Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Radnik niskogradnje- jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme 2. Čuvar/portir – jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme
Tražena školska spremaKvalifikovani radnik (KV)
Završena škola / fakultetPOTREBNU STRUČNU SPREMU POGLEDATI U NASTAVKU OGLASA
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JP”Gradsko groblje” d.o.o. Zenica
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaNa osnovu člana 20 a. Zakona o radu (“Službene novine FBIH “ broj 26/16, 89/18 i 31/20) člana 4. i 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (“Službene novine Ze-do kantona”, broj 02/24), člana 18. i 19. Pravilnika o radu JP “Gradsko groblje”d.o.o. Zenica , broj 327/22 od 16.02.2022. godine, Saglasnosti Gradonačelnika Grada Zenica, broj: 02-45-9645/24 od 08.05.2024. godine i Odluke direktora o prijemu radnika u radni odnos broj: 2163/24 od 05.07.2024.godine, JP”Gradsko groblje” d.o.o. Zenica raspisuje: JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS I Radna mjesta i trajanje ugovora o radu 1. Radnik niskogradnje- jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme 2. Čuvar/portir – jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme II Opis radnih mjesta Pozicija 1.- Obavlja čišćenje grobalja, prikupljanje i odvoz smeća, okopava i obrezuje nasade,vrši prihranjivanje nasada, kosi i kupi travu i slično rastinje, pomaže pri iskopu, ispraćaju i ukopu umrlih lica, pomaže pri sahranama i ostalim ukopima, pomaže pri ekshumacijama, pomaže pri formiranju i busanju grobova i mezara, prikuplja i odlaže kamen i ostatke na odlagalište pri montaži spomenika, pomaže pri prikupljanju ogrijeva te odlaganju istog i radi i druge poslove po potrebi i po naređenju pretpostavljenih rukovodilaca. Osnovna plata: 716,80 KM Pozicija 2.- Vodi poslove fizičkog obezbjeđenja objekata i ukupne imovine preduzeća na groblju gdje je raspoređen,učestvuje u sistemu komunikacije i obavještavanja svih aktera u slučajevima ubistava, samoubistava, kolektivnih nesreća i sl. na poziv javnog tužioca, istražnog sudije, policije, firmi kao i porodica poginuluh ili umrlih lica, učestvuje u preuzimanju, transportu i odlaganju umrlih i unesrećenih lica na zadanu lokaciju, učestvuje u prikuplajnju i odlaganju otpada na grobljima,odgovoran je za krađu požar kao i sve druge štete nastale na imovini groblja za vrijeme dežurstva, vodi planove groblja i upisuje sve izmjene i dopune u istim, vodi knjigu dežurstva, radi sve druge poslove po potrebi posla i po naređenju predpostavljenih rukovodilaca. Osnovna plata: 716,80 KM III Opšti i posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su: – da je stariji od 18 godina – da je državljanim BIH – da je zdravstveno sposoban za obavljanje radnih zadataka – da nije kažnjavan – da se ne vodi krivični postupak Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa: Pozicija 1.- NK/ PK, osnovna škola, nije potrebno radno iskustvo. Pozicija 2. – NK/PK, osnovna škola, nije potrebno radno iskustvo. Izbor najboljeg kandidata za pozicije 1. i 2. izvršit će se nakon analize dostavljene dokumentacije i obavljenog usmenog inervjua sa kandidatima. IV Potrebni dokumenti Potrebni dokumenti kao dokaz ispunjavanja općih i posebnih uslova: Vlastoručno potpisana prijava na oglas sa kratkom biografijom sa naznakom pozicije na koju se aplicira Izvod iz matične knjige rođenih Uvjerenje o državljanstvu Diploma o stečenoj spremi navedenoj u posebnim uslovima za radno mjesto, te rješenje o nostrifikaciji, ukoliko je navedena isprava stečena van Bosne i Hercegovine nakon 06.04.1992. godine Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova navedenih u Javnom oglasu kandidati su dužni dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ista ne može biti starija od šest mjeseci od dana prijave na oglas,izuzev Izvoda iz matične knjige rođenih, ukoliko je isti trajan. Sa kandidatima za pozicije 1. i 2. imenovana Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će obaviti usmeni razgovor (intervju) uz analizu dostavljene dokumentacije svakog od kandidata. Intervju pred Komisijom obaviće se na način da će Komisija s kandidatima za navedeno radno mjesto obaviti razgovor (intervju) radi provjere opšteg znanja, interesa i motivacije za rad. Komisija će postaviti svakom kandidatu tri pitanja koja se boduju od 0-10 bodova, a ukupna ocjena za svakog kandidata će predstavljati zbir ocjena tri člana Komisije i maksimalan broj ostvarenih bodova je 30 bodova. Napomena: Samo izabrani kandidati su u obavezi u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljih kandidata, dostaviti ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju. Za izabrane kandidate je predviđena obaveza probnog rada.Rok za podnošenje prijava je osam dana od posljednjeg objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i računa se prema datumu objave konkursa u glasilu koje zadnje objavi ovaj javni oglas. Više informacija kandidati mogu dobiti na broj telefona 032/409-465. Prijavu na javni oglas sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu Školska br. 1, 72000 Zenica, sanaznakom NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS, sa naznakom pozicije na koju se prijavljuje. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, komisija će odbaciti zaključkom koji se dostavlja na adresu podnosioca prijave.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2024-07-09
Oglas do2024-07-17
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 3 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »