Pregled oglasa

Traženo zanimanjeizbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZENICA
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaNa osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Sl. novine Federacije BiH”, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 29. Zakona o ustanovama („Sl. list RBiH“, br. 06/92, 08/93 i 13/94), člana 30. Pravila JU Centar za socijalni rad Zenica, broj: 04/1-05-3-561/19 od 15. 07. 2019. godine, broj: 04/1-05-3-613/19 od 02. 08. 2019. godine i broj 04/1-05-3-451/21 od 26. 05. 2021. godine i Odluke Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Zenica, broj: 02/1-04-5-784/24 od 02. 07. 2024. godine, Upravni odbor Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica raspisuje: JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica I Raspisuje se Konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica. Imenovanje se vrši na mandatni period od četiri godine. II Opis pozicije direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica: - organizuje i rukovodi radom Centra, - zastupa i predstavlja Centar prema trećim licima, - odgovoran je za zakonitost rada Centra, - obavlja i druge poslove u skladu sa zakonima, podzakonskim aktima, Pravilima Centra i drugim općim aktima. III Kandidat koji se prijavljuje na poziciju direktora mora ispunjavati sljedeće opće uslove: 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da je zdravstveno sposoban, 4. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, 5. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine), 6. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, 7. da nije član zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH, 8. da nema privatni/finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje, 9. da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj institituciji u kojoj se kandiduje, 10. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, 11. da kandidat nije kažnjavan. IV Kandidat koji se prijavljuje na poziciju direktora mora ispunjavati sljedeće posebne uslove: 1. VSS, VII stepen stručne spreme, društveni smjer ili visoko obrazovanje po bolonjskom sistemu studiranja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, završen fakultet društvenog smjera, 2. najmanje pet godina radnog iskustva u struci, 3. da ima organizatorske sposobnosti i sposobnost rukovođenja, 4. rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere, 5. sposobnost nepristrasnog donošenja odluka. V Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz Konkursa, kandidati su uz potpisanu prijavu koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt-telefon dužni dostaviti i sljedeće dokumente (original ili ovjerene kopije): 1. dokaz o stručnoj spremi, (diploma o završenoj stručnoj spremi) 2. dokaz o traženom radnom iskustvu, (Potvrda ili uvjerenje poslodavca koje mora biti precizno i sadržavati sve bitne elemente koji nedvosmisleno ukazuju na traženo radno iskustvo, kao i uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije (FZ PIO/MIO), uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga), tako da se na osnovu ovih dokumenata može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoka stručna sprema/visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da posjeduje traženo radno iskustvo), 3. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), 4. ovjerena izjava o činjenicama nabrojanim u alinejama 4. do 9. općih uslova iz ovog Konkursa, 5. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca), 6. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca). Javni konkurs će biti objavljen u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, dnevnom listu “Avaz”, na web stranici Grada Zenica, na web stranici JU Centar za socijalni rad Zenica, na web stranici JU Služba za zapošljavanje ZDK i ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove propisane konkursom obaviće se intervju. Izabrani kandidat će biti u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave kandidata, kao i prijave koje ne ispunjavaju uslove javnog konkursa, fotokopije dokumentacije koje nisu ovjerene kao i izjave kandidata koje nisu ovjerene od strane nadležnog organa, neće se uzeti u razmatranje. Po okončanju procedure po javnom konkursu priložena dokumentacija neće se vraćati kandidatima, osim na osnovu pismenog zahtjeva kandidata. Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili preporučeno poštom na adresu: JU Centar za socijalni rad Zenica, Upravni odbor, Ulica Saliha Cakana Mulalića broj 5, 72 000 Zenica, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Zenica-NE OTVARATI“
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2024-07-08
Oglas do2024-07-23
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 3 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »