Pregled oglasa

Traženo zanimanjeEkonomski službenik -1 izvršilac (6 mjeseci)
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultet- SSS, Ekonomska škola, poznavanje rada na računaru.
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatikratak opis poslova: - vrši obračun plaća svih radnika, naknada plaća i ostalih primanja radnika, te popunjava naloge za isplatu istih, - izdaje potvrde i uvjerenja o plaćama radnika, te sastavlja mjesečne izvještaje o plaćama (MIP obrasci), - vrši obračun plaće i doprinosa po ugovoru o djelu, ugovora o autorskom djelu, privremenih i povremenih poslova, ugovora o angažmanu predsjednika i članova Upravnog odbora i drugih ličnih primanja sa obračunom svih propisanih poreza i doprinosa, - vrši obračun plaća radnika na bolovanju preko 42 dana, popunjava virmane i obrasce za bolovanja, ovjerava ih u poreznoj upravi i sačinjava zahtjeve za refundaciju bolovanja, te se brine o realizaciji istih, - popunjava obrasce za potrošačke i druge kredite, te vodi evidenciju istih, sudskih zabrana i drugih obustava, itd.
Mjesto rada (općina)Olovo
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataVisina osnovne plate: cca 1.095,00 KM
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos 1. Ekonomski službenik -1 izvršilac (6 mjeseci) 1. Ekonomski službenik -1 izvršilac (6 mjeseci) status: 1 izvršilac na određeno vrijeme probni rad: 1 mjesec kratak opis poslova: - vrši obračun plaća svih radnika, naknada plaća i ostalih primanja radnika, te popunjava naloge za isplatu istih, - izdaje potvrde i uvjerenja o plaćama radnika, te sastavlja mjesečne izvještaje o plaćama (MIP obrasci), - vrši obračun plaće i doprinosa po ugovoru o djelu, ugovora o autorskom djelu, privremenih i povremenih poslova, ugovora o angažmanu predsjednika i članova Upravnog odbora i drugih ličnih primanja sa obračunom svih propisanih poreza i doprinosa, - vrši obračun plaća radnika na bolovanju preko 42 dana, popunjava virmane i obrasce za bolovanja, ovjerava ih u poreznoj upravi i sačinjava zahtjeve za refundaciju bolovanja, te se brine o realizaciji istih, - popunjava obrasce za potrošačke i druge kredite, te vodi evidenciju istih, sudskih zabrana i drugih obustava, itd. Mjesto rada: Olovo Visina osnovne plate: cca 1.095,00 KM Opšti uslovi za traženo radno mjesto: a) da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina b) da ima opću zdravstvenu sposobnost. Posebni uslovi za radno mjesto Ekonomski službenik - SSS, Ekonomska škola, poznavanje rada na računaru. Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas: 1. Ekonomski službenik • CV • Diploma o završenoj srednjoj ekonomskoj školi • Dokaz o poznavanju rada na računaru • Izvod iz matične knjige rođenih • Uvjerenje o državljanstvu Nabrojani dokumenti predstavljaju dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o radu za prijem u radni odnos na oglašeno radno mjesto u JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO. Postupak izbora kandidata za radno mjesto za koje je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom intervjuu sa svakim od kandidata. Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su: R/b Kriterij Bodovi 1. stipendista ustanove 6 2. iskustvo na istim ili sličnim poslovima 2.1 0 do 5 godina 2 2.2 6 do 10 godina 3 2.3 11 do 15 godina 4 2.4 16 do 20 godina 5 2.5 21 godina i više 6 3. pripadnost braniocima ili članovima njihovih porodica: 3.1 -član porodice šehida i poginulih boraca 1 3.2 -ratni vojni invalid 1 3.3 -demobilisan borac 1 3.4 -član porodice ratnog vojnog invalida 1 3.5 -član porodice demobilisanog borca 1 4. usmeni i pismeni stručni ispit (samo za kandidate za radna mjesta sa višim ili visokim obrazovanjem-VŠS i VSS) od 0 do 9 bodova 5. intervju sa kandidatom za posao od 0 do 9 bodova Ukoliko kandidati ispunjavanju neki ili sve kriterije na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata, uz gore navedenu obaveznu dokumentaciju dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju konkretnog ili svih kriterija. Dokaz je potvrda, rješenje, uvjerenje ili sličan dokument izdat od strane nadležnog organa (dokaz o radnom iskustvu od prethodnog poslodavca, uvjerenje iz porezne uprave službe za pitanja branilaca i njihovih porodica i sl.). Sve dokumente dostaviti u ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci. Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija neće se vratiti. Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru najboljeg kandidata. Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu: JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO ul. Branilaca grada bb 71340 O L O V O -Komisiji za izbor- ( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto „Ekonomski službenik“) Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te će ih Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos odbaciti zaključkom. Poslodavac ima pravo poništiti javni oglas, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi. Dodatne informacije možete dobiti kod Sekretara Ustanove na broj telefona: 032/829-606, Mevla Mešić, dipl. pravnik.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaOpšti uslovi za traženo radno mjesto: a) da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina b) da ima opću zdravstvenu sposobnost.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-09-21
Oglas do2023-09-29
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 14 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »