Pregled oglasa

Traženo zanimanje- 18. Stručni saradnik – MVK, VSS – 1 (jedan) izvršilac, uz probni rad u trajanju do 6 (šest) mjeseci u Službi za plasman usluga poslovnim korisnicima, Sektora za plasman usluga i podršku poslovnim korisnicima.
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)u Direkciji Zenica Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeIII Način prijave: Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu. Uz prijavu se obavezno dostavlja original ili ovjerena kopija sljedećih dokaza; - Diploma/diplome o sticanju stručne spreme, - Dodatak diplomi (za kandidate koji su završili studiji po Bolonjskom sistemu studiranja), - Uvjerenje o državljanstvu (koje nije starije od šest mjeseci), - Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu. Poželjno je da kandidat uz svojeručno potpisanu prijavu, dostavi i svoju biografiju (CV). NAPOMENA I U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida - poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja. Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće: - da je nezaposleno lice, - da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida - poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja. Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza: - Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja, - Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja. NAPOMENA II a) Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerena kopija, b) Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci, c) Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome I i II ciklusa studija u istoj struci, Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, nisu dužni dostaviti diplomu i dodatak diplomi i za II ciklus studija, d) Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme i trajanju utvrđenom oglasom, Ukoliko Uvjerenje o osiguranju Porezne uprave ne sadrži podatak o prestanku osiguranja, kandidat je obavezan uz isto dostaviti i potvrdu Porezne uprave da se još uvijek nalazi u radnom odnosu kod tog poslodavca na zahtijevanom stepenu stručne spreme (potvrda o statusu). e) Prijava kandidata koja ne bude sadržavala sve dokaze zahtijevane javnim oglasom odbacit će se kao nepotpuna. IV Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 16.02.2024. godine Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu: Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Zenica Sa naznakom \'\'Prijava na javni oglas za radno mjesto 18. Stručni saradnik – MVK - ne otvarati\'\' ul. Masarykova br. 46 72000 Zenica Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika. Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaKratak opis poslova: 1) Izvršava pripadajuće poslove prodaje, 2) Izvršava poslove implementacije i prodaje novih servisa i usluga, 3) Stara se o primjeni zakonskih propisa i važećih akata, 4) Sačinjava ponude, predračune i ugovore po složenijim zahtjevima, a u skladu sa važećim dokumentima, 5) Vrši evidentiranje, obradu i proslijeđivanje na realizaciju zahtjeva i generisanje radnih naloga kao i njihovo praćenje do konačne realizacije, 6) Vrši ažuriranje podataka na postojećim korisnicima, konačan pregled kompletnosti i ispravnosti dokumenata po realizaciji zahtjeva korisnika, 7) Vrši pripremu i slanje odluka i obavijesti korisnicima, verifikaciju predmeta i pripremu za arhiviranje, 8) Vodi kompletnu korespondenciju i praćenje realizacije zahtjeva, 9) Kontroliše i odgovara na primljene zahtjeve za usluge, te prati propisane rokove za rješavanje zahtjeva, 10) Koordinira i učestvuje u rješavanju reklamacija, 11) Priprema ponude i prezentacije usluga u skladu sa važećim dokumentima u koordinaciji sa nadležnim OJ, 12) Priprema i zaključuje ugovore o prodaji sa poslovnim korisnicima i vrši postprodajnu podršku u koordinaciji sa nadležnim OJ, 13) Prati realizaciju ugovorenih uslova, 14) Realizuje programe, organizira i provodi edukacije za plasman usluga poslovnim korisnicima, 15) Prikuplja informacije o potrebama korisnika i analizira ponašanje u konzumaciji usluga, 16) Vrši poslove skladištenja roba za koje je zadužen, te brine o zalihama i materijalno odgovara za iste, 17) Izvještava o realizovanim poslovima, te predlaže unapređenje ponude u prodaji usluga poslovnim korisnicima. I Opšti uslovi: - da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine, - da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 (pet) dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostavi ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta, koje nije starije od 3 (tri) mjeseca). II Posebni uslovi: a) VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje I prvog ili II ciklusa studija, stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja, sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), sa završenim Fakultetom tehničkih ili društvenih nauka ili drugim odgovarajućim fakultetom. b) radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 1 (jedne) godine.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2024-02-08
Oglas do2024-02-16
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »