Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Referent za poslove porodične zaštite, VSS, na neodređeno vrijeme, 1 (jedan) izvršilac, bez ugovaranja probnog rada. 2. Psiholog, VSS, na neodređeno vrijeme, 1 (jedan) izvršilac, bez ugovaranja probnog rada.
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)Javna ustanova Centar za socijalni rad Kakanj
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeVI Potrebna dokumentacija Kandidati za prijem u radni odnos po ovom javnom oglasu dužni su uz prijavu da dostave sljedeću oglasnu dokumentaciju: a) Prijavu na javni oglas (svojeručno potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt podacima; b) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 (šest) mjeseci); c) Izvod iz matične knjige rođenih (ako na obrascu nema naznake da su bez roka važenja, isti ne mogu biti stariji od 6 mjeseci); d) CIPS-ovo obavještenje o prijavi prebivališta, e) Ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da je kandidat fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandiduje, f) Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; g) Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno, da nije pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nije odbio povinovati se naredbi da se pojavi pred Tribunalom, ovjerena u opštinskom organu uprave (ovjerena kod nadležnog organa); h) svjedočanstvo-diploma o stečenoj stručnoj spremi navedenoj u posebnim uslovima za radno mjesto, te rješenje o nostrifikaciji, ukoliko je navedena isprava stečena van Bosne i Hercegovine nakon 06. 04.1992. godine. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja; a) potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu, b) dokaze iz Napomene II ovog Javnog oglasa ukoliko kandidat ostvaruje pravo prioriteta pri zapošljavanju. Napomena I: Kandidati nisu dužni da u konkursnoj dokumentaciji dostave dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova na koje se kandidiraju (ljekarsko uvjerenje) niti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, te dokaze će pribaviti i dostaviti samo izabrani kandidat u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata,. Potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje uslova navedenih u konkursu (originali ili ovjerene fotokopije, ne može biti starija od 6 (šest) mjeseci do dana prijave na oglas. Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije. Izjava mora biti ovjerena kod nadležnog organa. Napomena II U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, u skladu sa odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i dlanova njihovih porodica, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima će imati kandidat samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće uslove: - da je demobilizirani branilac i član porodice demobiliziranog branioca, član porodice šehida - poginulog branioca, član porodice poginulog, umrlog i nestalog branioca, ratni vojni invalid i član njegove porodice, dobitnik ratnih priznanja i odlikovanja i ĉlan porodice poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, - da je nezaposleno lice, uz napomenu da lice koje se nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje ne može ostvariti prednost pri zapošljavanju kojem je radni odnos, zasnovan po osnovu ranije ostvarene prednosti pri zapošljavanju, prestao njegovom krivicom ili je po prestanku radnog odnosa ostvario pravo na otpremninu, Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza: - Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od datuma objavljivanja ovog Javnog oglasa, - Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva: demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca; člana porodice šehida – poginulog branioca; člana porodice poginulog, umrlog i nestalog branioca; ratnog vojnog invalida i člana njegove porodice; dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i ĉlana porodice poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja. VII Ostale napomene Komisija koju imenuje direktor, provodi postupak prijema u radni odnos po javnom oglasu. Kandidati koji budu ispunjavali tražene uslove će biti pozvani na stručni pisani i usmeni ispit poznavanja relevantnih propisa za obavljanje poslova za oba predmetna radna mjesta iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, oblasti bračnih i porodičnih odnosa, oblasti prava i dužnosti roditelja i djece, oblasti zaštite i postupanja sa djecom i maloljetnicima kao i sa djecom ometenom u psiho-fizičkom razvoju i upravni postupak. Komisija će o vremenu i mjestu i načinu održavanja intervjua odnosno pisanog i usmenog stručnog ispita obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. Komisija će izvršiti bodovanje - rangiranje kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, a na osnovu kriterija. Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su: znanje iz navedenih oblasti i literature, komunikacijske vještine i sposobnost timskog rada, gdje će se svaki član komisije vršiti bodovanje kandidata. U postupku izbora kandidata poslodavac će isključivo komunicirati sa kandidatom pisanim putem. Najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja odluke o prijemu u radni odnos, u pisanom obliku će se obavijestiti svi prijavljeni kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto za koje je provedena procedura prijema u radni odnos. Potrebna literatura za pomenute oblasti: • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine FBiH“ ,broj: 36/99; 54/04; 39/06; 14/09); • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/07, 13/11, 14/12- Autentično tumačenje, 3/15, 2/16 i 3/17-Autentično tumačenje i 16/22) ; • Porodični zakon „Službene novine Federacije BiH“, br. 35/ 05 , 41/05 i 35/14) • Zakon o upravnom postupku FBiH (\"Sl. novine Federacije BiH\", broj: 2/98, 48/99 i 61/22); • Krivični zakon FBiH („Sl. novine FBiH“ broj 36/03)- glava X; • Zakon o krivičnom postupku FBiH („Službene novine FBiH“ broj 35/03, izmjene i dopune br. 37/03; 6/03; 78/04; 28/05; 55/06; 27/07; 53/07; 9/09) - glava XXVII; • Krivični zakon BiH (\"Službeni glasnik Bosne i Hercegovine\", br. 3/2003, 32/2003 - ispravka 37/2003, 54/2004, 61/2004, 30/2005, 53/2006, 55/2006, 8/2010, 47/2014, 22/2015, 40/2015, 35/2018 i 46/21 od 27.7.2021. – (Odluka Visokog predstavnika za BiH) - Glava X, • Zakon o krivičnom postupku BiH (\"Službeni glasnik Bosne i Hercegovine\", br. 3/2003, 32/2003 - ispr, 36/2003, 26/2004, 63/2004, 13/2005, 48/2005, 46/2006, 29/2007, 53/2007, 58/2008, 12/2009, 16/2009, 53/2009 - dr. zakon, 93/2009, 72/2013 i 65/2018)- Glava XXVI, • Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku („Sl. novine FBiH“ broj 7/2014 i 74/2020), • Zakon Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera“ (Službeni glasnik BiH“ broj 22/16), • Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ , broj: 96/19); • Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br.52/22). VIII. Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja . Prijave sa traženim dokumentima uz naznaku - redni broj radnog mjesta, naziv radnog mjesta potrebno je dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: JU Centar za socijalni rad Kakanj, Ul. 309. Brdske brigade br.13 Kakanj 72240 Na koverti naznačiti: „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS.“ Napomene: - Oglasna komisija ispituje blagovremenost, urednost i potpunost prijava, te ispunjenost uslova iz oglasa. Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove, neće biti uzete na razmatranje. - Po okončanju procedure po oglasu, dokumenta priložena prijavi neće se vraćati kandidatima. - Za sva dodatna obavještenja pozvati na broj telefona: 032-553-076.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaIII Osnovna neto plaća radnog mjesta Koeficijenta složenosti poslova za radno mjesto pod rednim brojem 1. je 2,60. Koeficijenta složenosti poslova za radno mjesto pod rednim brojem 2. je 3,00 IV Kratak opis poslova iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove Na poziciji pod rednim brojem 1. Referent za poslove porodične zaštite, između ostalih poslova, obavljaju se i sljedeći poslovi: Na zahtjev stranke, ovlašćene osobe ili po službenoj dužnosti pokreće, vodi upravni postupak i izrađuje rješenja u: - u postupku razvoda braka ako ne postoji sporazum bračnih partnera, sa kim će živjeti njihovo maloljetno dijete ili dijete nad kojim se ostvaruje roditeljsko staranje nakon punoljetstva, o njegovim ličnim odnosima sa roditeljem sa kojim neće živjeti, o njegovom izdržavanju i o ostalim sadržajima roditeljskog staranja do pravosnažne odluke suda o razvodu braka; - postupku priznavanja prava na novčanu pomoć ženi - majci koja nije u radnom odnosu. Po službenoj dužnosti pred nadležnim sudom pokreće postupke i zastupa Centar u postupcima: - bračnih sporova; - ostvarivanje prava na međusobno izdržavanje djece, roditelja i drugih srodnika koji prema odredbama zakona imaju tu dužnost i pravo; - izvršenja odluke o izdržavanju djece, roditelja i drugih srodnika. Obavlja sve poslove utvrđene zakonom iz nadležnosti Centra vezane za nasilje u porodici. U okviru svoga referata obavlja i sljedeće poslove: - kontinuirano prati prilike u porodici, pruža pomoć u saniranju bračnih i porodičnih odnosa, te predlaže potrebne mjere, - po zahtjevu suda, drugih ustanova i institucija izlazi na teren, sagledava porodične i socio-ekonomske prilike porodice i izrađuje nalaz i mišljenja socijalnog radnika sa prijedlogom mjera - socijalna anamneza, - na zahtjev psihologa i referenta koji vodi postupak usvojenja izlazi na teren, sagledava porodične i socio-ekonomske prilike porodice i izrađuje nalaz i mišljenja socijalnog radnika sa prijedlogom mjera - socijalna anamneza, - po službenoj dužnosti i na zahtjev suda izlazi na teren, sagledava porodične i socio-ekonomske prilike porodice u postupcima razvoda braka i izrađuje nalaz i mišljenja socijalnog radnika sa prijedlogom mjera - socijalna anamneza, - na poziv suda prisustvuje na raspravama ispred Centra vezano za razvod braka, povjeru djece, kontaktiranje i međusobno izdržavanje djece, roditelja i drugih srodnika i u drugim postupcima iz domena svoga referata, - radi na omogućavanju viđanja djeteta sa drugim roditeljem u postupku saniranja porodičnih prilika po pozivu suda ili drugog organa, - prisustvuje u postupcima izvršenja iz oblasti prava i dužnosti roditelja i djece kao i u drugim postupcima izvršenja, - vodi evidencije vezane za izdražavanje kao i druge evidencije iz domena svoga referata, - odgovara za izvršenje poslova datih ovim opisom, - obavlja i druge poslove po nalogu direktora Centra. Na poziciji pod rednim brojem 2. Psiholog, između ostalih poslova, obavljaju se i sljedeći poslovi: U okviru postupaka vezanih za rad sa odgojno zapuštenom djecom i maloljetnim počiniocima prekršaja i maloljetnim počiniocima krivičnih djela, obavlja sljedeće poslove: - radi s rizičnim porodicama te učestvuje u detekciji djece i omladine s poremećajima u ponašanju s ciljem spriječavanja i suzbijanja maloljetničke delikvencije, - vrši procjene djece i omladine za potrebe davanja mišljenja, prijedloge odgojnih preporuka i mjera tužilaštvu i sudu te učestvuje u postupcima suda vezanim za maloljetne počinioce prekršaja i maloljetne počinioce krivičnih djela kao i postupcima suda za krivična djela počinjena na štetu djece i maloljetnika, - na traženje policijske uprave po potrebi prisustvuje istražnom postupku s djecom i omladinom počiniteljima krivičnih djela u policijskoj stanici, kao i u slučajevima kada je počinjeno krivično djelo na štetu djeteta, - izrađuje Plan i program provođenja mjera sa maloljetnikom, - provodi izrečene odgojne preporuke i odgojne mjere maloljetniku, - vrši i druge poslove iz nadležnosti Centra propisane zakonom vezane za postupke i rad sa odgojno zapuštenom djecom, maloljetnim počiniocima prekršaja i maloljetnim počiniocima krivičnih djela. Po službenoj dužnosti pred nadležnim sudom pokreće postupke i prisustvuje ročištima u postupcima iz oblasti prava i dužnosti roditelja i djece (oduzimanje roditelju prava da živi sa djetetom, oduzimanje roditeljskog staranja, mjere osiguranja na imovini roditelja i druge postupke pred sudom utvrđene zakonom u cilju zaštite interesa djece). Po službenoj dužnosti pokreće i provodi upravni postupak i donosi rješenje: - o nadzoru nad ostvarivanjem roditeljskog staranja, - i druge postupke vezane za zaštitu prava djeteta. U okviru svog referata obavlja i sljedeće poslove: - na zahtjev suda i tužilaštva izrađuje psihološki nalaz i mišljenje u postupcima razvoda braka i postupcima iz oblasti prava i dužnosti roditelja i djece, - prisustvuje ročištima kod suda u postupcima iz oblasti prava i dužnosti roditelja i djece, ulaže pravna sredstva u cilju zaštite interesa djece; - po potrebi prisustvuje u postupcima izvršenja iz oblasti prava i dužnosti roditelja i djece kao i u drugim postupcima izvršenja; - radi sa djecom ometenom u psiho-fizičkom razvoju i obavlja poslove vezane za kategorizaciju djece i omladine ometene u psiho-fizičkom razvoju utvrđene zakonom, - obavlja poslove propisane zakonom vezane za nadzor nad ostvarivanjem roditeljskog staranja - obavlja poslove neposrednog staratelja po službenoj dužnosti; - obavlja i sve druge poslove iz oblasti prava i dužnosti roditelja i djece; - izrađuje mišljenje u vezi zaključenja maloljetničkog braka; - izrađuje mišljenje u vezi izdavanja putnih isprava za maloljetna lica; - obavlja i sve druge poslove vezane za postupke koje vodi, utvrđene zakonom i zakonskim propisima; - radi i druge poslove po nalogu direktora Centra. V Uslovi Opći uslovi: Kandidati koji se prijavljuje na oglas moraju ispunjavati sljedeće opće uslove: a) da je državljanin Bosne i Hercegovine, b) da je stariji od 18 godina, c) da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, d) da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove, e) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine), f) da se protiv njega ne vodi krivični postupak. Posebni uslovi: Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidat za poziciju 1. Referent za poslove porodične zaštite, treba da ispunjava i posebne uslove i to: - VSS - VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja fakulteta - odsjek za socijalni rad; - 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja. Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidat za poziciju 2. Psiholog, treba da ispunjava i posebne uslove i to: - VSS - VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja fakulteta - odsjek za psihologiju; - 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-11-30
Oglas do2023-12-08
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 3 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »