Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Čistaćica prostorija 1 Izvršilac
Tražena školska spremaNekvalifikovani radnik (NK)
Završena škola / fakultet• da ima završenu osnovnu školu
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiKratak opis poslova: - obavlja poslove radnika na održavanju higijene, - vrši čišćenje i dezinfekciju radnih prostorija odgovarajućim sredstvima, - vrši potpuno spremanje svih prostorija, njihovo zatvaranje i zaključavanje, pri čemu vodi računa o gašenju i isključivanju aparata za zagrijavanje prostora, o gašenju svijetla i zatvaranju slavina za vodu, - skuplja i odlaže smeće iz radnih prostorija, - po potrebi radi u vešeraju - održava zelene površine oko ustanove, - obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja.
Mjesto rada (općina)Mjesto rada: JU Dom zdravlja Vareš i terenske Ambulante
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataVisina osnovne plate cca 596,00 KM
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeJAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS I JU Dom zdravlja Vareš prima u radni odnos slijedećeg radnika na slijedeće radno mjesto: 1. Čistaćica prostorija 1 Izvršilac II Kandidati treba da ispunjava slijedeće opšte uslove za prijem u radni odnos: • da su državljani BiH • da su stariji od 18 godina, • da imaju zdravstvenu sposobnost za zasnivanje radnog odnosa za gore navedeno radno mjesto. Posebni uslovi koje kandidat mora da ispunjava su: • da ima završenu osnovnu školu • minimalno tri (3) mjeseca radnog staža na ovim poslovima Kratak opis poslova: - obavlja poslove radnika na održavanju higijene, - vrši čišćenje i dezinfekciju radnih prostorija odgovarajućim sredstvima, - vrši potpuno spremanje svih prostorija, njihovo zatvaranje i zaključavanje, pri čemu vodi računa o gašenju i isključivanju aparata za zagrijavanje prostora, o gašenju svijetla i zatvaranju slavina za vodu, - skuplja i odlaže smeće iz radnih prostorija, - po potrebi radi u vešeraju - održava zelene površine oko ustanove, - obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja. Radni status: na određeno vrijeme 12 mjeseci, uz probni rad od mjesec dana. Visina osnovne plate cca 596,00 KM Mjesto rada: JU Dom zdravlja Vareš i terenske Ambulante. Broj izvršilaca: jedan (1). III Postupak odabira kandidata vršit će se na osnovu razmatranja dostavljene dokumentacije i održanog intervjua sa svakim od kandidata koji je dostavio urednu, potpunu i blagovremenu prijavu. Kriterij za bodovanje kandidata će biti održani intervju. Intervju će sadržavati i pitanja iz oblasti poznavanja poslova predviđenih radnim mjestom na koje se odnosi prijava kandidata. Svaki kandidat mora ostvariti najmanje 60% od mogućeg broja bodova na održanom intervjuu, da bi se našao na Listi uspješnih kandidata. Ukupan broj bodova koji se može ostvariti po osnovu intervjua, kandidatu će biti saopšten prilikom pristupanja na intervju. IV Uz svojeručno potpisanu prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti i slijedeće dokaze: 1. Diplomu o završenoj školi, 2. Ovjerena i potpisana potvrda izdata od strane poslodavca / pravnog lica gdje je kandidat stekao radni staž, 3. Izvod iz matične knjige rođenih. 4. Uvjerenje o državljanstvu, 5. CIPS-ova potvrda o prebivalištu. Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerena kopija. Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ kao i lične podatke, e-mail adresu, tačnu kontakt adresu i telefon. Tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno. Pod važećim Uvjerenjem o državljanstvu, podrazumijeva se Uvjerenje koje nije starije od 6 mjeseci, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja Uvjerenja od strane nadležnog organa, a ne od datuma ovjere kopije istog, do dana prijave na ovaj oglas. Napomena: Izabrani kandidat će biti u obavezi da, u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljem kandidatu, dostavi ljekarska uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa na navedenom radnom mjestu. Poslodavac ima pravo poništiti Javni oglas, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi. V Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ,, Prijava na Javni oglas za radno mjesto ( navesti koje radno mjesto ) – NE OTVARAJ – otvara Komisija ,, na adresu : JAVNA USTANOVA ,, DOM ZDRAVLJA VAREŠ ,, ul. Zvijezda br. 18 71330 VAREŠ Na poleđini koverte obavezno upisati kontakt informacije kandidata ( ime i prezime i kontakt telefon ). Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će odbaciti. Po okončanju postupka po ovom Javnom oglasu, eventualni povrat dostavljene dokumentacije kandidata vrši se isključivo na osnovu pismenog zahtjeva kandidata koji se dostavlja na protokol JU Dom zdravlja Vareš. VI Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa, koji će biti objavljen u dnevnom listu ,,Oslobođenje“ , web stranici Doma zdravlja Vareš, web stranici osnivača - Općine Vareš i web stranici JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, Zenica, računajući rok od njegove posljednje objave. VII Kontakt osoba za davanje dodatnih obavještenja je Raza Hrvat, broj telefona za dodatno obavještenje je 032/843-034.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaKandidati treba da ispunjava slijedeće opšte uslove za prijem u radni odnos: • da su državljani BiH • da su stariji od 18 godina, • da imaju zdravstvenu sposobnost za zasnivanje radnog odnosa za gore navedeno radno mjesto. Posebni uslovi koje kandidat mora da ispunjava su: • da ima završenu osnovnu školu • minimalno tri (3) mjeseca radnog staža na ovim poslovima
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-09-22
Oglas do2023-09-30
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 14 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »