Pregled oglasa

Traženo zanimanje- Saradnik za marketing-novinar, 1 izvršilac na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme, mjesto rada Olovo.
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU Centar za kulturu, sport i informisanje Olovo
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaNa osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o Ustanovama („Sl. List R BiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu, Pravila JU Centar za kulturu, sport i informisanje Olovo i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka JU Centar za kulturu, sport i informisanje Olovo, direktor Ustanove je dana 07.03.2024. godine, donio Odluku o raspisivanju JAVNOG OGLASA za prijem radnika u radni odnos RADNO MJESTO I TRAJANJE UGOVORA O RADU - Saradnik za marketing-novinar, 1 izvršilac na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme, mjesto rada Olovo. OPIS POSLOVA - Surađuje sa sredstvima javnog informisanja (štampanim i elektronskim medijima te internetskim portalima), priprema za njih i distribuira informativne materijale u svrhu promocije osnovne djelatnosti javne Ustanove..., - Sudjeluje u izradi godišnjeg programa rada te povremenih godišnjih izvještaja o radu, - Surađuje u pripremi radio programa, - Surađuje s odgojno-obrazovnim ustanovama, priprema za njih i distribuira informativne materijale u svrhu promocije programa i svih programskih aktivnosti i događaja u Ustanovi..., - poslovi organizovanja obilazaka znamenitosti za turiste na području općine Olovo, - priprema programe i planove marketing službe, - predlaže i osmišljava prezentaciju programskih sadržaja i manifestacija čiji je organizator ustanova, - predlaže cjenovnik marketing usluga, - vrši ugovaranje poslova u domenu marketinga, - predlaže i učestvuje u pripremi izrade reklama, spotova, telopa, džinglova, i drugih oblika oglašavanja, - vrši analizu stanja na tržištu, - obezbjeđuje logističju podršku svim manifestacijama koje organizuje Ustanova, - obavlja i druge poslove po nalogu direktora Ustanove. OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Opšti uslovi: 1. da ima navršenih 18 godina života, 2. da je državljani Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem ne starijim od šest mjeseci, 3. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri ili više godina ili da nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno sa umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u BiH, 4. da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 5. da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca. Posebni uslovi: 1. VSS-VII stepen, fakultet društvenog smjera-poslovnog komuniciranja ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja; 2. Da ima najmanje 12 (dvanaest) mjeseci radnog iskustva nakon sticanja VSS na istim ili sličnim poslovima; 3. Poznavanje rada na računaru. Izbor najboljeg kandidata izvšiće Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos nakon objavljenog razmatranja dostavljene dokumentacije i održanog pismenog i usmenog stručnog ispita sa svakim od kandidata iz sljedećih zakonskih propisa: - Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama, - Zakon o radu FBiH, - Zakon u komunikacijama BiH, - Zakon o zabrani diskriminacije u BiH, - Krivični zakon FBiH, - Izborni zakon BiH, - Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine - Zakon o zaštiti od klevete Federacije Bosne i Hercegovine, - Evropska povelja o slobodi štampe - Deklaracija Vijeća Ministara o zaštiti i promociji istraživackog novinarstva, - Kodeks časti BH novinara (Udruženje “BH novinari), - Kodeks za štampu i online medije BiH (Vijeće za štampu u BiH), - Pravilnik o medijskom predstavljanju političkih subjekata u period od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora (Regulatorna agencija za komunikacije), - Kodeks o komercijalnim komunikacijama (Regulatorna agencija za komunikacije). POTREBNA DOKUMENTACIJA: Uz prijavu na Javni oglas koja je zaseban dokument i koja mora biti potpisana, kandidati su dužni priložiti i sljedeće dokaze: 1. Kraću biografiju i kontakt telefon kandidata koja mora biti svojeručno potpisana; 2. Diplomu o završenom obrazovanju (ovjerena kopija); 3. Potvrda ili uvjerenje kao dokaz o radnom iskustvu izdat od strane poslodavca kod kojeg je ostvareno radno iskustvo ili Uvjerenje izdato od strane Porezne uprave ili PIO/MIO Federacije BiH (original); 4. Uvjerenje o državljanstvu (original); 5. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija); 6. CIPS-ova potvrda o prebivalištu (original); 7. Dokaz o poznavanju rada na računaru (ovjerena kopija). Kandidat koji bude primljen dužan je u Ustanovu donijeti Uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti, Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i Uvjerenje o nekažnjavanju 15 dana od dana prijema u radni odnos. Dokumenta priložena na Javni oglas neće biti vraćena kandidatima. Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja i bit će oglašen na način kako je to propisano Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu. Prijave slati poštom na adresu: JU Centar za kulturu, sport i informisanje Olovo, ulica Branilaca Olova bb. 71340 Olovo, sa naznakom \'\'Prijava na Javni oglas\'\'. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2024-03-09
Oglas do2024-03-17
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »