\\' i \\\'\\\' Radnik na čišćenju ulica i na iskopima\\\'\\\', a koji kandidati su dostavili urednu, potpunu i blagovremenu prijavu. Intervju će sadržavati pitanja iz oblasti poznavanja poslova predviđenih radnim mjestom na koje se odnosi prijava kandidata. Postupak izbora kandidata za radno mjesto \\\'\\\'Rukovoditelj RJ vodovoda i kanalizacije\\\'\\\' vršit će se na temelju razmatranja dostavljene dokumentacije i provjere znanja (pismeni i usmeni dio) sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i postupku prijema u radni odnos u JP \\\'\\\'Komunalno\\\'\\\' d.o.o. Žepče, a koji kandidati su dostavili urednu, potpunu i blagovremenu prijavu. O terminu i mjestu održavanja provjere znanja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni. V NAPOMENA: Izbrani kandidati će biti u obvezi da u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljih kandidata, dostave liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa. Ukoliko kandidat u ostavljenom roku ne dostavi liječničko uvjerenje smatrat će se da je odustao od zaposlenja. VI Potpisan PRIJAVNI OBRAZAC na natječaj sa točnom adresom, e-maila, i dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: JP \\\"KOMUNALNO\\\" d.o.o. Žepče, ul. Željeznička broj 3. Žepče -, sa naznakom na koverti \\\"NE OTVARAJ\\\"-PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO____________________ (navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje). Na koverti se obvezno navodi ime, prezime i adresa pošiljaoca. Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom na adresu JP \\\"KOMUNALNO\\\" d.o.o. Žepče, ul. Željeznička broj 3. Žepče PRIJAVNI OBRAZAC se može preuzeti sa web stranice www.komunalno-zepce.com , ili neposredno u JP \\\"Komunalno\\\" d.o.o. Žepče, ul.Željeznička br. 3. Napomena : Nepotpune i neblagovremene prijave, te neuredne prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete ovog natječaja neće se uzeti u razmatranje. VII Kontakt osoba za davanje dodatnih obavještenja je Marina Tadić, a broj telefona za dodatne obavještenja je 032-888-302
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaUz prijavu (popunjen prijavni obrazac), kandidati su obvezni priložiti i slijedeću dokumentaciju - Izvod iz matične knjige rođenih, - Uvjerenje o prebivalištu (ne starije od šest mjeseci), - Uvjerenje o državljanstvu, - Diploma o završenoj stručnoj spremi, - Dokaz o radnom iskustvu, uvjerenje ili potvrda izdat od strane poslodavca kod kojeg je ostvareno radno iskustvo sa točno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža, ili uvjerenja/potvrde o radnom stažu sa točno naznačenim poslovima i radnim zadacima koje izdaje fond za PIO/MIO, odnosno Porezna uprava. Dovoljno je da kandidat dostavi samo jedan od traženih dokaza, iz kojeg je vidljivo da ispunjava tražene uvjete navedene u natječaju o radnom iskustvu. Dokazi se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji ( ovjera notara ili nadležne općinske službe), i ne smiju biti stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja ili ovjere.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-09-19
Oglas do2023-09-28
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 5 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »