Pregled oglasa

Traženo zanimanjeza izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetU daljnjem dijelu konkursa
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiIII Poslovi i zadaci direktora: Direktor: - organizuje i rukovodi radom Ustanove, - zastupa i predstavlja Ustanovu trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada, - u ostvarivanju rukovođenja Ustanovom direktor predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Ustanova osnovana, - unutrašnju organizaciju, - sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja, - izvršava odluke Upravnog odbora, - odlučuje o pravima obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa, - podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju, - vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, pravilima i statutom Ustanove.
Mjesto rada (općina)• Mjesto rada: sjedište Ustanove u ulici Saliha Cakana Mulalića br. 5, Zenica, te u ostalim organizacionim jedinicama prema potrebi.
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata• Pripadajuća osnovna neto plata: koeficijent složenosti poslova 4,5 pomnožen sa osnovicom za obračun plaće,
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona I Predmet Objavljuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona. II Period na koji se imenuje Imenovanje direktora vrši se na mandatni period u trajanju od četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja. III Poslovi i zadaci direktora: Direktor: - organizuje i rukovodi radom Ustanove, - zastupa i predstavlja Ustanovu trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada, - u ostvarivanju rukovođenja Ustanovom direktor predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Ustanova osnovana, - unutrašnju organizaciju, - sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja, - izvršava odluke Upravnog odbora, - odlučuje o pravima obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa, - podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju, - vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, pravilima i statutom Ustanove. • Pripadajuća osnovna neto plata: koeficijent složenosti poslova 4,5 pomnožen sa osnovicom za obračun plaće, • Mjesto rada: sjedište Ustanove u ulici Saliha Cakana Mulalića br. 5, Zenica, te u ostalim organizacionim jedinicama prema potrebi. IV Uslovi za izbor i imenovanje Kandidati za izbor i imenovanje direktora Ustanove treba da ispunjavaju sljedeće opće i posebne uslove: 1. Opći uslovi: a) Da je državljanin Bosne i Hercegovine, b) Da je stariji od 18 godina, c) Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljavanja javnog konkursa, d) Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u ex Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine), e) Da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), f) Da nema privatni i finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje, g) Da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj nespojiv sa dužnošću u instituciji u koju se kandiduje pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, h) Da mu nije izrečena zaštitna mjera obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri. Napomena: izabrani kandidat je u obavezi da u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata dostavi ljekarsko uvjerenje. 2. Posebni uslovi: a) Da ima diplomu društvenog ili tehničkog smjera (VSS ili VŠS), b) Da ima najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci, c) Da posjeduje smisao za komunikaciju, te organizaciju rada u smislu osiguranja uspješnog rukovođenja. IV.1. Kriteriji Proces izbora kandidata izvršit će se na osnovu pismenog i usmenog stručnog ispita. Pismeni stručni ispit sastojat će se od 5 pitanja i vrednovat će se na sljedeći način: - potpuno tačan odgovor: 2 bod, - djelomično tačan odgovor: 1 boda, - netačan odgovor: 0 bodova. Kod ocjene rezultata usmenog ispita uzimat će se u obzir sljedeće: - motivisanost/entuzijazam kandidata, - radno iskustvo u struci, - vještina komunikacije, - sklonost timskom radu, - dodatna znanja, - predznanje o radu s osobama s posebnim potrebama, Svaki od članova Komisije kandidatu pozvanom na usmeni ispit može dati maksimalno do 5 bodova za svaku cijenjeni kriterij. Komisija ce posebno cijeniti dostavljeni Plan i program rada Ustanove za četverogodišnji mandat i to dodijeljivanjem bodova od 1-5. V Prijava i potrebna dokumentacija: Pored prijave koja treba da bude potpisana svojeručno, kandidati treba da dostave: - Kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, - Diplomu, odnosno dokaz o stručnoj spremi, - Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu u skladu sa traženom stručnom spremom, - Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - Izvod iz matične knjige rođenih, - Ovjerene izjave o činjenicama navedenim u alinejama c. do h. općih uslova za izbor i imenovanje direktora, - Plan i program rada Ustanove za naredne 4 godine. Svi priloženi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Napomene: Konkursna komisija koju imenuje Upravni odbor će sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete konkursa i uđu u uži izbor obaviti pismeni i usmeni stručni ispit u skladu sa stavkom IV.1., sačiniti listu uspješnih kandidata i istu dostaviti Upravnom odboru na odlučivanje. • Literatura za usmeni i pismeni stručni ispit: - Zakon o ustanovama („Službene novine RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), - Zakon o radu („Službene novine FBiH“ broj:26/16, 89/18, 23/20 presuda US i 49/21 dr. Zakon i 44/22) - Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i porodica sa djecom („Službene novine ZDK“, broj:13/07, 13/11, 03/15, 2/16 i 16/22) - Statut Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine ZDK“, broj: 1/15, 9/17 i 18/19), VI Rok i adresa za prijavu Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti u roku od 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja konkursa. Javni konkurs će biti objavljen u Službenim novinama FBiH, Dnevnom listu „Dnevni avaz“, web stranici Ustanove, web stranici Zeničko-dobojskog kantona, a isti će biti dostavljen i JU Služba za zapošljavanje ZDK. Prijave sa traženom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona ulica Saliha Cakana Mulalića broj: 5, 72000 Zenica sa naznakom: „Konkursnoj komisiji za izbor i imenovanje direktora - prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora - ne otvarati“. • U slučaju određenih dodatnih informacija na raspolaganju je i kontakt telefon: 032/465-933 (kontakt osoba: Alma Arifović) Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika1. Opći uslovi: a) Da je državljanin Bosne i Hercegovine, b) Da je stariji od 18 godina, c) Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljavanja javnog konkursa, d) Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u ex Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine), e) Da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), f) Da nema privatni i finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje, g) Da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj nespojiv sa dužnošću u instituciji u koju se kandiduje pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, h) Da mu nije izrečena zaštitna mjera obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri. Napomena: izabrani kandidat je u obavezi da u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata dostavi ljekarsko uvjerenje. 2. Posebni uslovi: a) Da ima diplomu društvenog ili tehničkog smjera (VSS ili VŠS), b) Da ima najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci, c) Da posjeduje smisao za komunikaciju, te organizaciju rada u smislu osiguranja uspješnog rukovođenja.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-12-13
Oglas do2023-12-28
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 3 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »