Pregled oglasa

Traženo zanimanjeJAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na određeno radno vrijeme I U radni odnos na određeno radno vrijeme primaju se sljedeći radnici: 1. Radnik na održavanju čistoće u Odjeljenju za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada, 4 izvršioca na period od 13 mjeseci, nije potrebno radno iskustvo a predviđena je osnovna plaća u iznosu od 619,00 KM. 2. Pomoćni radnik za jednostavne poslove u Odjeljenju ljetnog i zimskog održavanja javnih površina, 1 izvršilac na period od 8 mjeseci, nije potrebno radno iskustvo a predviđena je osnovna plaća u iznosu od 619,00 KM. 3. Pomoćni radnik za jednostavne poslove u Odjeljenju ljetnog i zimskog održavanja javnih površina, 1 izvršilac na period od 13 mjeseci, nije potrebno radno iskustvo a predviđena je osnovna plaća u iznosu od 619,00 KM. 4. Pomoćni radnik za jednostavne poslove u Odjeljenju prikupljanja i deponovanja otpada, 1 izvršilac na period od 13 mjeseci, nije potrebno radno iskustvo a predviđena je osnovna plaća u iznosu od 619,00 KM.
Tražena školska spremaNekvalifikovani radnik (NK)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)Javno preduzeće „Vodokom“ d.o.o. Kakanj
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaNa osnovu odredbi člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine ZDK“ broj: 9/23 i 14/23) i Pravilnika o postupku prijema radnika u radnika odnos u Javnom preduzeću „Vodokom“ d.o.o. Kakanj (broj: 1722-5/24) i Odluke Uprave o potrebi prijema u radni odnos radnika na određeno radno vrijeme (broj: 2587-5/2024 od 15.03.2024. godine), Javno preduzeće „Vodokom“ d.o.o. Kakanj, objavljuje: JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na određeno radno vrijeme I U radni odnos na određeno radno vrijeme primaju se sljedeći radnici: 1. Radnik na održavanju čistoće u Odjeljenju za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada, 4 izvršioca na period od 13 mjeseci, nije potrebno radno iskustvo a predviđena je osnovna plaća u iznosu od 619,00 KM. 2. Pomoćni radnik za jednostavne poslove u Odjeljenju ljetnog i zimskog održavanja javnih površina, 1 izvršilac na period od 8 mjeseci, nije potrebno radno iskustvo a predviđena je osnovna plaća u iznosu od 619,00 KM. 3. Pomoćni radnik za jednostavne poslove u Odjeljenju ljetnog i zimskog održavanja javnih površina, 1 izvršilac na period od 13 mjeseci, nije potrebno radno iskustvo a predviđena je osnovna plaća u iznosu od 619,00 KM. 4. Pomoćni radnik za jednostavne poslove u Odjeljenju prikupljanja i deponovanja otpada, 1 izvršilac na period od 13 mjeseci, nije potrebno radno iskustvo a predviđena je osnovna plaća u iznosu od 619,00 KM. Prijem radnika u radni odnos vrši se na puno radno vrijeme. II Prijavljivanje na oglas vrši se pismenom prijavom na oglas koja mora biti svojeručno potpisana od strane kandidata. Kandidati koji se prijavljuju na oglas, treba da ispunjavaju opće i posebne uslove: Opći uslovi: - da je stariji od 18 godina, - da je državljanin BiH, - da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje. Posebni uslovi: 1. radno mjesto Radnik na održavanju čistoće u Odjeljenju za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada Opis poslova - Obavlja poslove održavanja higijene u zajedničkim dijelovima i uređajima zgrada. 2. i 3. radno mjesto Pomoćni radnik za jednostavne poslove u Odjeljenju ljetnog i zimskog održavanja javnih površina Opis poslova - Obavlja poslove metenja i pranja javnih površina, vrši prikupljanje otpadaka po zelenim površinama, cesti i trotoaru, vrši čišćenje snijega u gradskom području (trotoari, stepeništa, prilazi zgradama i sl.), obavlja poslove čišćenja divljih deponija, obavlja poslove košenja trave, okopavanja cvijetnjaka i druge poslove uređenja javnih parkovskih površina. 4. radno mjesto Pomoćni radnik za jednostavne poslove u Odjeljenju prikupljanja i deponovanja otpada Opis poslova - Obavlja poslove ručnog i mehaničkog utovara i istovara otpada u i iz kamiona, vrši čišćenje kontejnerskih mjesta i divljih deponija. Kao dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz oglasa, kandidati za radna mjesta dužni su dostaviti: - pismenu prijavu na javni oglas sa tačnom naznakom na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje i ista mora biti svojeručno potpisana, - biografiju sa upisanom adresom stanovanja i brojem telefona i ista mora biti svojeručno potpisana, - izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija), - uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od 30 dana ili ovjerena fotokopija originala koji nije stariji od 30 dana), - uvjerenje o prebivalištu iz evidencije prebivališta (CIPS) koja se vodi kod nadležnog organa (original ne stariji od 30 dana ili ovjerena fotokopija originala koji nije stariji od 30 dana), - dokaz o radnom iskustvu (potvrda iz PIO-a ili Porezne uprave) - nije obavezan dokument ali se radni staž dodatno boduje. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti izdat od nadležne zdravstvene ustanove (ljekarsko uvjerenje se ne dostavlja uz prijavu nego kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos dužan je prije zaključenja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje). Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove obavit će se intervju. A o mjestu, datumu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno pismeno obaviješteni. III Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, orginal ili ovjerene fotokopije. Ukoliko se dokumentacija dostavi kao ovjerena kopija a ista ne bude čitka može se od kandidata zahtijevati uvid u originalne dokumente. Kandidati uz prijavu i potrebna dokumenta, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata, kao što su npr. preporuka bivšeg poslodavca, dodatna obrazloženja ili stručne sposobnosti i drugo. Prijava za koju se utvrdi da je neblagovremena ili nepotpuna će se posebnim zaključkom odbaciti i neće se dalje uzimati u razmatranje. Kandidati koji ne pristupe intervju smatra se da su odustali od prijave i njihova prijava se neće dalje razmatrati u oglasnoj proceduri. Kandidati sa kojima bude obavljen intervju bit će pismeno obavješteni o ishodu javnog oglasa. Postupak izbora radnika provodi Komisija za izbor kandidata u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona i Pravilnikom o radu preduzeća. Komisija će sačiniti listu uspješnih kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova a na osnovu bodovanja kako slijedi: I bodovanje radnog iskustva: - kandidati koji imaju do 10 godina radnog staža dobijaju 2 boda, - kandidati koji imaju od 10 do 20 godina radnog staža dobijaju 4 boda, - kandidati koji imaju preko 20 godina radnog staža dobijaju 6 bodova, II Bodovanje intervuja: - članovi komisije na intervjuu vrednuju opći dojam kandidata (opće osobine, fleksibilnost, motiviranost i entuzijazam, predznanje o poslu, relevantno radno iskustvo, analitičke sposobnosti i sposobnost iznalaženja rješenja, vještinu komuniciranja, potencijal za usavršavanje, dodatna znanja i sl.) koje je kandidat iskazao na usmenom razgovoru i to na način da kandidata boduju pojedinačno od 1 do 7 bodova. Konačan izvještaj komisije će sadržavati jedinstvenu listu uspješnih kandidata koja će se dostaviti direktoru preduzeća. IV Oglas će biti objavljen u dnevnom listu ¬¬¬¬Oslobođenje, web stranici preduzeća, web stranici osnivača – Općine Kakanj i web stranici Zavoda za zapošljavanje ZDK biro rada Kakanj. Javni oglas ostaje otvoren zaključno sa istekom radnog vremena (15:30 sati) dana 25.03.2024. godine. Kontakt telefon pravne službe preduzeća 032/465-928. Prijave sa potrebnom dokumentacijom i napomenom za koje radno mjesto se podnosi prijava, treba dostaviti lično u sjedište preduzeća ili preporučenom poštom na adresu sa naznakom: Javno preduzeće „VODOKOM“ Kakanj d.o.o. Kakanj Ul. Alije Izetbegovića br. 117/I 72 240 Kakanj „PRIJAVA NA OGLAS za radno mjesto (napisati na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje) NE OTVARATI“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, te prijave koje su kandidati pismeno povukli neće se uzeti u razmatranje. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2024-03-16
Oglas do2024-03-25
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »