Pregled oglasa

Traženo zanimanjeNa određeno vrijeme 1.ELEKTRIČNE MAŠINE - nepuna norma, 13 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, 2.ELEKTRIČNA MJERENJA - nepuna norma, 3 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije na koju je izabran a najkasnije do 15.08.2024. godine, 3. ELEKTRIČNI UREĐAJI - nepuna norma, 4 časa sedmično, na određeno radno vrijeme do 15.08.2024. godine, 4. ELEKTROENERGETSKE MREŽE - nepuna norma, 2 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 15.08.2024. godine, 5. ENERGETIKA - nepuna norma, 2 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije na koju je izabran a najkasnije do 15.08.2024. godine, 6. PRAKTIČNA NASTAVA ZA ZANIMANJE ELEKTROENERGETIČAR/ELEKTROMEHANIČAR -nepuna norma, 12 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do 15.08.2024. godine, 7. ISLAMSKA VJERONAUKA - nepuna norma, 12 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do 15.08.2024. godine,
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetPOTREBNU STRUČNU SPREMU POGLEDATI U NASTAVKU OGLASA
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNebitno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)“Mehmedalija Mak Dizdar” u Brezi
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaPored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o srednjoj školi, Nastavnim planom i programom,Pedagoškim standardima I Pravilnikom o radu. Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas za radno mjesto održavanje higijene NSS (NK radnik). Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti : -rodni list, -uvjerenje o državljanstvu, -dokaz o stručnoj spremi, -uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta za radna mjesta pod rednim brojem 1. do 7. u tekstu Konkursa, ukoliko se radi o kandidatu koji ima završenu stručnu spremu nenastavno g smjera, -dokaz o radnom iskustvu u struci u trajanju od pet godina za radno mjesto pod rednim brojem 6. u tekstu Konkursa, ukoliko se radi o kandidatu sa završenim najmanje V stepenom stručne spreme, specijalisti, odnosno sa završenim V stepenom stručne spreme, specijalisti, odnosno sa završenim majstorskim ispitom ili najmanje I (prvim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja bolonjskog studija u trajanju od tri godine (180 ECTS bodova), -saglasnost Rijaseta IZ u BiH za obavljanje poslova vjeroučitelja za radno mjesto pod rednim brojem 7. u tekstu Konkursa, -ljekarsko uvjerenje izabrani kandidat je dužan dostaviti prije stupanja na posao, -uvjerenje o nekažnjavanju za izabranog kandidata na radno mjesto škola će zatražiti službenim putem od nadležnog organa za izdavanje uvjerenja iz kaznene evidencije, (uvjerenje o državljanstvu i ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci) Kandidati su dužni dostaviti traženu i propisanu dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika,stručnih saradnika I odgajatelja I ostalih radnika u osnovnim I srednjim školama I đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 10/22): -rješenje o proglašenju tehnološkim viškom, -uvjerenje o položenom stručnom ispitu, -uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme, -uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi, -uvjerenje, potvrda ili drugi adekvatan ovjereni akt visokoškolske ustanove kao dokaz o ostvarenoj izvrsnosti tokom školovanja, -dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju kao i institucijama nadležnim za odgoj i obrazovanje, (odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje i original ili ovjerena kopija važećeg ugovora o radu koji se uzima u obzir samo za ljetne konkurse zbog isteka vremenskog roka na koji je zaključen) kao i o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, -dokaz o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa članom 34. Zakona o radu FBiH, Osobe iz člana 15. stav 1. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica dužne su dostaviti i sljedeće dokumente: -Rješenje nadležne gradske/općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, -Rješenje/Uvjerenje nadležne gradske/općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca, -Rješenje/Uvjerenje nadležne gradske/općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, -Uvjerenje Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe ili važeći ugovor o radu na određeno vrijeme u školi koji se uzima u obzir samo za ljetne konkurse zbog isteka vremenskog roka na koji je zaključen, -Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednja 24 mjeseca, Osobe iz člana 15. navedenog Zakona, a koje dokazuju pripadnost OSRBIH kandidata i članova njihovih porodica, dužne su priložiti važeći ugovor o radu na određeno vrijeme ili posljednje Rješenje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao) kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom ili da im je nakon prestanka radnog odnosa isplaćena otpremnina. Osobe u statusu civilne žrtve rata obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i uvjerenje kojim se potvrđuje status civilne žrtve rata, Osobe kojima je utvrđen status invalida, obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i uvjerenje resorne službe kojim se potvrđuje status invalidne osobe, Osobe kojima je utvrđen status logoraša, obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i dokaz kojim se potvrđuje status logoraša, Osobe u statusu tehnološkog viška uz prijavu na konkurs obavezne su dostaviti samo Rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području Zeničko-dobojskog kantona i odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Bodovanje kandidata će se izvršiti u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja I ostalih radnika u osnovnim I srednjim školama I đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 10/22). Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane Nastavnim planom I programom,prijem će se vršiti u skladu sa Uputstvom Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2023/2024. godini broj:10-34-7888-1/23. od 29.05.2023. godine uz obavezu dostavljanja dodatnih dokumenata (Uvjerenje fakulteta o godini studija,Uvjerenje fakulteta o položenim ispitima). Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Objava teksta konkursa planirana je u listu „Naša riječ“. Potrebno je dostaviti original dokumente ili ovjerene foto-kopije. Nepotpune I neblagovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji nisu primljeni u radni odnos imaju obavezu,nakon isteka žalbenog roka, u što kraćem roku preuzeti dostavljena dokumenta. Prijave sa dokazima slati na adresu Mješovita srednja škola “Mehmedalija Mak Dizdar” ul ”Šehidska” 34 Breza ili predati u Upravu škole.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2024-03-12
Oglas do2024-03-20
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »