Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Ložač centralnog grijanja – 1 izvršilac, puna radna norma, na neodređeno radno vrijeme
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)Osnovna škola \"Hajderovici\" Zavidovići
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeNAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE, BODOVANJE I OSTALE BITNE INFORMACIJE - Prijavu sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uslova (u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na Oglas“), dostaviti lično ili poštom na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Hajderovići\", 72225 Hajderovići. - Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. - Bodovanje i prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 10-34-7779/22 od 16.05.2022. godine (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 10/22). - Kandidati koji nisu zadovoljni Odlukom o izboru mogu uložiti prigovor Školskom odboru u roku od 8 (osam) dana, od prijema Odluke. Škola čuva dokumentaciju prijavljenih kandidata do donošenja konačne Odluke, a svaki kandidat ima pravo uvida u dokumentaciju ostalih kandidata na istu poziciju. Odluka Školskog odbora je konačna. - Kandidati koji ne budu odabrani, nakon završetka žalbenog roka, molimo da u najkraćem roku lično preuzmu priloženu dokumentaciju, imajući na umu da Škola nakon isteka tog perioda neće preuzimati odgovornost za istu. Nakon konačne Odluke o izboru radnika, a najkasnije na dan početka rada u školi, izabrani kandidat je dužan dostaviti: - Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, ne starije od 6 (šest) mjeseci, - Uvjerenje o nekažnjavanju nadležne službe MUP-a F BiH, ne starije od 6 (šest) mjeseci, - kao i drugu dokumentaciju u skladu sa Zakonom i internim aktima Škole, Nakon što izabrani kandidat dostavi navedenu dokumentaciju, direktor škole će zaključiti ugovor o radu s izabranim kandidatom.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaUSLOVI OGLASA Za zasnivanje radnog odnosa, pored općih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove u pogledu školske spreme utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji poslova i radnih zadataka i drugim Normativnim aktima Škole. Kvalifikacije: - Srednja stručna sprema - IV ili III stepen mašinskog ili elektromašinskog smjera - Položen ispit za rukovanje instalacijama i uređajima centralnog grijanja DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE NA OGLAS a. Obavezna dokumentacija (original ili ovjerene kopije) - Prijava na Oglas (u pisanoj formi) s kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata (adresa, broj telefona, e-mail adresa), tačnom naznakom na koju poziciju se kandiduje i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na Oglas, - Diploma/Svjedodžba o stečenoj odgovarajućoj školskoj spremi, - Izvod iz matične knjige rođenih, - Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), b. Dodatna dokumentacija – na osnovu koje će se izvršiti bodovanje svih kandidata (original ili ovjerene kopije): - Rješenje o proglašenju tehnološkim viškom, - Uvjerenje, potvrda ili drugi adekvatan ovjereni akt nadležne službe/organa kao dokaz o ispunjavaju posebnih uslova za poziciju radnog mjesta ložač centralnog grijanja, (Položen ispit za rukovanje instalacijama i uređajima centralnog grijanja), - Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće školske spreme, - Dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju kao i institucijama nadležnim za odgoj i obrazovanje, (odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje), - Dokaz o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa članom 34., Zakona o radu u F BiH, (\"Službene novine F BiH\", broj: 26/16, 89/18 i 23/20 - odluka US), PRIORITET U ZAPOŠLJAVANJU Osobe iz člana 15. stav 1. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 1/14), dužne su priložiti i sljedeće dokumente, (original ili ovjerene kopije): - Rješenje nadležne gradske/općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, - Rješenje/Uvjerenje nadležne gradske/općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca, - Rješenje/Uvjerenje nadležne gradske/općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, - Uvjerenje Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe ili važeći ugovor o radu na određeno vrijeme u školi koji se uzima u obzir samo za ljetne konkurse zbog isteka vremenskog roka na koji je zaključen, - Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca. - Važeći ugovor o radu na određeno vrijeme ili posljednje Rješenje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom, ili da im je nakon prestanka radnog odnosa isplaćena otpremnina. Osobe u statusu civilne žrtve rata obavezne su pored uvjerenja o prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i uvjerenje kojim se potvrđuje status civilne žrtve rata. (original ili ovjerene kopije) Osobe kojima je utvrđen status invalida, obavezne su pored uvjerenja o prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i uvjerenje resorne službe, kojim se potvrđuje status invalidne osobe. (original ili ovjerene kopije) Osobe kojima je utvrđen status logoraša, obavezne su pored uvjerenja o prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i dokaz kojim se potvrđuje status logoraša. (original ili ovjerene kopije)
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2024-02-05
Oglas do2024-02-13
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »