Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Referent za tehničke poslove SSS, III, IV, V...................................................................1 izvršilac do godinu dana (osnovna neto plaća radnika iznosi 925,65 KM) 2. Viši referent za održavanje, SSS III,IV, V.........................................................................1 izvršilac do godinu dana (osnovna neto plaća radnika iznosi 871,20 KM) 3. Referent za sigurnost i zaštitu na radu, SSS, III,IV...............................................1 izvršilac do povratka zaposlenika sa bolovanja najduže do godinu dana (osnovna neto plaća radnika iznosi 851,40 KM) 4. Konobar, III/IV................................................................................................1 izvršilac do godinu dana (osnovna neto plaća radnika iznosi 737,55) 5. Pomoćni radnik za održavanje higijene, NK, III, IV.......................................................1 izvršilac do godinu dana (osnova neto plaća radnika iznosi 653,40 KM)
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultetPOTREBNU STRUČNU SPREMU POGLEDATI U NASTAVKU OGLASA
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaNa osnovu člana 7. Pravilnika o radu Javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj i Odluke Direktora o raspisivanju javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos (broj: 312/2024 od 12.04.2024.godine), Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj raspisuje 12.04.2024. godine: KONKURS za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme - broj: 314/2024 Objavljuje se konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u Javnoj ustanovi Kulturno-sportski centar Kakanj i to kako slijedi: 1. Referent za tehničke poslove SSS, III, IV, V...................................................................1 izvršilac do godinu dana (osnovna neto plaća radnika iznosi 925,65 KM) 2. Viši referent za održavanje, SSS III,IV, V.........................................................................1 izvršilac do godinu dana (osnovna neto plaća radnika iznosi 871,20 KM) 3. Referent za sigurnost i zaštitu na radu, SSS, III,IV...............................................1 izvršilac do povratka zaposlenika sa bolovanja najduže do godinu dana (osnovna neto plaća radnika iznosi 851,40 KM) 4. Konobar, III/IV................................................................................................1 izvršilac do godinu dana (osnovna neto plaća radnika iznosi 737,55) 5. Pomoćni radnik za održavanje higijene, NK, III, IV.......................................................1 izvršilac do godinu dana (osnova neto plaća radnika iznosi 653,40 KM) Nije predviđen probni rad. Kratak opis poslova: 1. Referent za tehničke poslove • zadužen je i odgovoran za vršenje manjih popravki i održavanje ski-lifta u ispravnom stanju; • prema potrebi, po nalogu šefa Odjela radi poslove održavanja tehnike u drugim objektima Ustanove; • po potrebi dežurni radnik u svim objektima kojim upravlja ustanova; • prema potrebi u vrijeme sezone skijanja upravlja postrojenjem ski-lifta (puštanje i zaustavljanje) u skladu s tehničkim upustvom i koordinaciji sa šefom Odjela; • po potrebi brine o pravovremenoj pripremi dvorane i neophodnih rekvizita za sportske događaje; • po potrebi radi kao kino operater; • po nalogu šefa Odjela obavlja pomoćne poslove vezane za redovne i povremene aktivnosti Ustanove; • po nalogu šefa Odjela obavlja i druge poslove u skladu sa svojom stručnom spremom i radnim sposobnostima. 2. Viši referent za održavanje • po potrebi upravlja audio i video opremom u ustanovi; • po potrebi odgovoran za ispravnost i održavanje audio i video opreme; • zadužen je i odgovoran za vršenje manjih popravki i održavanje ski-lifta u ispravnom stanju; • vrši pripremu skijaških terena prije početka sezone skijanja i njihovo adekvatno održavanje za vrijeme sezone; • prema potrebi, po nalogu šefa Odjela radi poslove održavanja u drugim objektima Ustanove; • po potrebi dežurni radnik u svim objektima kojim upravlja ustanova; • po potrebi vrši naplatu rekreacija, parkinga i ulaznica u svim sportskim objektima; • po potrebi brine o pravovremenoj pripremi dvorane i neophodnih rekvizita za sportske događaje; • po potrebi upravlja vozilima voznog parka Ustanove po nalogu šefa Odjela ; • po nalogu šefa Odjela obavlja pomoćne poslove vezane za redovne i povremene aktivnosti Ustanove; • po nalogu šefa Odjela obavlja i druge poslove u skladu sa svojom stručnom spremom i radnim sposobnostima. 3. Referent za sigurnost i zaštitu na radu • prati relevantnu zakonsku regulativu koja se odnosi na mjere zaštite na radu i protiv požarnu zaštitu; • sugeriše usklađivanje normativnih akata Ustanove koji se odnose na zaštitu na radu i zaštitu od požara s relevantnim zakonskim propisima; • vrši redovnu provjeru sigurnosnog stanja i provedenih mjera zaštite na radu objekata javne ustanove i provjeru ispravnosti opreme za protiv požarnu zaštitu; • vrši redovnu provjeru obučenosti i osposobljenosti radnika za situacije koje zahtjevaju brzo reagovanje u oblasti sigurnosti i zaštite na radu; • vrši organizaciju i pripremu mjera sigurnosti za sva javna dešavanja u okviru dešavanja iz oblasti djelovanja javne ustanove; • redovno obavještava šefa Odjela o stanju provedenih mjera sigurnosti, zaštite na radu i protiv požarne zaštite; • redovno obavještava šefa Odjela o nedostacima u oblasti provedenih mjera sigurnosti zaštite na radu i protiv požarne zaštite; • izdaje smjernice i uputstva radnicima javne ustanove po pitanju primjene mjera sigurnosti; • radi i predlaže plan provođenja mjera sigurnosti zaštite i zaštite na radu za svaki konkretni događaj koji se može smatrati povremenim dešavanjima, odnosno koji ne spada u svakodnevne poslove javne ustanove; • vodi evidencije o provedenim obukama zaposlenih; • podnosi godišnji izvještaj iz djelokruga radnog mjesta šefu; • učestvuje u pripremi i izradi projekata JU, kao i sačinjavanju evidencije o implementaciji i pravdanju istih, a prema nalogu vođe projektnog tima; • po nalogu šefa Odjela vrši i druge poslove u skladu sa svojom stručnom i radnim sposobnostima. 4. Konobar • poslužuje hranu, alkoholna i bezalkoholana pića; • vrši naplatu za posluženu hranu i pića; • izdaje račune za naplaćenu hranu; • predaje gotovinu saradniku za ugostiteljstvo najkasnije slijedeći radni dan; • brine za održavanje zadovoljavajućih higijenskih uvjeta u ugostiteljskom objektu u kojem radi; • brine za očuvanje i spretno rukovanje sa povjerenim mu sredstvima rada i stalnim sredstvima Ustanove; • evidentira ulaz i izlaz robe i gotovine (interno); • brine o pravovremenom informiranju saradnika za ugostiteljstvo o potrebama za nabavku robe i pića; • po nalogu saradnika za ugostiteljstvo i šefa Odjela općih poslova obavlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom i radnim sposobnostima. 5. Pomoćni radnik za održavanje higijene • održava čistoću i higijenu u prostorima Ustanove; • obavlja poslove metenja, usisavanja prašine, pranja i poliranja podova i namještaja, pranje prozora i ostalog inventara; • prema utvrđenom rasporedu mjesečno, a po potrebi i češće, pere staklene površine; • čisti prostore oko objekata; • polugodišnje, a po potrebi i češće, pere manje zavjese iz kancelarija i itisone; • po potrebi vrši naplatu rekreacija, parkinga i ulaznica u svim sportskim objektima i predaje naplaćenu gotovinu blagajniku-bileteru, najkasnije naredni radni dan; • po potrebi i dežurni radnik u objektima Ustanove; • po nalogu poslovođe za održavanje higijene radi i druge poslove u skladu sa svojom stručnom spremom i radnim sposobnostima. Kandidati su obavezni uz pismenu prijavu na konkurs dostaviti i biografiju sa adresom stanovanja i brojem telefona podnosioca prijave, te dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova traženih ovim konkursomi to: 1. diplomu o završenoj školi (za poziciju 1,2,3,4,5); 2. uvjerenje o prebivalištu iz evidencije prebivališta koja se vodi kod nadležnog organa-ne starije od 30 dana; 3. izvod iz matične knjige rođenih; 4. uvjerenje o državljanstvu - ne starije od 6 mjeseci; 5. dokaz o radnom iskustvu minimalno 6 mjeseci (za poziciju broj 1,2 ); 6. dokaz o radnom iskustvu minimalno 1 godinu (za poziciju broj 3 ); 7. dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije(za poziciju broj 1,2); 8. poželjno radno iskustvo na ski liftovima ili žičarama (za poziciju broj 1,2) Svi dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu na Javni oglas moraju biti u ovjerenoj kopiji ili originalu. Napomena: Svi izabrani kandidati će biti u obavezi da prije prijema u radni odnos, odnosno potpisivanja ugovora o radu u roku 15 dana dostave: • Ljekarsko uvjerenje kao dokaz da su tjelesno i duševno sposobni za obavljanje poslova za koje se kandiduju, • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i • Uvjerenje o nekažnjavanju Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, te prijave koje su kandidati pismeno povukli kao i prijave uz koje su priložene neovjerene kopije dokumenata, neće se uzeti u razmatranje. Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa i koji budu dostavili traženu dokumentaciju bit će pozvani na usmeni razgovor. O datumu, mjestu i vremenu intervjua kandidati će biti pismeno obavješteni na adresu, kao i na mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja intervjua. Kandidati koji ne pristupe usmenom razgovoru smatra se da su odustali od prijave i neće se dalje razmatrati u konkursnoj proceduri. Postupak izbora radnika provodi Komisija za razmatranje kandidata u skladu sa Pravilnikom o radu Javne ustanove. Prilikom bodovanja uzet će se u obzir kandidati koji su dostavili dokumentaciju kojom dokazuju prioritet u zapošljavanju (dijete šehida, ratni vojni invalidi, demobilisani borci, samohrana majka). Konačan izvještaj Komisije će sadržavati jedinstvenu listu uspješnih kandidata koja će se dostaviti direktoru Javne ustanove. Svi prijavljeni kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o rezultatima raspisanog konkursa, a dokumenti priloženi uz prijavu na konkurs se neće vraćati. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam)dana od dana objave. Prijave sa nazivom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje i traženom dokumentacijom dostavljaju se na protokol Javne ustanove ili na adresu: Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj Ulica Šehida broj 5, 72 240 Kakanj „Prijava na javni konkurs za ______________________________________ - ne otvarati“. (navesti naziv radnog mjesta )
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2024-04-19
Oglas do2024-04-27
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »