Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Doktor medicine – spec. medicine rada ili medicine rada i sporta ili spec. opšte medicine ili spec. porodične medicine ili doktor medicine sa posebnom edukacijom iz porodične medicine - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – na period od 2 (dvije) godine 2. Doktor specijalista otorinolaringologije - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – na period od 2 (dvije) godine 3. Doktor specijalista radiologije - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme - na period od 2 (dvije) godine 4. Doktor specijalista neuropsihijatrije - 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaNa osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko – dobojskom kantonu (Službene novine Zeničko – dobojskog kantona broj: 2/24), Pravilnika o radu Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona broj: 3229/2017, 4406/2017, 7731/17, 1290/18, 2220/2018, 4650/2018, 8340/18, 10028/2018, 515/2020, 2813/2020, 4218/20, 7874/21, 254/21, 4127/2021, 1367/22, 3299/22, 6945/22 i 4792/2023, 7335/2023,1722/2024,Procedure o postupku prijema u radni odnos u JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona broj: 1724/24, Odluke Upravnog odbora broj:1725/24od 07.03.2024. godine i Odluke direktora o potrebi prijema u radni odnos broj: 2217/24 od 25.03.2024. godine,raspisuje se JAVNI OGLAS za prijem radnika na određeno i neodređeno vrijeme RADNA MJESTA: 1. Doktor medicine – spec. medicine rada ili medicine rada i sporta ili spec. opšte medicine ili spec. porodične medicine ili doktor medicine sa posebnom edukacijom iz porodične medicine - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – na period od 2 (dvije) godine 2. Doktor specijalista otorinolaringologije - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – na period od 2 (dvije) godine 3. Doktor specijalista radiologije - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme - na period od 2 (dvije) godine 4. Doktor specijalista neuropsihijatrije - 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca Opis poslova radnih mjesta (1-4):obavljaju poslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavodai Nomenklaturom zdravstvenih usluga. USLOVI ZA VRŠENJE POSLOVA Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uslove: - Da su državljani Bosne i Hercegovine - Da su psihofizički sposobni za obavljanje poslova za radno mjesto za koje se prijavljuju. Pored općih, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove, kako slijedi: - VSS-VII./1 ili 360 ECTS bodova (medicinski fakultet), položen odgovarajući specijalistički ispit, važeća licenca za rad i poznavanje rada na računaru DOKAZI U svrhu dokazivanja naprijed navedenih uslova, kandidati su dužni uz prijavu na javni oglas, dostaviti i kraću biografiju sa adresom, obavezno navedenom e-mail adresom i brojem telefona, kao i sljedeću dokumentaciju, kao dokaze (originale ili kopije s ovjerom ne starijom od 6 mjeseci): - Dokaz o stručnoj spremi (diploma o završenom fakultetu) - Uvjerenje o položenom odgovarajućem specijalističkom ispitu - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu - Licenca za samostalan rad izdata od nadležne komore - Dokaz o poznavanju rada na računaru - Uvjerenje o državljanstvu - Kraća biografija potpisana od strane podnosioca Napomena: Originalno ljekarsko uvjerenje - ovaj dokaz obavezni su dostaviti samo izabrani kandidati, u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke o prijemu u radni odnos, a prije stupanja na rad. Napomene: - Dokaz o poznavanju rada na računaru: uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave obučavanjem znanja rada na računaru, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike ili druga isprava fakulteta (ovjerena kopija upisnice – indeksa, dodatak diplomi) ili srednje škole ili ustanove koja potvrđuje poznavanje rada na računaru, diploma ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru). - Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje - Sa kandidatima koji dostave potpunu dokumentaciju Komisija će obaviti pismeni i usmeni stručni ispit. - O terminu i mjestu pristupanja polaganju pismenog i usmenog stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem skenirane obavijesti koju će Zavod dostaviti na e-mail adresu kandidata najmanje 5 (pet) dana prije održavanja pismenog i usmenog stručnog ispita, a istu obavijest Zavod će postaviti i na svoju web stranicu i oglasnu ploću Zavoda. - Ako kandidat ne pristupi polaganju pismenog i/ili usmenog stručnog dijela ispita, smatrat će se da je odustao od dalje oglasne procedure. - O rezultatima oglasa, kandidati će biti pismeno obavješteni u roku od 5 dana od donošenja Odluke o prijemu u radni odnos. - Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu nije u obavezi vraćanja dostavljene dokumentacije, osim na pismeni zahtjev kandidata. - Integralni tekst ovog javnog oglasa biti će objavljen na web stranici Zavoda i osnivača, a u dnevnom listu „Oslobođenje“ biće objavljena obavijest o javnom oglasu. Svu traženu dokumentaciju, uz prijavu potpisanu od strane podnosioca i kratku biografiju sa obavezno navedenom e-mail adresom kandidata, treba dostaviti najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana njegove objave u listu „Oslobođenje“ u zatvorenoj koverti preporučeno putem pošte ili direktno na protokol Zavoda, na adresu: JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona Bulevar Kralja Tvrtka I broj 4, 72 000 Zenica Uz naznaku: „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS (sa naznakom za koje radno mjesto)“ Direktor Muris dr Karić, spec. medicine rada, klinički toksikolog
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2024-04-03
Oglas do2024-04-18
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »