Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Nastavnik likovne kulture-8 nastavnih sati 2. Nastavnik njemačkog jezika – 4 nastavna sata 3. Nastavnik informatike -12 nastavnih sati 4. Nastavnik razredne nastave- puna nastavna norma 5. Nastavnik klavira-6 nastavnih sati 1. Higijeničar-50% radne norme 2. Higijeničar-50% radne
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetu nastavku dijela konkursa
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU OSNOVNA ŠKOLA “VAREŠ“ U VAREŠU ŠKOLSKI ODBOR JU OŠ “VAREŠ” U VAREŠU
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe Konkurs/Oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024. godini a) 1. Nastavnik likovne kulture-8 nastavnih sati, radni odnos na određeno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja, a najduže do 30.06. 2024. godine; 2. Nastavnik njemačkog jezika – 4 nastavna sata, radni odnos na određeno radno vrijeme do 15.08. 2024. godine; 3. Nastavnik informatike -12 nastavnih sati, radni odnos na određeno radno vrijeme do 15.08.2024. godine; 4. Nastavnik razredne nastave- puna nastavna norma, radni odnos na određeno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja, a najduže do 30.6. 2024. godine; Paraleno odjeljenje osnovne muzičke/glazbene škole: 5. Nastavnik klavira-6 nastavnih sati, radni odnos na određeno vrijeme do 15.08. 2024. godine; b) O G L A S za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024. godini Tehničko osoblje: 1. Higijeničar-50% radne norme - radni odnos na određeno vrijeme do 15.08.2024. godine ; 2. Higijeničar-50% radne norme - radni odnos na određeno vrijeme do 15.08.2024. godine. Kandidati za radna mjesta 1-5 (a), treba da imaju VSS odgovarajućeg smjera ili VŠ odgovarajućeg smjera. Kandidati za radna mjesta 1- 2 (b), treba da imaju najmanje završenu osnovnu školu. Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije). 1. Diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi 2. Izvod iz matične knjige rođenih 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 4. Ljekarsko uvjerenje (po prijemu) Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji ispunjavaju ove uslove, vršit će se prijem u skladu sa Uputstvom o angažovanju nestručnih nastavnika u redovnoj i instruktivnoj nastavi šk. 2023/2024. br. 10-34-7888-1/23 od 29.05.2023. god. izdanom od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona. Kandidati koji ne ispunjavaju uslove u pogledu stručne spreme dužni su dostaviti Uvjerenje fakulteta o godini studija i uvjerenje o položenim ispitima. Prilikom prijave na konkurs/Oglas kandidati su dužni priložiti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje svih prijavljenih kandidata: - Dokaz da je proglašen tehnološkim viškom izdan od strane nadležne Komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području Ze-DO kantona; - Uvjerenje o radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa nepotpunom normom; - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu; - Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme; - Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi; - Važeći Ugovor o radu; - Uvjerenje o radnom stažu iz PIO/MIO; - Uvjerenje o volonterskom stažu; - Dokaz da je kandidat nosilac posebnog priznanja od strane visokoškolske ustanove. Napomena: *Kandidati koji se prijavljuju kao tehnološki višak uz zahtjev za prijem u radni odnos po ovom konkursu dužni su priložiti rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdano od strane nadležne Komisije za zbrinjavanje tehnološkog viške u školama na području ZE-DO kantona i ovjerenu kopiju radne knjižice. Ovi kandidati primaju se do kraja školske godine; * U skladu sa članom 15. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica («Sl.novine ZE-DO kantona» broj 6/06) pod istim uslovima prednost imaju RVI, demobilizirani branioci i članovi porodica šehida, poginulog, umrlog i nestalog branioca uz obavezu dostavljanja Uvjerenja da su pripadnici jedne od navedenih kategorija i Uvjerenje da su na evidenciji Službe za zapošljavanje kantona i Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca (član 2, stav 3b); b) Ukoliko se na isto radno mjesto, po ovom osnovu, prijavi više osoba iz navedenog člana 15. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, i ostvare isti broj bodova, između takvih kandidata, prednost se daje djetetu šehida poginulog, umrlog i nestalog branitelja. Ostali prioriteti pri zapošljavanju; a) Pored osoba iz prethodnog stava ovoga člana, prioritet u zapošljavanju ostvaruju i osobe sa utvrđenim statusom civilne žrtve rata, kao i osobe sa utvrđenim invaliditetom, sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona. Uz prijavu obavezno dostaviti kontakt telefon. Rok za prijavu 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Svi kandidati dobiće Odluku o prijemu kandidata na neko od upražnjenih radnih mjesta. Prijave slati na adresu: JU OŠ «Vareš» Put mira 37. 71330 Vareš tel. 032/465-329;
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-12-18
Oglas do2023-12-26
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 3 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »