Pregled oglasa

Traženo zanimanje„Pomoćni očitač“, u Službi za evidenciju, očitanje, AOP, obračun i informacije, 1 (jedan) izvršilac
Tražena školska spremaNekvalifikovani radnik (NK)
Završena škola / fakultetPročitati u daljnjem dijelu konkursa
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JP „ViK“ d.o.o. Zenica
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeJAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, u JP „ViK“ d.o.o. Zenica, uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca I Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uslov probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na radno mjesto: „Pomoćni očitač“, u Službi za evidenciju, očitanje, AOP, obračun i informacije, 1 (jedan) izvršilac II Opisi poslova iz člana 1. Javnog oglasa glasi: “Pomoćni očitač”: obavlja poslove na terenu sa očitačem: podiže poklopac i ulazi u vodomjerno okno, očitava vodomjer i očitano stanje saopštava očitaču, čisti vodomjerno okno od mehaničkih nečistoća i po potrebi izbacuje vodu iz vodomjernog okna ukoliko nije neophodan angažman specijalne opreme ili mašina, zajedno s očitačem vrši blagovremenu i kvalitetnu pripremu podjele računa u skladu s planom i uputama pretpostavljenog rukovodioca, savjesno i blagovremeno vrši podjelu – uručenje računa za uslugu isporuke vode i uslugu odvodnje otpadnih voda korisnicima i druge račune po nalogu pretpostavljenog rukovodioca, kontinuirano provjerava tačnost evidentiranih podataka o potrošačima ( naziv potrošača, adresa, broj vodomjera i sl.) sa stvarnim stanjem na terenu, a sve neusklađenosti prijavljuje pismeno na protokol preduzeća, očitaču saopštava sve uočene nepravilnosti u vodomjernom oknu: neispravne vodomjere za zamjenu, kvarove u vodomjernom oknu, tehnički i sanitarno neispravna vodomjerna okna, ilegalni priključci – štucne, i sl., uručuje naloge za isključenje iz gradske vodovodne mreže, primjenjuje mjere zaštite na radu i PPZ, odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija, obavlja i druge poslove prema ukazanoj potrebi po naređenju neposrednog rukovodioca. Osnovna plaća radnog mjesta iznosi: 779,76KM. III Prijava na Javni oglas vrši se pisanom prijavom koja mora biti potpisana od strane kandidata. Kandidati koji se prijavljuju na Javni oglas moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove i to:
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaa) OPŠTI USLOVI - da je stariji od 18 godina, - da je državljanin BiH i da ima prebivalište u BiH, - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje (dostavit će onaj kandidat koji bude izabran u roku od 15 dana od dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru, odnosno okončanja oglasne procedure). b) POSEBNI USLOVI - da ima završen NSS, II stepen stručne spreme, osnovna škola. IV Uz prijavu na Oglas, kandidati su dužni dostaviti: - potpisanu prijavu na Oglas, koja obavezno sadrži: prezime i ime, adresu prebivališta, kontakt telefon i e-mail, naziv radnog mjesta iz Javnog oglasa na koje se podnosi prijava, spisak dokumentacije koja se prilaže uz prijavu, datum prijave, potpis kandidata, - uvjerenje o državljanstvu, - izvod iz matične knjige rođenih (rodni list), - potvrdu o prebivalištu – CIPS, - diplomu o završenom školovanju, kao dokaz o stručnoj spremi. V Uz prijavu na Javni oglas, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 (šest) mjeseci, osim za rodni list, računajući do dana objave Javnog oglasa. Kandidati uz prijavu, osim potrebnih dokumenata, mogu dostaviti i druge dokumente koji mogu uticati na izbor kandidata, kao što je pripadnost jednoj od niže navedenih kategorija, i to: - porodica bez prihoda (dokaz: kućna lista sa potvrdama o nezaposlenosti izdatu od strane nadležnog zavoda za zapošljavanje, kopiju zdravstvene knjižice za članove koji nisu prijavljeni kod navedenog zavoda, potvrdu o redovnom školovanju), - porodica poginulih boraca odnosno porodice šehida i RVI (dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog ministarstva), - demobilisani branilac, u smislu Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine BiH”, br. 54/19), dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog ministarstva i službe za zapošljavanje da se nalazi na listi nezaposlenih lica. Kandidati koji dostave dokumenta kojim dokazuju pripadnost jednoj od kategorija iz ove tačke, imat će prednost u odnosu na istorangiranog kandidata. Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove (što dokazuju priloženom dokumentacijom), u skladu sa Procedurom o provođenju postupka prijema u radni odnos u JP “ViK” d.o.o. Zenica, broj: 101-12514/23 ŠS od 26.10.2023. godine, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos, obavit će intervju. Intervju za poslove iz člana 2. Oglasa se obavlja na način da svaki član Komisije postavlja po 2 (dva) pitanja svakom kandidatu, koja će biti ista za sve kandidate. Kandidati će biti ocjenjivani ocjenama od 1 do 5, a rezultat će biti zbir bodova koji su dali svi članovi Komisije, podijeljen sa brojem članova Komisije. Kandidati će o terminu i mjestu održavanja intervjua, biti obaviješteni dostavom skenirane obavijesti na e-mail adresu kandidata najmanje 5 (pet) dana prije održavanja intervjua, a ista obavijest bit će postavljena na web stranici i oglasnoj ploči Preduzeća. Nakon održanog intervjua, Komisija u skladu sa postignutim ocjenama na testiranju sastavlja Izvještaj i utvrđuje Listu uspješnih kandidata i iste dostavlja direktoru preduzeća. Ako kandidat ne pristupi intervjuu u tačno zakazanom terminu i mjestu, smatrat će se da je odustao od daljnje oglasne procedure. Za sva dodatna obavještenja možete se obratiti na telefon broj: 032/209-337. VI Neuredne, nepotpune i neblagovremen prijave, Komisija će odbaciti zaključkom koji se dostavlja na adresu podnosioca prijave. Sa kandidatom koji bude primljen u radni odnos na prijavljeno radno mjesto, zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada od 3 (tri) mjeseca. U slučaju da kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze odrađivanja otkaznog roka. U tom slučaju direktor preduzeća, će donijeti odluku o prijemu u radni odnos sljedećeg kandidata sa Liste uspješnih kandidata. VII Kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto, bit će obaviješteni pisanim putem na adresu prebivališta o izboru kandidata za prijem u radni odnos, sa poukom o pravnom lijeku, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja odluke o prijemu u radni odnos izabranog kandidata. VIII Obavijest o Javnom oglasu bit će objavljena u dnevnom listu „Dnevni avaz“, a integralni tekst Javnog oglasa bit će objavljen na web stranici Grada Zenica, web stranici JP „ViK“ d.o.o. Zenica i bit će dostavljen JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, koja je dužna integralni tekst Javnog oglasa objaviti isti dan na svojoj web stranici. Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave. Prijave sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti, lično na protokol u sjedište preduzeća ili preporučenom poštom na adresu: Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, Ulica Bistua Nuova br.17 „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ na radno mjesto pod nazivom: „______________“ Neuredne, nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. Kandidati koji ne budu pozvani na intervju odnosno kandidati koji nisu izabrani, mogu preuzeti svoju dokumentaciju u sjedištu preduzeća, uz predočenje lične karte.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-12-01
Oglas do2023-12-09
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 3 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »