Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Ekonomista -1 izvršilac (do povratka zaposlenice sa bolovanja) 2. Kuharski pomoćnik -1 izvršilac (do 31.12.2024. godine)
Tražena školska spremaNiže stručno obrazovanje (NSS)
Završena škola / fakultetPročitati u dijelu konkusa
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR «AQUATERM» OLOVO sa sjedištem u Olovu
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 1. Ekonomista -1 izvršilac (do povratka zaposlenice sa bolovanja) 2. Kuharski pomoćnik -1 izvršilac (do 31.12.2024. godine) 1. Ekonomista -1 izvršilac (do povratka zaposlenice sa bolovanja) status: 1 izvršilac na određeno vrijeme probni rad: 1 mjesec kratak opis poslova: - svakodnevno zaključuje blagajnu putem blagajničkih izvještaja, - kompletira dokumentaciju blagajne uz blagajnički dnevnik i finansijski nalog te istu odlaže u arhivu, - vrši sve uplate i isplate novčanih sredstava blagajne, - zaprima pazare i priprema za polog na žiro-račun ustanov,e - uradi prenos mjesečnog gotovinskog prometa blagajne u PDV-e prijavu, nakon čega uradi pregled interne kontrole PDV-a i isti predaje šefu računovodstva, - zaprima kompletnu dokumentaciju sa Recepcije i Šanka na osnovu koje vrši obradu faktura, - vrši pregled, kopiranje i prilog iste uz fakture u dva primjerka (za kupce i arhivu ustanove), - uradi prenos mjesečnog prometa po izlaznim fakturama u PDV-e prijavu, nakon čega uradi pregled, itd. Mjesto rada: Olovo Visina osnovne plate: cca 1.210,00 KM 2. Kuharski pomoćnik -1 izvršilac (do 31.12.2024. godine) status: 1 izvršilac na određeno vrijeme probni rad: 1 mjesec kratak opis poslova: - obavlja pripremne radove za početak rada kuhinje, - priprema namirnice za izradu jela po nalogu kuhara, - čisti kuhinjski inventar i opremu, - pomaže kuharima u pripremi jela, - stara se o ličnoj higijeni i čistoći kuhinje, Mjesto rada: Olovo Visina osnovne plate: cca 670,00 KM Opšti uslovi za tražena radna mjesta: a) da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina b) da ima opću zdravstvenu sposobnost. Posebni uslovi za radno mjesto Ekonomista - SSS, Ekonomska škola, 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru Posebni uslovi za radno mjesto Kuharski pomoćnik - Osmogodišnja škola, NK, probni rad 1 mjesec Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas: 1. Ekonomista • CV • CIPS potvrda • Diploma o završenoj srednjoj ekonomskoj školi • Dokaz o poznavanju rada na računaru • Dokaz o radnom iskustvu u trajanju od 6 mjeseci • Izvod iz matične knjige rođenih • Uvjerenje o državljanstvu 2. Kuharski pomoćnik • CV • CIPS potvrda • Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi • Izvod iz matične knjige rođenih • Uvjerenje o državljanstvu Nabrojani dokumenti predstavljaju dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o radu za prijem u radni odnos na oglašeno radno mjesto u JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO. Postupak izbora kandidata za radno mjesto za koje je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom intervjuu sa svakim od kandidata. Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su: R/b Kriterij Bodovi 1. stipendista ustanove 6 2. iskustvo na istim ili sličnim poslovima 2.1 0 do 5 godina 2 2.2 6 do 10 godina 3 2.3 11 do 15 godina 4 2.4 16 do 20 godina 5 2.5 21 godina i više 6 3. pripadnost braniocima ili članovima njihovih porodica: 3.1 -član porodice šehida i poginulih boraca 1 3.2 -ratni vojni invalid 1 3.3 -demobilisan borac 1 3.4 -član porodice ratnog vojnog invalida 1 3.5 -član porodice demobilisanog borca 1 4. usmeni i pismeni stručni ispit (samo za kandidate za radna mjesta sa višim ili visokim obrazovanjem-VŠS i VSS) od 0 do 9 bodova 5. intervju sa kandidatom za posao od 0 do 9 bodova Ukoliko kandidati ispunjavanju neki ili sve kriterije na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata, uz gore navedenu obaveznu dokumentaciju dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju konkretnog ili svih kriterija. Dokaz je potvrda, rješenje, uvjerenje ili sličan dokument izdat od strane nadležnog organa (dokaz o radnom iskustvu od prethodnog poslodavca, uvjerenje iz porezne uprave službe za pitanja branilaca i njihovih porodica i sl.). Sve dokumente dostaviti u ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci. Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija neće se vratiti. Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru najboljeg kandidata. Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu: JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO ul. Branilaca grada bb 71340 O L O V O -Komisiji za izbor- ( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto „________________________“) Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te će ih Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos odbaciti zaključkom. Poslodavac ima pravo poništiti javni oglas, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi. Dodatne informacije možete dobiti kod Sekretara Ustanove na broj telefona: 032/829-606, Mevla Mešić, dipl. pravnik.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-12-08
Oglas do2023-12-16
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 3 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »