Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. SPECIJALISTA GINEKOLOG u službi Zdravstvene zaštite žena DOKTOR MEDICINE u službi Hitne medicinske pomoći 2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR u službi Hitne medicinske pomoći 3. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR u službi Porodične medicine
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetu ostalom dijelu konkursa
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU \"Dom zdravlja\"Visoko, Branilaca BiH br. 22., 71300 Visoko,
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeJavni oglas za prijem u radni odnos OPŠTI USLOVI : - Da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine, - Da je kandidat fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta. POSEBNI USLOVI : 1. SPECIJALISTA GINEKOLOG u službi Zdravstvene zaštite žena • završen medicinski fakultet, • položen stručni ispit, • završena specijalizacija iz ginekologije i • važeća licenca za obavljanje samostalnog rada. Opis poslova i radnih zadataka: prvi i ponovni pregledi trudnica, ultrazvučno praćenje trudnoće, ljekarski pregledi u svrhu detekcije karcinoma, sprovodi sistematske, kontrolne i ciljane preglede u cilju ranog otkrivanja malignih oboljenja ženskih reproduktivnih organa i dojki, sprovodi mjere planiranja porodice uz izbor metoda i sredstava kontracepcije, koordiniranje i nadzor nad patronažnom djelatnošću, individualna poduka trudnica pred porod, zdravstvena predavanja, prvi i ponovni ljekarski pregled žena, ultrazvučni pregled ženskih organa male zdjelice, kolposkopski pregled, uzimanje brisa i analiza vaginalnog sekreta, uzimanje brisa na Papanikolau, vrši interpretaciju zapisanog CTG nalaza, organizuje stručno vođenje zadesnog poroda, vodi spontani pobačaj kiretažom, vrši indiciranje operacije u toku porođaja, epiziotomija, revizija duplje materice, eksplorativne kiretaže cervikalnog kanala, arteficijalni prekid trudnoće do dva mjeseca, dovršenje inkompletnog pobačaja, rekiretaža, aplikacija IUD, vađenje IUD, ljekarsko uvjerenje (uključuje ginekološki pregled), utvrđuje potrebu i program dijagnostičkog i funkcionalnog ispitivanja, konsultativno-specijalističkih pregleda, cijeni nalaze, mišljenja i utvrđuje konačnu dijagnozu i način liječenja, vrši ambulantno manje hirurške intervencije, vodi propisanu medicinsku dokumentaciju i evidenciju u pisanoj i elektronskoj formi, vrši edukaciju zdravstvenih zaposlenika i zdravstvenih saradnika, a posebno ljekara pripravnika, prati i proučava zdravstveno stanje i zdravstvenu zaštitu žena, te predlaže i sprovodi mjere prevencije i suzbijanja, brine o racionalnom i pravilnom korištenju medicinskih aparata i opreme i koristi odgovarajuća zaštitna sredstva,redovno prati, proučava i primjenjuje savremena medicinska dostignuća u dijagnostici i terapiji bolesnika. Radni status: na neodređeno vrijeme. Mjesto rada : JU\"Dom zdravlja\"Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22. Pripadajuća osnovna neto plata: 2.762,10 KM. Broj izvršilaca: 1 (jedan). 2. DOKTOR MEDICINE u službi Hitne medicinske pomoći • završen medicinski fakultet, • položen stručni ispit, • važeća licenca za obavljanje samostalnog rada i • završena edukacija iz oblasti hitne medicinske pomoći (ALS Advance Life Support i BLS Basic Life Support) Opis poslova i radnih zadataka: pruža hitnu ljekarsku medicinsku pomoć, pruža hitnu akušersku pomoć porodiljama, ljekarski pregled oboljelog-povrijeđenog u HMP, obavještava nadležne organe o stanju i postupcima u toku ukazivanja HMP kod povređivanja ili naglog oboljevanja većeg broja ljudi, vrši pregled kod svih naglih oboljenja, povreda i stanja u cilju postavljanja dijagnoza, provođenja terapije i prevencije nepovoljnog ishoda u svim uslovima do definitivnog zbrinjavanja u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, primjenjuje sve neophodne mjere reanimacije u HMP, uz adekvatno obezbjeđenje uslova za održavanje vitalnih funkcija u toku transporta, testiranje i obrada osoba sumnjivih na alkoholisanost, narkomaniju i druge toksikomanije, u slučaju hitnosti vrši čitanje i interpretaciju RTG traženog snimka, vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, evidencije i izvještaje u pisanoj i elektronskoj formi, organizuje i aktivno učestvuje u edukaciji zdravstvenih djelatnika iz domena HMP; obavještavanje nadležnih organa o postupcima i mjerama koje su preduzimane u toku ukazivanja HMP, kao i saznanjima o događajima i postupcima prema licu kojem je HMP ukazana, naročito kod saobraćajnih udesa, požara i drugih nesreća, koje su prouzrokovale povrjeđivanje ili oboljevanje većeg broja lica, brine se o racionalnom i pravilnom korištenju medicinskih aparata i opreme i koristi odgovarajuća zaštitna sredstva, redovno prati, proučava i primjenjuje savremena medicinska dostignuća u dijagnostici i terapiji bolesnika. Radni status: na određeno vrijeme 12 /dvanaest/ mjeseci. Mjesto rada : JU\"Dom zdravlja\"Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22. Pripadajuća osnovna neto plata: 2.301,75 KM. Broj izvršilaca: 1 (jedan). 3. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR u službi Hitne medicinske pomoći • završena srednja medicinska škola općeg smjera, • položen stručni ispit, • važeća licenca za obavljanje samostalnog rada, • završena edukacija iz oblasti hitne medicinske pomoći (ALS Advance Life Support i BLS Basic Life Support ) i • položen vozački ispit „B“ kategorije. Opis poslova i radnih zadataka: prima zdravstvenu knjižicu/elektronsku zdravstvenu karticu, provjerava njenu validnost, uzima anamnezu i odmah vrši trijažu po hitnosti, prijem i registracija poziva i obavještenja i utvrđivanje prioriteta za upućivanje sanitetskog vozila na mjesto povređivanja-oboljenja u konsultaciji sa ljekarom, pruža stručnu medicinsku pomoć povrijeđenom-oboljelom na mjestu povrede-oboljenja i u transportu, utvrđivanje potreba za proširenje radnog tima i angažovanje dodatne medicinske opreme iz drugih organizacionih jedinica ili zdravstvenih organizacija na preporuku ljekara, pružanje zdravstvene zaštite izvan zdravstvene ustanove, ispunjava sve uputnice, radi u intervenciji, čisti instrumente, priprema materijal za sterilizaciju, steriliše, vrši trebovanje lijekova i medicinskih sredstava, mjeri temperaturu, puls, krvni pritisak, previja, vrši obradu rane i obavještava doktora, rukuje opremom i vrši poslove snimanja, mjerenja funkcionalne dijagnostike, snima EKG i nosi nalaz doktoru medicine, vrši poslove ordiniranja terapije po uputi ljekara, asistira kod manjeg hirurškog zahvata, obavlja povremeno kućne posjete i sprovodi ordiniranu terapiju, vodi brigu o urednosti stola za doktora medicine (svi potrebni formulari, špatule i sl.), vodi svu potrebnu evidenciju iz svoje nadležnosti u pisanoj i elektronskoj formi, stara se o održavanju stanja stalne pripravnosti opreme, materijala, sanitetskog kompleta za ukazivanje pomoći u slučaju nesreće, ispravnosti boca za kisik, po potrebi vrši sanitetski prevoz povrijeđenih i oboljelih, svakodnevno vodi izvještaje i na kraju mjeseca predaje mjesečni izvještaj glavnom medicinskom tehničaru ustanove, odgovara za inventar, medicinsku opremu i njeno održavanje, u radu obavezno koristi odgovarajuća zaštitna sredstva, obavlja i druge poslove koje mu stavi u zadatak rukovodilac tima, rukovodilac službe i glavni medicinski tehničar ustanove. Radni status: na određeno vrijeme u trajanju od 12 /dvanaest/ mjeseci. Mjesto rada : JU\"Dom zdravlja\"Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22. Pripadajuća osnovna neto plata: 1.176,45 KM. Broj izvršilaca: 1 (jedan). 4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR u službi Porodične medicine - završena srednja medicinska škola općeg smjera, - položen stručni ispit i - važeća licenca za obavljanje samostalnog rada. Opis poslova i radnih zadataka: prima zdravstvenu knjižicu/elektronsku zdravstvenu karticu, provjerava njenu validnost, uzima anamnezu i odmah vrši trijažu po hitnosti, vrši naručivanje pacijenata za pregled i drugu zdravstvenu uslugu, vodi brigu o kartonu i ulaže nalaze u karton, vodi brigu o urednosti stola za doktora medicine (svi potrebni formulari, špatule i sl.), ukazuje hitnu medicinsku pomoć, uredno vodi kartoteku, ispunjava sve uputnice, vodi evidenciju o bolovanju i piše doznake, radi u intervenciji, čisti instrumente, priprema materijal za sterilizaciju, steriliše, vrši trebovanje lijekova i medicinskih sredstava, snima EKG i nosi nalaz doktoru medicine, mjeri temperaturu, puls, krvni pritisak, previja, vrši obradu rane i obavještava doktora medicine, vrši poslove ordinirane terapije (davanje injekcija svih vrsta), asistira kod manjeg hirurškog zahvata, obavlja neophodni NNS skrining na metaboličke bolesti, obavlja povremeno kućne posjete i sprovodi ordiniranu terapiju, obavlja patronažne posjete i palijativnu njegu, vodi svu potrebnu evidenciju iz svoje nadležnosti u pisanoj i elektronskoj formi, svakodnevno vodi izvještaje i na kraju mjeseca predaje mjesečni izvještaj glavnom medicinskom tehničaru ustanove, u radu obavezno koristi odgovarajuća zaštitna sredstva, odgovara za inventar, medicinsku opremu i njeno održavanje, obavlja i druge poslove koje mu stavi u zadatak rukovodilac tima, rukovodiocu službe i glavnom medicinskom tehničaru ustanove. Radni status: na određeno vrijeme u trajanju od 12 /dvanest/ mjeseci. Mjesto rada : JU\"Dom zdravlja\"Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22. Pripadajuća osnovna neto plata: 1.176,455 KM. Broj izvršilaca: 3 (tri). NAPOMENA ZA SVE KANDIDATE:  Samo izabrani kandidati će biti u obavezi da u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru dostave ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju.  Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata jesu: - Razmatranje dostavljene dokumentacije te uspjeh na pismenom i usmenom stručnom ispitu kandidata. POTREBNA DOKUMENTACIJA Uz prijavu i kraću biografiju, e-mail adresu kandidata te kontakt telefon, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju): I. Diplomu/svjedočanstvo/uvjerenje o završenoj traženoj stručnoj spremi (školi) za radno mjesto za koje se dostavlja prijava; II. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radno mjesto za koje se dostavlja prijava; III. Dokaz o položenom specijalističkom ispitu za radna mjesta pod rednim brojem 1., IV. Validnu licencu; V. Važeći dokaz o obavljenoj edukaciji iz oblasti Hitne medicinske pomoći (ALS Advance Life Support i BLS Basic Life Support) izdato od strane ovlaštene ustanove ili službe HMP iz člana 40. stav (3) Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu rada Hitne medicinske pomoći („Sl.Novine FBiH“ broj 98/13, 84/14, 51/17 i 22/19) za radno mjesto pod rednim brojem 2. i 3., VI. Dokaz o posjedovanju važeće vozačke isprave za „B“ kategoriju za radno mjesto pod rednim brojem 3.; VII. Izvod iz matične knjige rođenih za sve pozicije; VIII. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) za sve pozicije i IX. Dokaz da je kandidat ratni vojni invalid, demobilizirani branilac i ĉlan porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca koji je na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona. Ovi kandidati su dužni dostaviti i dokaz da se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona. LITERATURA ZA USMENI ISPIT I INTERVJUU Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje ispita po javnom oglasu, prema stučnoj spremi kandidata: Za poziciju specijaliste ginekologa: • Literatura korištena tokom specijalizacije. Za poziciju doktora medicine : • Literatura korištena tokom studija. Za poziciju medicinske sestre/tehničara : • Knjiga zdravstvena njega 1, autora: Omerčajić Rifija, Ramović Fadila i Stjepić Đuka, • Knjiga zdravstvena njega 2, autora: Omerčajić Rifija, Ramović Fadila i Stjepić Đuka. OSTALE ODREDBE Sva pisana korespodencija između kandidata i JU\"Dom zdravlja\"Visoko će se obavljati isključivo elektronski odnosno preko e-maila. O datumu, vremenu i mjestu pristupanja intervjuu odnosno polaganju pismenog i usmenog ispita kandidati će biti obavješteni putem dostavljenih e – mail adresa, obavijest na web stranici ustanove i oglasnoj tabli JU\"Dom zdravlja\"Visoko. Ako kandidat ne pristupi intervjuu odnosno polaganju pismenog i usmenog ispita smatrat će se da je odustao od dalje procedure. Kontakt broj osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja : 032/460-257. Oglas će biti objavljen na web stranici JU \"Dom zdravlja\" Visoko, web stranici Osnivača Grad Visoko i na oglasnoj ploči JU \"Dom zdravlja\"Visoko. Obavijest o objavljivanju javnog oglasa bit će objavljen i u dnevnom listu \"Oslobođenje\". Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave teksta oglasa. Prijave na oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti na adresu ustanove: JU \"Dom zdravlja\"Visoko, Branilaca BiH br. 22., 71300 Visoko, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ sa OBAVEZNOM NAZNAKOM POZICIJE I NUMERACIJE IZ JAVNOG OGLASA
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-12-15
Oglas do2023-12-23
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 3 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »