Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Doktor medicine - 1 izvršitelj 2. Zubni tehničar - 1 izvršitelj
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetPOTREBNU STRUČNU SPREMU POGLEDATI U NASTAVKU OGLASA
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU „DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM“ ŽEPČE
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaJU „DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM“ ŽEPČE Na osnovu člana 20a. zakona o radu („Službene novine FBIH“, broj: 26/16, 89/18, 23/20-U.S., 49/21 i 44/22), člana 4. stav 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona („Sl. Novine ZDK“ broj: 02/24), člana 55. Statuta i člana 8. stav 2. Pravilnika o radu JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Žepče (u daljem tekstu: Ustanova), a zbog ukazane potrebe, ravnateljica Ustanove raspisuje JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos 1. Doktor medicine - 1 izvršitelj Opis poslova: klinički pregled (prvi i ponovni) oboljelih i povrijeđenih osoba, u zdravstvenoj organizaciji i u stanu bolesnika, utvrđuje potrebu i daje nalog za obavljanje laboratorijskih i drugih dijagnostičkih pretraga i konsultativnih specijalističkih pregleda sa ciljem utvrđivanja konačne kliničke dijagnoze odnosno kontrole liječenja, ocjenjuje radnu sposobnost i upućuje bolesnika na invalidsko-mirovinsku komisiju radi ocjene o preostaloj radnoj sposobnosti i privremene nesposobnosti, propisuje, ordinira, prati i kontroliše tok njege i liječenja, pruža prvu i hitnu medicinsku pomoć u zdravstvenoj organizaciji, stanu bolesnika, na mjestu udesa i u toku transporta, obavlja dežurstvo u službi hitne medicinske pomoći u stacionaru, vrši manje hirurške intervencije, vrši prve, periodične, sistematske liječničke preglede i ocjenjuje radnu sposobnost za određene poslove, prati zdravstveno stanje stanovništva i predlaže mjere za unapređenje zdravlja, učestvuje u organiziranju i sprovođenju mjera (specifičnih, općih i ostalih) kod prevencije i suzbijanja bolesti i povreda, a posebno zaraznih bolesti, organizira i učestvuje u zdravstvenom prosvjećivanju građana na svom području, vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, evidenciju i izvještaje, a neposredno upisuje podatke o posjeti bolesnika, dijagnozu i šifru konačne (glavne) dijagnoze, vrši pregled umrlih, utvrđuje vrijeme i uzrok smrti i izdaje propisani dokument. Posebni uslovi: VSS, završen medicinski fakultet, licenca za samostalan rad Status ugovora: puno radno vrijeme; na neodređeno vrijeme. 2. Zubni tehničar - 1 izvršitelj Opis poslova: zadužen je za sredstva i opremu sa kojima rukuje i za njihovo održavanje, učestvuje u planiranju protetskih radova, vrši izradu svih vrsta navlaka i krunica, vrši izradu svih vrsta mostova, vrši izradu svih vrsta proteza od akrilata i metala, vrši izradu i ugrađivanje podjezičnih i nepčanih lukova, kukica i drugih retnecionih elemenata u protetske radove, vrši reparaturu protetskih radova, vrši izradu raznih šina i splintova za repoziciju i fiksaciju frakturiranih vilica i drugih kostiju lica, vrši izradu metalnih skeleta za proteze od vizila, vizonita i plemenitih metala, vodi propisanu dokumentaciju vezano za svoj djelokrug rada uže organizacione jedinice, obavlja i druge poslove koje mu stavi u zadatak neposredni rukovodilac. Posebni uslovi: SSS, završena srednja zubozdravstvena škola, stručni ispit, licenca za samostalan rad, radno iskustvo u trajanju od 6 mjeseci. Status ugovora: puno radno vrijeme; na određeno vrijeme - 12 mjeseci. OPĆE NAPOMENE Prilikom zaključenja ugovora o radu za navedena radna mjesta nije predviđen probni rad. Prijava na radno mjesto treba da sadrži: radno mjesto (poziciju) na koje se kandidat prijavljuje, adresu stanovanja, broj telefona, kratku biografiju, e-mail adresu. Prijava mora biti potpisana od strane podnositelja. Uz prijavu je potrebno dostaviti original ili ovjerene kopije dokumenata: - Izvod iz matične knjige rođenih - Potvrda o mjestu prebivališta - Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci - Diploma o završenom fakultetu/srednjoj školi (ovisno o poziciji na koju se kandidat prijavljuje) - Uvjerenje o posjedovanju licence za samostalan rad / položenom stručnom ispitu (ovisno o poziciji na koju se kandidat prijavljuje) - Dokaz o radnom iskustvu za poziciju 2. (potvrda iz PIO/MIO ili Poreske uprave, potvrda ranijeg poslodavca) Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti na adresu: JU „DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM“ ŽEPČE URED RAVNATELJA UL. PRVA BR. 36, 72230 ŽEPČE Sa napomenom: „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ i obaveznom naznakom pozicije na koju kandidat aplicira Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa. Kontakt broj osobe za dodatne informacije: 032/881-125. NAPOMENE: Sa kandidatima koji dostave potpunu dokumentaciju za poziciju 1. obavit će se pismeni stručni ispit i intervju. Sa kandidatima koji dostave potpunu dokumentaciju za poziciju 2. obavit će se intervju. O terminu stručnog ispita i intervjua kandidati će biti obaviješteni dostavom skenirane obavijesti na e-mail adresu kandidata najmanje pet dana prije održavanja intervjua/stručnog ispita, a navedena obavijest će biti postavljena na Oglasnu ploču JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Žepče. Ako kandidat ne pristupi stručnom ispitu i intervjuu, smatrat će se da je odustao od prijave. JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Žepče nije u obavezi vraćanja dostavljene dokumentacije. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Samo izabrani kandidati dužni su u roku od 15 (petnaest) dana od dana obavještenja o njihovom izboru dostaviti: ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2024-03-28
Oglas do2024-04-05
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »