Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Nastavnik/ca njemačkog jezika - 2 časa sedmično, na određeno radno vrijeme do povratka uposlenice sa porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 01.07.2024. godine, 2. Nastavnik/ca engleskog jezika –puna nastavna norma, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024. godine, 3. Nastavnik/ca matematike – 12 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024.godine, 4. Nastavnik/ca muzičke kulture- 1 čas sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15. 08. 2024. godine, 5. Nastavnik/ca likovne kulture – 3 časa sedmično, na određeno radno vrijeme do povratka uposlenice sa porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 14.02.2024. godine, 6. Nastavnik/ca kulture življenja – 2 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024. godine 7. Nastavnik/ca osnova tehnike - 6 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024. godine.
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetPročitati u ostalom dijelu oglasa
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina) OSNOVNA ŠKOLA “ MULA MUSTAFA BAŠESKIJA “ DONJE MOŠTRE Visoko
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe K O N K U R S za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2023/2024. godinu I 1. Nastavnik/ca njemačkog jezika - 2 časa sedmično, na određeno radno vrijeme do povratka uposlenice sa porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 01.07.2024. godine, 2. Nastavnik/ca engleskog jezika –puna nastavna norma, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024. godine, 3. Nastavnik/ca matematike – 12 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024.godine, 4. Nastavnik/ca muzičke kulture- 1 čas sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15. 08. 2024. godine, 5. Nastavnik/ca likovne kulture – 3 časa sedmično, na određeno radno vrijeme do povratka uposlenice sa porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 14.02.2024. godine, 6. Nastavnik/ca kulture življenja – 2 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024. godine 7. Nastavnik/ca osnova tehnike - 6 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024. godine. II Pored općih uslova propisanih Zakonom, svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove u pogledu stručne spreme utvrđene NPP i Zakonom o Osnovnoj školi ZE-DO kantona. Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom, svi kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene kopije kod nadležnog organa): 1. Dokaz o stručnoj spremi (diploma/uvjerenje o diplomiranju i dodatak diplomi/prepis ocjena), 2. Izvod iz matične knjige rođenih, 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 4. Ljekarsko uvjerenje (dostaviti prije stupanja na posao, ne starije od 6 mjeseci). 5. Uvjerenje o nekažnjavanju (dostaviti prije stupanja na posao, ne starije od 6 mjeseci). III Kandidati trebaju dostaviti traženu i propisanu dokumentaciju u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona, broj: 10-34-7779/22 („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 10/22 od 20.05.2022.g.), a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba. Navedeni dokumenti koji su kandidati obavezni priložiti uz prijavu na konkurs, kao i propisani dodatni dokumenti prema Kriterijima, treba da budu u ovjerenoj fotokopiji kod nadležnog organa. IV Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom i navedenim Kriterijima. V Ako se na konkurs ne prijave stručni nastavnici prijem će se izvršiti prema Uputstvu za angažovanje nestručnih nastavnika u redovnoj i instruktivnoj nastavi školske 2023/2024. godine, broj: 10-34-7888-1/23 od 29.05.2023.godine. Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stručne spreme trebaju dostaviti slijedeće ovjerene kopije dokumenata: Uvjerenje fakulteta o godini studija, Uvjerenje o položenim ispitima. VI Prijave slati u zatvorenoj koverti na adresu: OŠ “Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, 71305 Donje Moštre, Visoko, sa naznakom „Prijava na konkurs – obavezno navesti radno mjesto na koje se konkuriše“ Na koverti OBAVEZNO navesti ime, prezime, punu adresu, kontakt telefon i e-mail adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji ne budu primljeni svoju dokumentaciju ukoliko žele mogu podići u Sekretarijatu škole najdalje u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke, a ista im se neće vraćati poštom. Poslije ostavljenog roka škola nema obavezu čuvanja dokumentacije.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaPored općih uslova propisanih Zakonom, svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove u pogledu stručne spreme utvrđene NPP i Zakonom o Osnovnoj školi ZE-DO kantona. Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom, svi kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene kopije kod nadležnog organa): 1. Dokaz o stručnoj spremi (diploma/uvjerenje o diplomiranju i dodatak diplomi/prepis ocjena), 2. Izvod iz matične knjige rođenih, 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 4. Ljekarsko uvjerenje (dostaviti prije stupanja na posao, ne starije od 6 mjeseci). 5. Uvjerenje o nekažnjavanju (dostaviti prije stupanja na posao, ne starije od 6 mjeseci).
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-12-05
Oglas do2023-12-13
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 3 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »