Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. razredna nastava - puna nastavna norma 2. likovna kultura - 12 časova 3. tehnička kultura - 6 časova 4. građansko obrazovanje - 3 časa 5. kultura i zajednica - 4 časa 6. biologija – 6 časova 7. fizika – 3 časa, 8. defektolog (edukator-rehabilitator) – 50% radne norme, 1.1ožač – puna radna norma
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet-diploma/dokaz o stručnoj spremi.
Položen stručni ispitza radno mjesto pod red. br. 4. iz konkursa, kandidati su dužni dostaviti potvrdu od strane Fakulta o položenom predmetu Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava, ili uvjerenje o uspješno završenom programu certifikacije nastavnika od strane CIVITAS-a.
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika9 izvršioca
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiU skladu sa nastavnim Planom i programom škole
Mjesto rada (općina)JU OŠ „Enver Čolaković“ Breza
Radno vrijemeOdređen broj sati
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe K O N K U R S za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024.godini 1. razredna nastava - puna nastavna norma (u PŠ „Vijesolići“), na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024.godine, 2. likovna kultura - 12 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024.godine, 3. tehnička kultura - 6 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024.godine, 4. građansko obrazovanje - 3 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024.godine, 5. kultura i zajednica - 4 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024.godine, 6. biologija – 6 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024.godine, 7. fizika – 3 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024.godine, 8. defektolog (edukator-rehabilitator) – 50% radne norme, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024.godine. Direktor JU OŠ „Enver Čolaković“ Breza, raspisuje O G L A S za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024.godini 1.1ožač – puna radna norma, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.04.2024.godine. Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnoj školi, Nastavnim planom i programom, Pedagoškim standardima za Osnovnu školu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova JU OŠ „Enver Čolaković“ Breza. Za radno mjesto iz oglasa kandidati trebaju imati završenu stručnu školu (III stepen) za zanimanje ložač centralnog grijanja ili poslužilac toplovodnim kotlovskim postrojenjima ili kotlovničar. Za radno mjesto iz konkursa, pod red.br. 4. kandidati trebaju imati završen nastavnički fakultet te u toku studija položen predmet Građansko obrazovanje/Demokratija i i ljudska prava, što dokazuju potvrdom izdatom od strane Fakulteta ili završen nastavnički fakultet i dodatnu obuku u trajanju od najmanje 35 sati od strane CIVITAS-a, što dokazuju uvjerenjem o uspješno završenom programu certifikacije nastavnika izdatom od strane CIVITAS-a. Zakonom o osnovnoj školi (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 3/18), u članu 76. stav 1. propisano je koja su lica nepodobna za rad sa djecom osnovnoškolskog uzrasta, gdje stoji: “Za rad sa djecom osnovnoškolskog uzrasta nepodoban je radnik škole koji je pravosnažnom presudom osuđen na kazna zatvora za krivično djelo protiv ustavnog poretka, protiv čovječnosti i međunarodnog prava, protiv života i tijela, protiv imovine, protiv dostojanstva lica i morala, protiv braka i porodice, protiv službene i druge odgovorne dužnosti, kao i drugih krivičnih djela koji zbog svoje prirode ne dozvoljavaju rad sa djecom – učenicima, odnosno rad u školi, osim ako je nastupila rehabilitacija po posebnom zakonu”. Uz prijavu na konkurs (koja treba biti svojeručno/vlastoručno potpisana i sadržavati kraću biografiju (CV, kontakt telefon), kandidati će dostaviti obavezne i dodatne dokumente u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona broj: 10-34-7779/22. od 16.05.2022. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/22), a koji su već objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba. Kandidati su dužni priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata. a)Obavezni dokumenti: -izvod iz matične knjige rođenih (koji nema ograničen rok važenja), -uvjerenje o državljanstvu (da nije starije od 6 mjeseci, računajući od datuma izdavanja), -diploma/dokaz o stručnoj spremi. -za radno mjesto pod red. br. 4. iz konkursa, kandidati su dužni dostaviti potvrdu od strane Fakulta o položenom predmetu Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava, ili uvjerenje o uspješno završenom programu certifikacije nastavnika od strane CIVITAS-a. b)Dodatni dokumenti: -rješenje o o proglašenju tehnološkim viškom, -uvjerenje o položenom stručnom ispitu, -uvjerenje Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona o dužini ćekanja naposao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme, -uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi (za radna mjesta iz konkursa), -uvjerenje, potvrda ili drugi adekvatan ovjereni akt visokoškolske ustanove kao dokaz o ostvarenoj izvrsnosti tokom školovanja (za radna mjesta iz konkursa), -odgovarajuća potvrda izdata od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, -uvjerenje, potvrda ili dokaz o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa članom 34.Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine. c)Dodatni dokumenti za osobe iz člana 15. stav 1. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica: -rješenje nadležne gradske/općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, -rješenje/uvjerenje nadležne gradske/općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca, -rješenje/uvjerenje nadležne gradske/općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, -uvjerenje Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe ili važeći ugovor o radu na određeno vrijeme u školi koji se uzima u obzir samo za ljetne konkurse zbog isteka vremenskog roka na koji je zaključen, -uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, -posljednje rješenje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov radni odnos nije prestao njihovom krivicom ili da im je nakon prestanka radnog odnosa isplaćena otpremnina, -osobe u statusu civilne žrtve rata obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i uvjerenje kojim se potvrđuje statutus civilne žrtve rata, -osobe kojima je utvrđen status invalida, obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i uvjerenje resorne službe kojim se potvrđuje status invalidne osobe, -osobe kojima je utvrđen status logorašaa, obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i dokaz koji se potvrđuje status logoraša. Kandiati koji imaju utvrđen status tehnološkog viška u školama na području Zeničko-dobojskog kantona uz prijavu na konkurs/oglas, prilažu samo rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području Zeničko-dobojskog Kantona i odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Izabrani kandidati (osim kandidata u statusu utvrđenog tehnološkog viška) dužni su prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, kao i uvjerenje o nekažnjavanju, koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci. Izabrani kandidati će prije zakljućenja ugovora o radu dostaviti obavještenje iz CIPS-a (MUP) o evidenciji prebivališta-boravišta (sa važećim podacima). U roku od 30 dana od dana stupanja na rad, izabrani kandidati će se upoznati sa pozitivnim propisima iz oblasti radnih odnosa. Bodovanje kandidata će se izvršiti na osnovu Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/22), Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane NPP-om, prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Uputstvom Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2023/2024.godini (broj: 10-34-7888-1/23. od 29.05.2023. godine). Kandidati po konkursu, koji ne ispunjavaju uvjete propisane stručne spreme dužni su priložiti uvjerenje Fakulteta o godini studija i uvjerenje Fakulteta o položenim ispitima. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana, od dana objavljivanja. Konkurs/oglas će biti objavljen u listu/izdanju „Naša riječ“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave na konkurs/oglas sa dokazima u zatvorenoj koverti (sa naznakom „prijava na konkurs/oglas“) potrebno je dostaviti putem pošte na adresu JU OŠ „Enver Čolaković“ Breza, ul. Šehidska br. 32, Breza 71370, BiH, ili predati lično u Školu radnim danom u vremenu od 9,00 do 11,00 sati. Na poleđini koverte u kojoj se nalazi prijava na konkurs/oglas potrebno je navesti ime i prezime kandidata i taćnu adresu. Nakon isteka žalbenog roka kandidati koji nisu primljeni imaju obavezu, u što kraćem roku, lično preuzeti dostavljena dokumenta.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika a)Obavezni dokumenti: -izvod iz matične knjige rođenih (koji nema ograničen rok važenja), -uvjerenje o državljanstvu (da nije starije od 6 mjeseci, računajući od datuma izdavanja), -diploma/dokaz o stručnoj spremi. -za radno mjesto pod red. br. 4. iz konkursa, kandidati su dužni dostaviti potvrdu od strane Fakulta o položenom predmetu Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava, ili uvjerenje o uspješno završenom programu certifikacije nastavnika od strane CIVITAS-a. b)Dodatni dokumenti: -rješenje o o proglašenju tehnološkim viškom, -uvjerenje o položenom stručnom ispitu, -uvjerenje Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona o dužini ćekanja naposao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme, -uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi (za radna mjesta iz konkursa), -uvjerenje, potvrda ili drugi adekvatan ovjereni akt visokoškolske ustanove kao dokaz o ostvarenoj izvrsnosti tokom školovanja (za radna mjesta iz konkursa), -odgovarajuća potvrda izdata od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, -uvjerenje, potvrda ili dokaz o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa članom 34.Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine. c)Dodatni dokumenti za osobe iz člana 15. stav 1. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica: -rješenje nadležne gradske/općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, -rješenje/uvjerenje nadležne gradske/općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca, -rješenje/uvjerenje nadležne gradske/općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, -uvjerenje Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe ili važeći ugovor o radu na određeno vrijeme u školi koji se uzima u obzir samo za ljetne konkurse zbog isteka vremenskog roka na koji je zaključen, -uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, -posljednje rješenje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov radni odnos nije prestao njihovom krivicom ili da im je nakon prestanka radnog odnosa isplaćena otpremnina, -osobe u statusu civilne žrtve rata obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i uvjerenje kojim se potvrđuje statutus civilne žrtve rata, -osobe kojima je utvrđen status invalida, obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i uvjerenje resorne službe kojim se potvrđuje status invalidne osobe, -osobe kojima je utvrđen status logorašaa, obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i dokaz koji se potvrđuje status logoraša. Kandiati koji imaju utvrđen status tehnološkog viška u školama na području Zeničko-dobojskog kantona uz prijavu na konkurs/oglas, prilažu samo rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području Zeničko-dobojskog Kantona i odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-11-14
Oglas do2023-11-22
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 8 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »