Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Stručni saradnik za poslove na proizvodnji , pogon „Sretno i Kamenice“ - 1 izvršilac 2. Stručni saradnik za rudarske poslove , pogon „Sretno i Kamenice“ - 1 izvršilac 3. Upravnik smjene , pogon „Sretno i Kamenice“ - 1 izvršilac 4. Vodeći stručni saradnik za elektro poslove, Rj „Tehnički direktor“ - 1 izvršilac 5. Stručni saradnik za elektro poslove, pogon „Sretno i Kamenice“ - 1 izvršilac 6. Stručni saradnik za elektro poslove, pogon „Sretno i Kamenice“ - 1 izvršilac 7. Rukovodilac službe za IKT, Rj „Potporne funkcije“ - 1 izvršilac 8. Stručni saradnik za pravne poslove i zastupanja, Rj „Potporne funkcije“ - 1 izvršilac 9. Stručni saradnik za imovinske poslove i zastupanja, Rj „Potporne funkcije“ - 1 izvršilac 10. Stručni saradnik za izvršne i vanparnične poslove, Rj „Potporne funkcije“ - 1 izvršilac
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetu nastavku oglasa
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)RMU „Breza“ d.o.o. Breza Branilaca grada bb 71370 Breza
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos RMU „Breza“ d.o.o. Breza sa sjedištem u ulici Branilaca grada bb 71370 Breza oglašava potrebu za zapošljavanjem radnika na određeno radno vrijeme do 6 (šest) mjeseci za sljedeća radna mjesta: 1. Stručni saradnik za poslove na proizvodnji , pogon „Sretno i Kamenice“ - 1 izvršilac Potrebni uslovi navedenog radnog mjesta utvrđeni su Sistematizacijom radnih mjesta i to: - VII/ 240 ECTS bodova, rudarska ; - 3 godine radnog iskustva u struci; - Položen stručni ispit za vršenje poslova tehničkog rukovođenja iz oblasti rudarstva; - Da nije ranije otpušten zbog učinjene povrede radne obaveze; Kratak opis poslova: - Najmanje tri puta sedmično, a po potrebi i više puta vršiti obilazak i pregled svih otkopnih i pripremnih radilišta i pogona za preradu uglja, posebno kontrolišući pravilnost izvođenja rudarskih radova i usklađenost sa projektnom dokumentacijom i tehničkim upustvima. - Obavezno prisustvuje raportima na početku i kraju rada smjene. - Učestvuje u izradi svih planova (mjesečnih, godišnjih, plana odbrane i dr.). - Prikuplja, prati i analizira određene parametre otkopne metode i izrade pripremnih radilišta koji su određeni projektnom dokumentacijom ili je naređeno da se prate. - U slučaju neposredne opasnosti za radnike na pojedinim mjestima rada, odnosno radilištima, dužan je obustaviti radove i poduzeti potrebne mjere i o tome obavijestiti Rukovodoca sektora i Tehničkog rukovodioca. - Dužan je upućivati radnike na pravilan i siguran rad, te da koriste zaštitnu opremu i lična zaštitna sredstva. - Izrađuje tehnička upustva za rad na otkopnim i pripremnim radilištima. - Izrađuje i podnosi Tehničkom rukovodiocu mjesečni izvještaj o stanju, promjenama, problematici i sigurnosti u službi. - Obavlja poslove u okviru svoje stručne spreme i osposobljenosti u jami, a po potrebi i vani (službi prerade uglja, pilana itd.). - Organizuje tehnološki proces kod izvođenja radova na otkopavanju (proizvodnja) i otvaranju jamskih prostorija (priprema). - Obavlja i druge poslove iz oblasti zaštite na radu po nalogu rukovodioca sektora i Tehničkog rukovodioca kome je i odgovoran. - Radnik je dužan, pored poslova iz opisa radnog mjesta obavljati i druge neophodne poslove, a naročito je obavezan: po potrebi obavljati i poslove niže složenosti, kada od toga zavisi izvršenje određenih procesa ili blagovremeni završetak posla. 2. Stručni saradnik za rudarske poslove , pogon „Sretno i Kamenice“ - 1 izvršilac Potrebni uslovi navedenog radnog mjesta utvrđeni su Sistematizacijom radnih mjesta i to: - VII/ 240 ECTS bodova, rudarska; - 1 godina radnog iskustva u struci; - Da nije ranije otpušten zbog učinjene povrede radne obaveze; Kratak opis poslova: - Najmanje tri puta sedmično, a po potrebi i više puta vršiti obilazak i pregled svih otkopnih i pripremnih radilišta i pogona za preradu uglja, posebno kontrolišući pravilnost izvođenja rudarskih radova i usklađenost sa projektnom dokumentacijom i tehničkim upustvima. - Obavezno prisustvuje raportima na početku i kraju rada smjene. - Učestvuje u izradi svih planova (mjesečnih, godišnjih, plana odbrane i dr.). - Prikuplja, prati i analizira određene parametre otkopne metode i izrade pripremnih radilišta koji su određeni projektnom dokumentacijom ili je naređeno da se prate. - U slučaju neposredne opasnosti za radnike na pojedinim mjestima rada, odnosno radilištima, dužan je obustaviti radove i poduzeti potrebne mjere i o tome obavijestiti Rukovodoca sektora i Tehničkog rukovodioca. - Dužan je upućivati radnike na pravilan i siguran rad, te da koriste zaštitnu opremu i lična zaštitna sredstva. - Izrađuje tehnička upustva za rad na otkopnim i pripremnim radilištima. - Izrađuje i podnosi Tehničkom rukovodiocu mjesečni izvještaj o stanju, promjenama, problematici i sigurnosti u službi. - Organizuje tehnološki proces kod izvođenja radova na otkopavanju (proizvodnja) i otvaranju jamskih prostorija (priprema). - Radnik je dužan, pored poslova iz opisa radnog mjesta obavljati i druge neophodne poslove, a naročito je obavezan: po potrebi obavljati i poslove niže složenosti, kada od toga zavisi izvršenje određenih procesa ili blagovremeni završetak posla. - Obavlja i druge poslove iz oblasti zaštite na radu po nalogu rukovodioca sektora i Tehničkog rukovodioca kome je i odgovoran. 3. Upravnik smjene , pogon „Sretno i Kamenice“ - 1 izvršilac Potrebni uslovi navedenog radnog mjesta utvrđeni su Sistematizacijom radnih mjesta i to: - VII/ 240 ECTS bodova, rudarska; - 2 godine radnog iskustva u struci; - Položen stručni ispit za vršenje poslova tehničkog rukovođenja iz oblasti rudarstva; - Da nije ranije otpušten zbog učinjene povrede radne obaveze; Kratak opis poslova: - Najmanje tri puta sedmično, a po potrebi i više puta vršiti obilazak i pregled svih otkopnih i pripremnih radilišta i pogona za preradu uglja, posebno kontrolišući pravilnost izvođenja rudarskih radova i usklađenost sa projektnom dokumentacijom i tehničkim upustvima. - Obavezno prisustvuje raportima na početku i kraju rada smjene. - Prati da se tehnološki proces u toku smjene obavlja po operativnom planu i naređenjima. - Vrši kontrolu da li se radovi izvode u skladu sa projektnom dokumentacijom i izdatim tehničkim uputstvima uz primjenu propisanih mjera zaštite na radu. - Naređuje i kontroliše da radilišta budu propisno i prema specifičnim prilikama osigurana i da uređaji, naprave i ostala sredstva budu u ispravnom stanju. - U toku smjene najmanje jedanput obilazi sva radilišta - Pažljivo pregleda mjesta sa povečanom opasnosti od požara, eksplozije, provale vode i sl. - Upućuje radnike da svoje poslove vrše na siguran način i da se na radu pridržavaju propisanih mjera zaštite. - Na osnovu uvida u stanje i ličnog zapažanja kod obilaska jame, predlaže Tehničkom rukovodiocu izmjene i dopune načina rada u pojedinim fazama tehnološkog procesa. - Obavlja i druge poslove koje mu u nadležnost stavi rukovodilac sektora ili tehnički rukovodilac. - Radnik je dužan, pored poslova iz opisa radnog mjesta obavljati i druge neophodne poslove, a naročito je obavezan: po potrebi obavljati i poslove niže složenosti, kada od toga zavisi izvršenje određenih procesa ili blagovremeni završetak posla. - Za svoj rad neposredno je odgovoran rukovodiocu sektora rudarskih poslova, rukovodiocu službe za proizvodnju i tehničkom rukovodiocu. 4. Vodeći stručni saradnik za elektro poslove, Rj „Tehnički direktor“ - 1 izvršilac Potrebni uslovi navedenog radnog mjesta utvrđeni su Sistematizacijom radnih mjesta i to: - VII/ 240 ECTS bodova, elektro; - Radno iskustvo u struci 3 godina; - Položen stručni ispit za vršenje poslova tehničkog rukovođenja iz oblasti rudarstva; - Da nije ranije otpušten zbog učinjene povrede radne obaveze; Kratak opis poslova: - Poslovi u oblasti unapređenja tehnoloških procesa; - Učestvovanje u izrada planova i programa unapređivanja tehnoloških procesa; - Nadzire i koordinira rad tehničkog rukovodioca za elektro poslove i svih ostalih odgovornih lica za elektro poslove Društva. - Informiše i obavještava tehničkog direktora u slučaju nemogućnosti odvijanja tehnoloških procesa, predlaže mjere i daje smjernice da se uzroci otklone; - Povremeni obilazak proizvodnih objekata i uvidom u stanje tehnološkog procesa na objektima prati realizaciju planskih zadataka proizvodnje; - Učestvuje u izradi trogodišnjeg plana poslovanja , plana nabavki i plana rada; - Poslovi praćenja implementacije elektro radova, investicionog i tekućeg održavanja, površinske i podzemne eksploatacije na osnovu dostavljenih sedmičnih Izvještaja od strane tehničkog rukovodioca za elektro poslove i vrši kontrolu njihovog rada ; - Ima ovlasti da vrši kontrolu kompletnih elektro poslova; - Poslovi stručne koordinacije i objedinjavanja poslova i radnih zadataka za investiciono i tekuće održavanje; - Učestvuje u koordinaciji , usaglašava i nadzire elektro poslove Društva - Kontroliše i vrši koordinaciju kod pripremanja i objedinjavanju potreba elektro opreme, rezervnih elektro dijelova , elektro repromaterijala, vršenju elektro radova i usluga i vrši završnu kontrolu /signiranje svih zahtjeva za pokretanje nabavki za elektro opremu, koji se nakon toga dostavljaju tehničkom direktoru Društva na dalje postupanje /kontrolu. - Daje stručna mišljenja tehničkom rukovodiocu za elektro pri pokretanju zahtjeva za nabavku roba , usluga i radova i vrši kontrolu blagovremenosti pokretanja istih. - Učešće u koordinaciji i usaglašavanju poslova elektrotehnike Društva i, posredno, cjelokupnim obimom poslova iz oblasti snabdijevanja Društva električnom energijom; - Koordinacija periodičnih mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjaima; - Poslovi usaglašavanja planova, potrebe i mogućnosti dijelova Društva, prioritetne, redovne i vanredne aktivnosti na održavanju elektroenergetske mreže, mašina i postrojenja, kao i organizaciona i tehnička rješenja na granicama osnovnih sredstava, odn. u dijelu gdje je neophodno međusobno i eksterno usaglašavanje u napajanju objekata odvodnjavanja, rezervnog napajanja Društva radi propisanog, tehnički ispravnog i sigurnog funkcioniranja mreže, el. mjerenja i zaštita; - Pruža potporu u izradi projektne i ostale tehničke dokumentacije za Društvo; - Radnik je dužan, pored poslova iz opisa radnog mjesta obavljati i druge neophodne poslove, a naročito je obavezan: po potrebi obavljati i poslove niže složenosti, kada od toga zavisi izvršenje određenih procesa ili blagovremeni završetak posla. - Pruža potporu u radu rukovodiocu službe-projektantu i radi i druge poslove po nalogu tehničkog direktora kome je i odgovoran za svoj rad. 5. Stručni saradnik za elektro poslove, pogon „Sretno i Kamenice“ - 1 izvršilac Potrebni uslovi navedenog radnog mjesta utvrđeni su Sistematizacijom radnih mjesta i to: - VII/VI 240 ECTS bodova, elektro; - Radno iskustvo u struci 2 godine; - Položen stručni ispit ; - Da nije ranije otpušten zbog učinjene povrede radne obaveze; Kratak opis poslova: - Prati izvođenje radova prema odobrenim projektima elektroenergetskih postrojenja, uređaja i instalacija i dužan je zaustaviti radove koji nisu u skladu sa navedenin projektima. - Dužan je u skladu sa razvojem novih tehnologija, ukazati na mogućnost uvođenja savremenih i sigurnijih elektroenergetskih postrojenja, uređaja i instalacija primjerno materijalnim mogućnostima Društva i pogona. - Dužan je zabraniti upotrebu elektroenergetskih postrojenja, uređaja i instalacija u pogonu ako bi, radi prisutnih neispravnosti i nepravilnosti, mogla ugroziti sigurnost ljudi i imovine. - Dužan je izvjestiti, o neispravnosti i nepravilnostima na elektroenergetskim postrojenjima, uređajima i instalacijama, rukovodioca elektro službe pogona, a ako se radi o neispravnostima i nepravilnostima na visokonaponskim mrežama i Tehničkog direktora. - Vrši preglede elektroenergetskih postrojenja, uređaja i instalacije i vodi evidenciju o stanju ispravnosti. Obilazak jame vrši dva puta sedmično, vrši u rokovima predviđenim Pravilnikom za elektroenergetska postrojenja Društva. - Dužan je zabraniti rad elektroenergetskih postrojenja, uređaja i instalacije kada se ugrožava sigurnost ljudi i imovine, s tim da o tome odmah izvjesti Tehničkog rukovodioca pogonai rukovodioca elektro službe pogona. - Dužan je preko rukovodioca elektro službe pogona zahtijevati da ovlaštene ustanove izvrše periodične preglede elektroenergetskih postrojenja, uređaja i instalacija u rokovima predviđenim normativima Društva. - Prati stanje rezervnih uređaja, dijelova i opreme i preko rukovodioca elektro službe pokreće postupak za blagovremenu nabavku navedenog. - Predlaže rukovodiocu elektro službe pogona mjere protiv radnika koji su svojim postupcima prema elektroenergetskim postrojenjima, uređajima i instalacijama ugrozili sigurnost ljudi i imovine. - O svom radu vodi evidenciju koju jedanput mjesečno dostavlja na uvid rukovodiocu elektro službe pogona. - Radnik je dužan, pored poslova iz opisa radnog mjesta obavljati i druge neophodne poslove, a naročito je obavezan: po potrebi obavljati i poslove niže složenosti, kada od toga zavisi izvršenje određenih procesa ili blagovremeni završetak posla. - Obavlja i druge poslove iz oblasti zaštite na radu po nalogu rukovodioca elektro službe i vodećeg stručnog saradnika za elektro poslove, kojima je za svoj rad i odgovoran. 6. Stručni saradnik za elektro poslove, pogon „Sretno i Kamenice“ - 1 izvršilac Potrebni uslovi navedenog radnog mjesta utvrđeni su Sistematizacijom radnih mjesta i to: - VII/ 180 ECTS bodova, elektro; - Radno iskustvo u struci 1 godina; - Da nije ranije otpušten zbog učinjene povrede radne obaveze; Kratak opis poslova: - Pomaže pri radu rukovodiocu elektro službe te obavlja poslove koji su u funkciji ispravnog rada postrojenja i instalacija u jami i vani. - Prikuplja potrebne tehničke podatke za izradu operativne i tehničke dokumentacije koja mora biti ažurna u odnosu na instalirana postroejnja i mreže u jami i vani. - Razrađuje situacione karte jame sa podacima o instalisanim elektro postrojenjima, vrši proračune viskonaponske i niskonaponske električne mreže u jami i vani. - Kontroliše pravilnost rada radnika na opravci i remontu elektro postrojenja, te instaliranju novih postrojenja u jami. - Strogo vodi računa i kontroliše ispravnost uređaja u \'\'Ex\'\' izvedbi. - Najmanje dva puta sedmično, a po potrebi i više puta obilazi elektro postrojenja u jami, evidentira svoja zapažanja, te u slučaju potrebe zajedno sa poslovođom elektro poslova daje prijedloge za otklanjanje kvara i nedostataka. - U toku rada strogo vodi računa o primjeni propisa i mjera zaštite na radu. - Radnik je dužan, pored poslova iz opisa radnog mjesta obavljati i druge neophodne poslove, a naročito je obavezan: po potrebi obavljati i poslove niže složenosti, kada od toga zavisi izvršenje određenih procesa ili blagovremeni završetak posla. - Obavlja i druge poslove iz oblasti zaštite na radu po nalogu rukovodioca elektro službe i vodećeg stručnog saradnika za elektro poslove, kojima je za svoj rad i odgovoran 7. Rukovodilac službe za IKT, Rj „Potporne funkcije“ - 1 izvršilac Potrebni uslovi navedenog radnog mjesta utvrđeni su Sistematizacijom radnih mjesta i to: - VII/ 240 ECTS bodova, informatika, tehnička; - Radno iskustvo u struci 3 godine; - Da nije ranije otpušten zbog učinjene povrede radne obaveze; Kratak opis poslova: - Organizira, koordinira i rukovodi radom službe s ciljem obezbjeđenja neprekidnog rada i raspoloživosti svih potrebnih servisa koje služba pruža, - Prati i primjenjuje zakonske propise iz oblasti rada službe, - Koordinira rad IKT službe sa organizacionim jedinicama Vladajućeg društva, - Predlaže planove rada i razvoja i učestvuje u izradi projektnih zadataka, projekata, elaborata i drugih studija i planova koje se odnose na informaciono komunikacione tehnologije, kao i investicionih ulaganja u nove informacione tehnologije u informacionom sistemu Društva; - Učestvuje u realizacije novih upravljačko-informacionih tehnologija u oblasti boljeg korištenja resursa Društva; - Prati i predlaže primjenu novih upravljačko-informacionih tehnologije i organizacije rada u svrhu boljeg korištenja resursa Društva; - Dostavlja prijedlog u nabavci i instalisanju licencnih softvera u skladu sa zakonskom regulativom; - Dostavlja prijedlog nabavke neophodne računarske, komunikacijske i druge prateće opreme, prijedloge rada na održavanju i servisiranju iste u skladu sa zakonskom regulativom; - Pomaže u izradi korisničkih uputstava i kontinuirane edukacije korisnika računarske opreme u cilju praćenja trendova u razvoju računarske tehnologije i stručnog usavršavanja; - Obavlja i druge poslove i zadatke po naređenju neposrednog rukovodioca. - Za svoj rad odgovoran je Pomoćniku direktora za potporne funkcije. - Radnik je dužan, pored poslova iz opisa radnog mjesta obavljati i druge neophodne poslove, a naročito je obavezan: po potrebi obavljati i poslove niže složenosti, kada od toga zavisi izvršenje određenih procesa ili blagovremeni završetak posla. - Vrši dnevnu evidenciju radnog vremena radnika u svojoj službi i istu dostavlja Službi za ekonomske poslove –finansijsko odjeljenje 8. Stručni saradnik za pravne poslove i zastupanja, Rj „Potporne funkcije“ - 1 izvršilac Potrebni uslovi navedenog radnog mjesta utvrđeni su Sistematizacijom radnih mjesta i to: - VII/ 240 ECTS bodova, pravna; - Radno iskustvo u struci 1 godina; - Položen prvosudni ispit- poželjno; - Da nije ranije otpušten zbog učinjene povrede radne obaveze; Kratak opis poslova: - praćenje zakonske regulative i usklađivanje opštih akata sa istom, - sačinjavanje opštih akata Društva- Statuta, pravilnika i poslovnika - sačinjavanje pojedinačnih akata, u skladu sa opštim aktima Društva, - stručna pomoć u radu komisija Društva, - sačinjavanje mišljenja iz oblasti prava, - izrada i provođenje akata Društva i ostalih poslova iz ovog djelokruga - sačinjavanje tužbi i zastupanje Društva u predmetima u kojima je Društvo aktivno legitimisano, - davanje odgovora na tužbu i zastupanje Društva u predmetima u kojima je Društvo pasivno legitimisano, - sačinjavanje podnesaka, redovnih i vanrednih pravnih lijekova u svim sporovima, - obavljanje ostalih poslova u realizaciji sudske presude, provođenje izvršnog postupka ili mirne naplate ili isplate po sudskim odlukama, - zastupanje Društva pred sudovima , organima uprave ,državnim i drugim organima i poduzima sve pravne radnje u okviru sudskih predmeta, te zastupa Društvo pred nadležnim sudovima i ostalim organima a sve u najboljem interesu Društva. - vođenje evidencija iz oblasti sudskih sporova i arhiviranje završenih predmeta , - obavljanje pravno -stručnih poslova za Društvo , - priprema ugovora i drugih pravnih radnji u kojima je Društvo ugovorna strana ili strana u postupku izuzev poslova privatizacije i vlasničko-pravnih odnosa , - pokretanje inicijative za izmjene i dopune normativnih akata - aktivnosti vezane za vansudska poravnanja - nagodbe, - Vodi ažurnu i tačnu evidenciju svih pravnih radnji u okviru sudskih predmeta , vansudskih predmeta,disciplinskih postupaka i nekretnina koju dostavlja u pisanoj formi neposrednom rukovodiocu. - Radnik je dužan, pored poslova iz opisa radnog mjesta obavljati i druge neophodne poslove, a naročito je obavezan: po potrebi obavljati i poslove niže složenosti, kada od toga zavisi izvršenje određenih procesa ili blagovremeni završetak posla. - obavlja i druge poslove po naređenju neposrednog rukovodioca kojem je za svoj rad neposredno odgovoran. 9. Stručni saradnik za imovinske poslove i zastupanja, Rj „Potporne funkcije“ - 1 izvršilac Potrebni uslovi navedenog radnog mjesta utvrđeni su Sistematizacijom radnih mjesta i to: - VII/ 240 ECTS bodova, pravna; - Radno iskustvo u struci 1 godina; - Da nije ranije otpušten zbog učinjene povrede radne obaveze; Kratak opis poslova - priprema i koordiniranje izrade elaborata za utvrđivanje opšteg interesa, - priprema i koordiniranje poslova na donošenju rješenja o eksproprijaciji, - priprema i koordiniranje poslova na određivanju visine naknade pred nadležnim organima - priprema i koordiniranje poslova za uknjižbu i isknjižavanje nekretnina u katastru i zemljišnim knjigama - priprema planova i koordiniranje aktivnosti sa stručnim licima u okviru Društva i van istog – vještacima, u postupcima vezanim za rudarske štete na nekretninama - zastupanje Društva pred sudovima i drugim organima u postupcima za naknade o rudarskim štetama, - praćenje realizacije utroška novčanih sredstava za potrebe eksproprijacije , rudarskih šteta i realizaciju finansijskog toka, - utvrđivanje prava raspolaganja na nekretninama (zemljištu i objektima Društva ) - uknjižavanje i isknjižavanje svojine Društva u skladu sa odlukama Društva , - provođenje aktivnosti vezanih za prodaju i zakup nekretnina u skladu sa odlukama Uprave i vladajućeg Društva - organizacija i upravljanje jedinstvenom bazom podataka o nekretninama Društva , evidencija upisanih hipoteka , trajnog prava služnosti i drugih prava ,praćenje rješavanja imovinsko-pravnih poslova - sačinjavanje ugovora o zakupu (poslovni prostori, stanovi ,zemljište i dr. ) - priprema ugovora, sporazuma i drugih akata koji nisu vezani za nabavke - vođenje evidencije o zakupima i isplaćenim rudarskim štetama - vođenje zabilješki odricanja u zemljišnim knjigama i čuvanje reversa, - evidencija i arhiviranje završenih predmeta , - Prikupljanje podataka i odlazak na teren radi vođenja zapisnika koji se odnosi na naknadu materijalne štete na objektima i zemljištu“ ) - uređivanje vlasničko-pravnih odnosa i rješavanje imovinsko-pravnih poslova, - pravni poslovi vezani za privatizaciju , - vodi evidenciju o stambenom fondu Društva , , - vodi evidenciju o prodatim stanovima , , - vrši kontrolu korištenja stanova u vlasništvu Društva , - priprema potrebnu dokumentaciju za prodaju stanova, - Po potrebi priprema izvještaje i informacije o pitanju stambenog fonda Društva. - Obavlja i druge poslove i zadatke po naređenju neposrednog rukovodioca. - Radnik je dužan, pored poslova iz opisa radnog mjesta obavljati i druge neophodne poslove, a naročito je obavezan: po potrebi obavljati i poslove niže složenosti, kada od toga zavisi izvršenje određenih procesa ili blagovremeni završetak posla. Za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovodiocu 10. Stručni saradnik za izvršne i vanparnične poslove, Rj „Potporne funkcije“ - 1 izvršilac Potrebni uslovi navedenog radnog mjesta utvrđeni su Sistematizacijom radnih mjesta i to: - VII/ 240 ECTS bodova, pravna; - Radno iskustvo u struci 1 godina ; - Da nije ranije otpušten zbog učinjene povrede radne obaveze; Kratak opis poslova - sačinjavanje pojedinačnih akata, u skladu sa opštim aktima Društva, - praćenje i sprovođenje zakona i drugih propisa, - stručna pomoć u radu komisija Društva, - priprema predmeta za rad stručnih saradnika za pravne poslove i zastupanje (prikupljanja dokaza i drugo), - sačinjavanje ugovora o poravnanju na osnovu sudskih i izvršnih isprava kao i na osnovu prijedloga radnika Društva, - obavljanje ostalih poslova u realizaciji sudske presude, provođenje izvršnog postupka ili mirne naplate ili isplate po sudskim odlukama, - poslovi vezani za obradu renti aktivnih invalida , invalida penzionera i porodica poginulih rudara , - vođenje disciplinskog postupka po podnesenim prijavama protiv radnika Društva i izrada odluka o izricanju disciplinskih mjera, - Vodi ažurnu i tačnu evidenciju svih pravnih radnji u okviru sudskih predmeta , vansudskih predmeta,disciplinskih postupaka i nekretnina koju dostavlja u pisanoj formi neposrednom rukovodiocu. - aktivnosti vezane za vansudska poravnanja - nagodbe - pokretanje inicijative za izmjene i dopune normativnih akata, - Radnik je dužan, pored poslova iz opisa radnog mjesta obavljati i druge neophodne poslove, a naročito je obavezan: po potrebi obavljati i poslove niže složenosti, kada od toga zavisi izvršenje određenih procesa ili blagovremeni završetak posla. - obavlja i druge poslove po naređenju neposrednog rukovodioca , kojem je neposredno odgovoran. Opći uslovi za zasnivanje radnog odnosa za sva radna mjesta: a.) da je državljanin Bosne i Hercegovine; b.) da je stariji od 18 godina i c.) da ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. Kao dokaz o ispunjavanju uslova kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente: 1. potpisanu pismenu prijavu na Oglas sa naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, broj telefona i adresa stanovanja podnosioca prijave; 2. kraća biografija; 3. diploma o stečenoj stručnoj spremi koja se traži oglasom; 4. izvod iz matične knjige rođenih; 5. Uvjerenje o državljanstvu (da nije starije od 6 mjeseci); 6. Prijava mjesta prebivališta CIPS; 7. dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja stručne spreme tražene oglasom; 8. Na poziciji 1.,3.,4. i 5. dokaz o položeno stručnom ispitu; 9. Na poziciji 8.Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu ukoliko kandidat ima položen ispit, s obzirom da je ovo poželjan, a ne obavezan uslov. Kandidati koji su demobilisani borci, članovi porodice šehida ili porodice poginulog borca, ili su članovi porodice ratnog vojnog invalida, trebaju dostaviti dokaz o navedenoj činjenici u skladu sa propisima kojima se reguliše oblast boračko-invalidske zaštite. Kandidati koji polože pismeni dio ispita bit će pozvani na usmeni dio ispita Kandidati koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijave na oglas. Sva tražena dokumentacija koju kandidati prilažu uz prijavu dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji, ovjerena kod nadležnog organa. Društvo neće vršiti povrat priložene dokumentacije uz prijavu na oglas. Neblagovremene, neuredne, nepotpune te prijave koje su kandidati pismeno povukli, kao i prijave uz koje su priložene neovjerene kopije dokumenata, neće se uzeti u razmatranje. PODNOŠENJE PRIJAVE Svi zainteresirani kandidati, prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti mogu podnijeti u predviđenom roku od 8 dana, a koji počinje teći prvog dana od posljedne objave, na Protokolu Društva ili putem pošte na adresu poslodavca: RMU „Breza“ d.o.o. Breza Branilaca grada bb 71370 Breza sa naznakom „Prijava na oglas za radno mjesto: ___________________ na određeno vrijeme Javni oglas će se objaviti u jednom dnevnom listu i na web stranici Društva www.rmubreza.ba. Kandidati koji ispune uvjete tražene u oglasu će polagati pismeni i usmeni ispit za radno mjesto za koje su aplicirali. Kandidati koji budu izabrani biće prije zaključivanja ugovora o radu upućeni na ljekarski pregled radi utvrđivanja zdravstvenog stanja i radne sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koja budu izabrani.Izabrani kandidati će biti u obavezi da dostave prije potpisivanja ugovora o radu uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ( uvjerenje nadležnog suda ne starije od 3 mjeseca). Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljedne objave.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-12-15
Oglas do2023-12-23
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 3 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »