Pregled oglasa

Traženo zanimanjepsiholog
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet- Dokaz o stručnoj spremi
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiU skladu sa radnim mjestom
Mjesto rada (općina)J.U.Osnovna škola «Gostović»Gostović
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePredmet: Objava konkursa, traži se Molimo Vas da u Vašem listu „Naša riječ“ dana 21.11.2023 godine ( utorak ) objavite konkurs slijedeće sadržine: Na osnovu člana 72. i člana 94. Zakona o osnovnoj školi ( “Službene novine Ze-do kantona“ broj: 3/18 ) , Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona broj: 10-34-7779/22 od 16.05.2022. godine ( „Službene novine Ze-do kantona“ broj 10/22 ), člana 13. Pravilnika o radu JU Osnovne škole \"Gostović\" , Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona broj: 10-34-8855-42-2/23 od 10.11.2023. godine, Odluke Školskog odbora JU Osnovne škole „Gostović“ broj: 770/23 od 03.11.2023. godine, raspisuje se K O N K U R S za popunu upražnjenog radnog mjesta u školskoj 2023/2024. godini Konkurs se raspisuje za upražnjeno radno mjesto psiholog, puna radna norma Za upražnjeno radno mjesto psiholog radni odnos bi se zasnovao na određeno vrijeme, do povratka radnice s porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 15.08.2024. godine. Za navedeno radno mjesto, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnoj školi Ze-do kantona, Pedagoškim standardima za osnovnu školu i Nastavnim planom i programom za osnovnu školu. Uz svojeručno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom i brojem telefona , kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju ( original ili ovjerenu kopiju ): - Dokaz o stručnoj spremi - Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci ) - Izvod iz matične knjige rođenih - Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove kao i uvjerenje o nekažnjavanju dostavlja se po izvršenom izboru kandidata prije stupanja na posao koje ne može biti starije od 6 mjeseci. Pored obavezne dokumentacije, kandidati koji se prijave na konkurs potrebno je da dostave dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje svih kandidata u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona broj: 10-34-7779/22 od 16.05.2022. godine ( „Službene novine Ze-do kantona“ broj 10/22 ) a koji su objavljeni na službenoj web stranici Zeničko-dobojskog kantona:www.zdk.ba. Kandidati su dužni priložiti original ili ovjerenu kopiju svih dostavljenih dokumenata . Prioritet kod izbora za popunu upražnjenih radnih, prije samog bodovanja, imaju osobe proglašene tehnološkim viškom u školama na području Ze-do kantona, u skladu sa Programom za zbrinjavanje tehnološkog viška , broj: 10-34-12591/11., od 03.06.2011. godine, kao i Izmjena i dopuna Okvirnog programa za zbrinjavanje mogućeg tehnološkog viška radnika u osnovnim i srednjim školama na području Ze-do kantona ( „Sl. novine Ze-do kantona“ broj 8/17 ) i primaju se do kraja školske godine. Osobe koje se prijavljuju kao tehnološki višak uz zahtjev za prijem u radni odnos po raspisanom konkursu prilažu samo rješenje o utvrdenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području Zeničko-dobojskog Kantona i odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje FBiH. Ukoliko se prijavi veći broj osoba proglašene tehnološkim viškom u školama na području Ze-do kantona , po istom osnovu prednosti, biraće se kandidat sa dužim radnim stažom u ustanovama odgoja i obrazovanja , kao i institucijama nadležnim za odgoj i obrazovanje. Za osobe u statusu utvrđenog tehnološkog viška, prilikom prijema u radni odnos, iste imaju obavezu da se neposrednom pisanom izjavom izjasne o činjenici prihvatanja ponuđenog posla. Prioritet pod jednakim uvjetima prilikom prijema u radni odnos imaju osobe u skladu sa članom 15. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/14), i to: ratni vojni invalid, demobilizirani branilac i član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, kao i svih odgovarajućih podzakonskih akata i drugih provedbenih propisa koji bliže uređuju ova pitanja. Ukoliko se na isto radno mjesto, po ovom osnovu, prijavi više osoba iz navedenog člana 15. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, i ostvare isti broj bodova, između takvih kandidata, prednost se daje djetetu šehida poginulog, umrlog i nestalog branioca. Prioritet u zapošljavanju ostvaruju i osobe sa utvrđenim statusom civilne žrtve rata, kao i osobe sa utvrđenim invaliditetom, te osobe sa statusom logoraša sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona. Kandidati su dužni priložiti original ili ovjerene kopije svih navedenih dokumenata.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni. Dokumentacija za kandidate neće se vraćati , a kandidati koji ne budu primljeni dokumentaciju mogu podići kod sekretara škole u roku od 8 ( osam ) dana po okončanju konkursne procedure.Poslije tog roka škola nema obavezu čuvanja dokumentacije. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u listu „Naša riječ“. Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti isključivo poštom na adresu: JU Osnovna škola „Gostović“, 72224 Čardak, sa naznakom „Prijava na konkurs“. Obavezno u prijavi navesti kontakt telefon.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika- Dokaz o stručnoj spremi - Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci ) - Izvod iz matične knjige rođenih - Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove kao i uvjerenje o nekažnjavanju dostavlja se po izvršenom izboru kandidata prije stupanja na posao koje ne može biti starije od 6 mjeseci.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-11-17
Oglas do2023-11-25
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 14 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »